18.08.2016.
Sport

KMF "Deus" Sremska Mitrovica počeo sa pripremama

Am­bi­ci­o­zno u no­vu se­zo­nu

Klub ma­log fud­ba­la „De­us ro­lo­plast Mo­šić“ pro­šle sre­de, 10. av­gu­sta po­čeo je sa pri­pre­ma­ma za no­vu tak­mi­čar­sku se­zo­nu 2016/2017. Pr­va fut­sal li­ga Sr­bi­je star­tu­je 16. sep­tem­bra, a vi­ce­šam­pi­o­ni Sr­bi­je ot­po­če­li su sa tre­nin­zi­ma. Do pro­me­na u ti­mu ni­je do­šlo, tre­ner De­jan Ma­jes i da­lje vo­di eki­pu, ko­ju pred­vo­di ka­pi­ten Alen Đo­kić.
Ka­ko is­ti­če pred­sed­nik klu­ba Sa­ša Bu­ga­dži­ja, u pro­šloj se­zo­ni De­us je po­sti­gao zna­čaj­ne re­zul­ta­te, osvo­jio je Ku­p Voj­vo­di­ne, bi­li su po­lu­fi­na­li­sti Ku­pa Sr­bi­je i vi­ce­šam­pi­o­ni Sr­bi­je u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji. Bi­li su do­ma­ći­ni pri­ja­telj­ske utak­mi­ce Sr­bi­ja – Če­ška, dok je kru­na se­zo­ne bi­lo osva­ja­nje tur­ni­ra u Ita­li­ji.
Sti­gla su i po­ja­ča­nja u De­us, do­šli su Uroš Sla­do­je­vić i Bo­jan Fi­li­po­vić, a je­di­no je oti­šao Bo­ris Či­zmar i to u Li­ban.
– Ova eki­pa ima am­bi­ci­ja da bu­de u sa­mom vr­hu Pr­ve fut­sal li­ge Sr­bi­je, ali i evrop­ske am­bi­ci­je. Mi ima­mo kom­plet­nu eki­pu, sta­ri­ji smo za go­di­nu da­na i is­ku­sni­ji, ta­ko da obe­ća­va­mo do­bru igru. Ovaj klub će i da­lje ži­ve­ti kao po­ro­di­ca – ka­že Bu­ga­dži­ja.
Eki­pu sa­da oče­ku­ju pri­prem­ni tur­ni­ri, Me­đu­na­rod­ni tur­nir u Te­mi­šva­ru se igra 18, 19. i 20. av­gu­sta, a u No­vom Pa­za­ru tur­nir tra­je od 27. do 29. av­gu­sta.
Tre­ner De­jan Ma­jes po­zi­va mi­tro­vač­ku pu­bli­ku da po­dr­ži igra­če.
– U pro­šloj se­zo­ni osta­je žal što ni­je bi­lo vi­še pu­bli­ke na utak­mi­ca­ma, s ob­zi­rom da ni­je za­be­le­že­no da je­dan klub ko­ji pre­đe iz dru­ge li­ge u pr­vu na­pra­vi to­li­ki uspeh. Ovi igra­či su za­slu­ži­li da ima­ju ve­ću po­dr­šku pu­bli­ke. Pru­ži­će­mo svoj mak­si­mum, što smo i pro­šle go­di­ne po­ka­za­li ka­da smo po­be­di­li Eko­no­mac u Kra­gu­jev­cu, što ni­je za­be­le­že­no u pro­te­klih šest go­di­na. Po­ku­ša­će­mo da ura­di­mo sve da Mi­tro­vi­ca bu­de po­no­sna na nas – na­vo­di tre­ner Ma­jes.
Ka­pi­ten i za­me­nik ka­pi­te­na Alen Đo­kić i Slo­bo­dan San­trač is­ti­ču da su pre­za­do­volj­ni što su svi igra­či na oku­pu i što funk­ci­o­ni­šu kao po­ro­di­ca.
B. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.