Ekonomija

Zoran Semenović, zamenik predsednika Opštine Šid

In­du­strij­ska zo­na pri­o­ri­tet

In­du­strij­ska zo­na u sva­koj op­šti­ni pred­sta­vlja osnov­ni pred­u­slov za pri­vla­če­nje do­ma­ćih i stra­nih in­ve­sti­to­ra. Na­ža­lost, op­šti­na Šid za sa­da još uvek ne­ma in­fra­struk­tur­no opre­mlje­nu in­du­strij­sku zo­nu. Pred­stav­ni­ci no­ve vla­sti u šid­skoj op­šti­ni is­ti­ču da je osnov­ni raz­log za to taj što su pret­hodne vla­sti koje su vo­dile Op­šti­nu sma­trale da in­du­strij­ska zo­na tre­ba da bu­de vla­sni­štvo Op­šti­ne i da je tre­ba ko­ri­sti­ti kao svo­ju. Te­ri­to­ri­ji na ko­joj se na­la­zi in­du­strij­ska zo­na je vla­sni­štvo dr­ža­ve i ka­ko is­ti­ču čel­ni lju­di Op­šti­ne Šid, ve­li­ka je sre­ća za gra­đa­ne što je no­vo­i­za­bra­ni pred­sed­nik Op­šti­ne Pre­drag Vu­ko­vić to shva­tio i u do­go­vo­ru sa naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma po­dr­žao nji­hov stav da in­du­strij­ska zo­na je­ste i tre­ba da bu­de dr­žav­no vla­sni­štvo, a da je ko­ri­snik Di­rek­ci­ja za dr­žav­nu imo­vi­nu. Po­dr­ža­va­ju­ći ta­kav stav, pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve sta­vi­li su pred se­be glav­ni pri­o­ri­tet u na­red­nom pe­ri­o­du, a to je upra­vo stva­ra­nje uslo­va za in­fra­struk­tur­no opre­ma­nje in­du­strij­ske zo­ne i nje­no ko­nač­no otva­ra­nje.
– Sa­mo na ta­kav na­čin mi mo­že­mo naj­br­že i naj­lak­še da pri­vu­če­mo in­ve­sti­to­re. Jer ka­da je ne­što vla­sni­štvo dr­ža­ve, ta­da Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je sto­ji iza to­ga i da­je svu po­dr­šku. A ako je vla­sni­štvo Op­šti­na Šid, mi sa lo­ka­la bi tre­bali da da­mo svu neo­p­hod­nu po­dr­šku, a mi to ni­smo u mo­guć­no­sti da ura­di­mo, s ob­zi­rom da smo si­ro­ma­šna op­šti­na. Naš pred­sed­nik Op­šti­ne Šid je, na svu sre­ću, pr­vi shva­tio da je ta­kva od­lu­ka, ka­da je u pi­ta­nju in­du­strij­ska zo­na, naj­br­že i naj­e­fi­ka­sni­je re­še­nje – is­ti­če za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Šid Zo­ran Se­me­no­vić.
Za sa­da šid­ska op­šti­na ne­ma ura­đe­nu plan­sku do­ku­men­ta­ci­ju. Po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na pre­ma Se­me­no­vi­će­vim re­či­ma, ni­je se vo­di­lo računa o plan­skoj pro­jekt­noj do­ku­men­ta­ci­ji. Ka­ko is­ti­če, pr­vi ko­rak ka stva­ra­nju uslo­va za otva­ra­nje in­du­strij­ske zo­ne bi­će iz­ra­da Stra­te­gi­je raz­vo­ja op­šti­ne Šid.
– Tre­nut­no smo u iz­ra­di kon­cep­ta stra­te­gi­je na osno­vu ko­jeg će­mo naj­pre ras­pi­sa­ti jav­nu na­bav­ku, na­ći part­ne­ra od­no­sno pro­jek­tan­ta ko­ji će za­jed­no sa na­ma do kra­ja 2016. go­di­ne iz­ra­di­ti Stra­te­gi­ju raz­vo­ja op­šti­ne Šid za pe­ri­od od 2016. do 2021. go­di­ne. Taj stra­te­ški pro­je­kat je va­žan, jer nam da­je osnov­ne smer­ni­ce raz­vo­ja op­šti­ne Šid, što re­zul­ti­ra upra­vo ono­me što mi pla­ni­ra­mo, a to je pre sve­ga raz­voj in­du­strij­ske zo­ne, pro­iz­vod­nja, stva­ra­nje po­zi­tiv­nih osnov­nih uslo­va i at­mos­fe­re, ka­ko za do­ma­će ta­ko i za stra­ne in­ve­sti­to­re. Ta­ko­đe nam je i raz­voj po­ljo­pri­vre­de na pr­vom me­stu, upra­vo zbog ve­li­kog bro­ja lju­di u šid­skoj op­šti­ni ko­ji se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom – is­ti­če Se­me­no­vić.
Kao sle­de­ću bit­nu stvar ko­ja je u iz­ra­di, Se­me­no­vić na­vo­di pro­je­kat in­fra­struk­tu­re, sa­o­bra­ća­ja, vo­do­vo­da, ka­na­li­za­ci­je, elek­trič­ne ener­gi­je i pre­par­ce­li­za­ci­je in­du­strij­ske zo­ne u ka­ta­star­skoj op­šti­ni Ada­šev­ci.
