19.08.2016.
Kultura

Leto u gradu

Uče­nje uz za­ba­vu

U srem­sko­mi­tro­vač­koj Bi­bli­o­te­ci „Gli­go­ri­je Vo­za­ro­vić“ od 19. ju­la do 18. av­gu­sta or­ga­ni­zo­va­ne su deč­je kre­a­tiv­ne ra­di­o­ni­ce. Za pet ne­de­lja, pre­ko 100 ma­li­ša­na raz­li­či­tih uz­ra­snih gru­pa na raz­li­či­te na­či­ne upo­zna­va­li su Sr­bi­ju i dru­ge evrop­ske gra­do­ve i dr­ža­ve.
Mir­ja­na De­lić, bi­bli­o­te­kar­ka, ko­ja je za­jed­no sa Sve­tla­nom Sa­bom vo­di­la ovu ra­di­o­ni­cu, ka­že da su ra­di­o­ni­ce bi­le ve­o­ma po­se­će­ne. De­ca su bi­la po­de­lje­na po gru­pa­ma i to od pe­tog do osmog raz­re­da naj­sta­ri­ja gru­pa, sred­nja gru­pa od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da i naj­mla­đa gru­pa od pet do se­dam go­di­na.
– U gru­pa­ma je bi­lo pre­ko 20 kre­a­ti­va­ca, ko­ji su bi­li ras­po­lo­že­ni, rad­ni i to su pre sve­ga de­ca ko­ja vo­le da do­la­ze u bi­bli­o­te­ku. Te­me ovo­go­di­šnjih ra­di­o­ni­ca bi­le su dr­ža­ve i gra­do­vi. Pr­ven­stve­no je bit­na knji­ga, a on­da li­kov­ni deo da im bu­de za­ni­mlji­vi­je. Či­ta­li smo raz­ne pri­če, pe­sme, po­ka­zi­va­li en­ci­klo­pe­di­je ve­za­ne za Sr­bi­ju, a cr­ta­li su i na­rod­nu no­šnju, li­ci­der­sko sr­ce, ne­što što je sim­bol Sr­bi­je. Po­sled­nje ne­de­lje smo se ba­vi­li fran­cu­skom knji­žev­no­šću i de­ca su se sa upo­zna­va­la sa njom po uz­ra­sti­ma. Naj­sta­ri­ja gru­pa je upo­zna­va­la ro­ma­ne, sred­nja pri­či­ce, a naj­mla­đa gru­pa baj­ke fran­cu­skih pi­sa­ca – re­kla je Mir­ja­na De­lić.
Na­kon za­vr­še­nih ra­di­o­ni­ca, de­ca su do­bila di­plo­me i bes­plat­no učla­nje­nje u bi­bli­o­te­ku.
S. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.