21.08.2016.
Kultura

Leto u gradu

Klincijada na plaži

Na grad­skoj pla­ži 19. i 20. av­gu­sta odr­ža­na je ma­ni­fe­sta­ci­ja na­me­nje­na naj­mla­đim Mi­trov­ča­ni­ma „Klin­ci­ja­da“.
U re­vi­jal­nom de­lu pr­vog da­na „Klin­ci­ja­de“ na­stu­pi­li su de­či­ji ho­ro­vi, a de­ca sta­ro­sti od se­dam me­se­ci do se­dam go­di­na tak­mi­či­la su se u tr­ci sa ja­ji­ma u ka­ši­ka­ma i tr­ci u pu­za­nju.
Dru­gog da­na „Klin­ci­ja­de“ ko­ji je bio na­me­njen je za de­cu sta­ro­sti od se­dam do 13 go­di­na, de­ca su se tak­mi­či­la u di­sci­pli­na­ma kao što su tr­ka u dža­ko­vi­ma i skok u dalj.
Or­ga­ni­za­tor ma­ni­fe­sta­ci­je je Udru­že­nje gra­đa­na „Ro­di­telj SM“, pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
U. R.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.