– Do po­čet­ka sep­tem­bra će­mo ima­ti, na osno­vu planova de­talj­ne re­gu­la­ci­je, za­vr­še­ne pro­jek­te ve­za­ne za sva­ku in­fra­struk­tu­ru po­je­di­nač­no. To nam je ja­ko va­žno ka­ko bi mo­gli da pla­ni­ra­mo bu­džet za 2017. go­di­nu i sa­mim tim opre­de­li­mo sred­stva za ure­đe­nje in­du­strij­ske zo­ne. Ono što nam je isto mno­go va­žno je­ste da ima­mo sprem­nu pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju za sve kon­kur­se ko­ji će biti ras­pi­sa­ni na svim vi­šim ni­vo­i­ma vla­sti, ka­ko re­pu­blič­kom ta­ko i po­kra­jin­skom. Oče­ku­je­mo da će op­šti­na Šid u 2017. go­di­ni do­bi­ti iz bu­dže­ta Po­kra­ji­ne da­le­ko vi­še sred­sta­va u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne ka­da smo bi­li za­po­sta­vlje­ni kao op­šti­na ko­ja ni­je bi­la kom­patibilna sa po­kra­jin­skom vla­šću. Ovo­ga pu­ta sma­tram da to tre­ba da na­dok­na­di­mo, da do­bi­je­mo ba­rem pri­bli­žno isto sred­sta­va ko­li­ko su dru­ge op­šti­ne do­bi­ja­le u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne. Si­gu­ran sam da će nam sa­da­šnja po­kra­jin­ska vlast po­mo­ći u iz­grad­nji in­du­strij­ske zo­ne i nje­nom ko­mu­nal­nom opre­ma­nju. Već sa­da smo do­bi­li ve­li­ku po­dr­šku od po­kra­jin­skog pre­mi­je­ra Igo­ra Mi­ro­vi­ća i di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za dr­žav­nu imo­vi­nu Jo­va­na Vor­ka­pi­ća, ko­ji su nam omo­gu­ći­li da se ba­vi­mo iz­ra­dom pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je na pred­met­noj lo­ka­ci­ji. Ze­mlji­šte je­ste dr­žav­no i osta­će dr­žav­na svo­ji­na, ali smo iz Po­kra­ji­ne do­bi­li sa­gla­snost da to ze­mlji­šte mo­že­mo pre­tvo­ri­ti u in­du­strij­sku zo­nu. Mi smo to ne­kim svo­jim ak­ti­ma već i ura­di­li. U pro­stor­ni plan op­šti­ne Šid in­du­strij­ska zo­na je već upi­sa­na kao i u ge­ne­ral­ni plan ka­ta­star­ske op­šti­ne Ada­šev­ci – na­vo­di Se­me­no­vić.
Me­đu­tim, po­red iz­ra­de pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je Se­me­no­vić is­ti­če da je u Ši­du po­treb­no za­vr­ši­ti još ne­ke od ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ko­ji su od ve­li­kog zna­ča­ja za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re.
– Osim po­me­nu­tih pro­je­ka­ta, na­sta­vlja­mo pro­jek­te ve­za­ne za vo­do­snab­de­va­nje. U 2017. go­di­ni će­mo ura­di­ti mre­žu vo­do­snab­de­va­nja u na­se­lje­nom me­stu Sot, a po­tom kre­nu­ti da­lje pre­ma Pri­vi­noj Gla­vi i Mo­lo­vi­nu. Jed­na od bit­nih stva­ri ko­je smo us­pe­li da re­a­li­zu­je­mo je­ste ta što smo us­pe­li u krat­kom vre­me­nu da se do­go­vo­ri­mo sa Sr­bi­ja­ga­som i iz­vo­đa­čem ra­do­va na ga­si­fi­ka­ci­ji, a ti­če se ro­ka za­vr­šet­ka ra­do­va na iz­grad­nji mre­že u šid­skoj op­šti­ni. Taj rok je 31. de­cem­bar 2016. go­di­ne. Do­bi­li smo i nji­ho­vu ga­ran­ci­ju da ne­će pro­bi­ti taj rok. Do­go­vo­re­no je da će se u 2017. go­di­ni za­vr­ši­ti i spa­ja­nje glav­nog ma­gi­stral­nog vo­da od Srem­ske Mi­tro­vi­ce do op­šti­ne Šid. Sr­bi­ja­gas već ra­di pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju, a do­bi­li smo sa­gla­snost za pro­la­zak is­pod auto – pu­ta, što je osno­va za da­lji rad. Na­ma ni­šta ga­si­fi­ka­ci­ja u šid­skoj op­šti­ni ne zna­či ako ne­ma­mo spoj na ga­so­vod i na­dam se da će u 2017. go­di­ni bi­ti odo­bre­na sred­stva za te na­me­ne i da će šid­ska op­šti­ne do kra­ja te go­di­ne ko­nač­no ima­ti gas ko­ji je pre sve­ga neo­p­ho­dan in­du­stri­ji i po­ljo­pri­vred­no – pre­ra­đi­vač­kom de­lu – ka­že Se­me­no­vić.
Ka­ko na kra­ju na­vo­di za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Šid otva­ra­nje in­du­strij­ske zo­ne je no­voj vla­sti u Ši­du pri­o­ri­tet, kao i za­po­šlja­va­nje gra­đa­na.
– Sve što ra­di­mo, ka­ko što se ti­če stra­te­gi­je raz­vo­ja, ta­ko i opre­ma­nja in­du­strij­ske zo­ne i za­vr­šet­ka ra­do­va na ga­si­fi­ka­ci­ji, je­ste sa­mo u jed­noj funk­ci­ji, a to je za­po­šlja­va­nje na­ših gra­đa­na i po­di­za­nje nji­ho­vog ži­vot­nog stan­dar­da. Ti­me se ru­ko­vo­di­mo i to nam je osnov­ni cilj i si­gu­ran sam da će­mo za­jed­nič­kim za­la­ga­njem u to­me i us­pe­ti – za­klju­ču­je Zo­ran Se­me­no­vić.
M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.