11.08.2016.
Društvo

Parastos žrtvama "Oluje" na Banstolu

„Pu­ti­nov hram“ na Banstolu

Tač­no pre go­di­nu da­na ži­te­lji Ban­sto­la, ko­je u naj­ve­ćem de­lu či­ne prog­na­ni­ci iz Hr­vat­ske i de­lo­va Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, po­kre­nu­li su ak­ci­ju da se u nji­ho­vom na­se­lju po­dig­ne pr­va bo­go­mo­lja u Sr­bi­ji po­sve­će­na žr­tva­ma „Olu­je“ i stra­da­li­ma u ra­to­vi­ma 90-ih. Iz­grad­nja cr­kve ima ve­li­ki zna­čaj za sve one ko­ji ži­ve u ovom kra­ju in­đij­ske op­šti­ne, jer će, ka­ko ka­žu, ima­ti me­sto na ko­jem će se oku­pi­ti i se­ti­ti svih svo­jih ro­đa­ka i pri­ja­te­lja ko­ji su iz­gu­bi­li ži­vo­te to­kom po­gro­ma srp­skog na­ro­da u Hr­vat­skoj.
Pod­se­ti­mo, pro­šle go­di­ne na ovom me­stu osve­šta­ni su plac i krst, a sve­tom či­nu pri­su­stvo­va­o je i pred­sed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić, ko­ji je ujed­no bio i pr­vi kti­tor. Tom pri­li­kom pr­vi čo­vek na­še dr­ža­ve vla­di­ki Va­si­li­ju uru­čio je ček u iz­no­su od 250.000 di­na­ra.
Me­đu­tim, na pla­cu bu­du­će cr­kve, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu za­me­njen za znat­no ve­ći, dva da­na uoči go­di­šnji­ce „Olu­je“ osva­nu­li su bil­bor­di na ko­ji­ma se vi­di fo­to­gra­fi­ja mo­nu­men­tal­ne ru­ske cr­kve (Sve­tog Ni­ko­la­ja Ču­do­tvor­ca) iz So­fi­je is­pod ko­je pi­še „Hram Bla­ge Ma­ri­je“.
Zbog če­ga je do­šlo do pro­me­ne pla­na u iz­gle­du cr­kve ko­ja je tre­ba­la da bu­de iz­gra­đe­na na Fru­škoj go­ri ob­ja­snio je Bran­ko Si­mo­no­vić, ko­ji je i po­kre­nuo ini­ci­ja­ti­vu za po­di­za­nje cr­kve.
– Pr­ve do­na­ci­je ko­je su sti­gle na ra­čun Epar­hi­je srem­ske ni­su bi­le do­volj­ne za po­di­za­nje ni te ma­le cr­kve – brv­na­re te smo se pi­smom obra­ti­li am­ba­sa­do­ru Ru­si­je u Be­o­gra­du Alek­san­dru Če­pu­ri­nu sa mol­bom da po­mog­ne u us­po­sta­vlja­nju kon­tak­ta sa do­na­to­ri­ma iz Ru­si­je. Mi­sli­li smo da bi do­bra ide­ja bi­la da cr­kva – brv­na­ra bu­de po­dig­nu­ta od če­ti­na­ra ru­skih taj­gi – ka­že Si­mo­no­vić, pred­sed­nik Udru­že­nja „Klub svih ge­ne­ra­ci­ja“ sa Ban­sto­la.
Pre­ma Si­mo­no­vi­će­vim re­či­ma, vr­lo br­zo sti­gao je po­zi­ti­van od­go­vor, je­dan do­na­tor iz Ru­si­je ja­vio se vla­di­ki Va­si­li­ju, te će cr­kva Bla­ge Ma­ri­je usko­ro bi­ti po­dig­nu­ta u ru­skom sti­lu, od „če­ti­na­ra ru­skih taj­gi“, što su me­di­ji od­mah pre­ne­li kao vest da će na Ban­sto­lu ni­ći „Pu­ti­no­va cr­kva“.
U me­đu­vre­me­nu, Epar­hi­ja srem­ska je ku­pi­la plac na sa­moj kru­še­dol­skoj ras­kr­sni­ci, tri pu­ta ve­ći od pr­vo­bit­nog. Ka­ko će iz­gle­da­ti bu­du­ći hram mo­gu da vi­de svi pro­la­zni­ci kroz Ban­stol sta­rim pu­tem iz In­đi­je ka No­vom Sa­du.
– Cr­kva na Ban­sto­lu bi­će sa­zi­da­na po pro­jek­tu ru­ske cr­kve u So­fi­ji. Pre­le­pa je, vr­lo ras­ko­šna i ima za­ni­mlji­vu isto­ri­ju. Po re­či­ma vla­di­ke, bi­će ma­njih di­men­zi­ja u od­no­su na ori­gi­nal i na­da­mo se da će od­ziv kti­to­ra bi­ti ta­kav da grad­nja ne­će tra­ja­ti du­go. Za nas će ona sva­ka­ko bi­ti i „cr­kva op­tu­žni­ca“ i „Pu­ti­no­va cr­kva“ i vi­še od cr­kve, jer ve­ru­je­mo da će nam ona po­di­ći na­se­lje ko­je su do pro­šle go­di­ne svi ig­no­ri­sa­li – ka­že Bran­ko Si­mo­no­vić, ko­ji je i član Od­bo­ra za grad­nju bu­du­će cr­kve Bla­ge Ma­ri­je.
Svoj do­pri­nos iz­grad­nji hra­ma da­će i Op­šti­na In­đi­ja, na či­joj te­ri­to­ri­ji će se on na­la­zi­ti, obe­ćao je pred­sed­nik Op­šti­ne Vla­di­mir Ga­ki, ko­ji je pri­su­stvo­vao obe­le­ža­va­nju go­di­šnji­ce po­gro­ma nad srp­skim na­ro­dom u Hr­vat­skoj.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.