04.08.2016.
Društvo

Ivica Jović

Bez ve­ćih pro­ble­ma sa mi­gran­ti­ma, Ši­đa­ni bez­bed­ni

Sa­vet za upra­vlja­nje mi­gra­ci­ja­ma Op­šti­ne Šid for­mi­ran je 16. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne ka­da je kre­nu­la mi­grant­ska ru­ta pre­ko šid­ske op­šti­ne. U Sa­vet su uklju­če­ni pred­stav­ni­ci jav­nih usta­no­va i in­sti­tu­ci­ja, kao i ak­ti­vi­sti Cr­ve­nog kr­sta, Po­li­cij­ske upra­ve i svi osta­li re­le­vant­ni či­ni­o­ci ko­ji mo­gu ade­kvat­no da od­go­vo­re na po­sta­vlje­ne za­dat­ke. Pre­ma re­či­ma pred­sed­ni­ka Sa­ve­ta za upra­vlja­nje mi­gra­ci­ja­ma Op­šti­ne Šid Ivi­ce Jo­vi­ća, u vre­me ka­da je kroz šid­sku op­šti­nu pro­šlo go­to­vo 700.000 mi­gra­na­ta sa Bli­skog is­to­ka, svi ak­te­ri uklju­če­ni u po­moć i re­ša­va­nje pro­ble­ma na te­ri­to­ri­ji šid­ske op­šti­ne od­go­vor­no su pri­stu­pi­li svo­jim za­da­ci­ma. Mi­grant­ska kri­za se u sa­mom gra­du ni­je to­li­ko ose­ti­la, pa čak ni u vre­me ka­da je u Ši­du osta­lo „za­gla­vlje­no“ ne­ko­li­ko hi­lja­da mi­gra­na­ta, ko­ji ni­su mo­gli ući u Hr­vat­sku.
U pri­hvat­ne cen­tre na že­le­znič­koj sta­ni­ci, mo­te­lu Ada­šev­ci i pri­hvat­no tran­zit­nom cen­tru Prin­ci­po­vac tre­nut­no je sme­šte­no bli­zu hi­lja­du mi­gra­na­ta, naj­ve­ćim de­lom iz Ira­ka, Al­ži­ra, Pa­ki­sta­na, a ne­što ma­nji broj ih je iz Si­ri­je, Ma­ro­ka, Ban­gla­de­ša, Ira­na, Pa­le­sti­ne i Li­bi­je. Po­nov­ni pri­liv mi­gra­na­ta na te­ri­to­ri­ju šid­ske op­šti­ne, tre­nut­na bez­bed­no­sna si­tu­a­ci­ja gra­đa­na, kao i va­žnost ko­or­di­na­ci­je svih či­ni­la­ca u re­ša­va­nju even­tu­al­nih pro­ble­ma, bio je po­vod za raz­go­vor sa Ivi­com Jo­vi­ćem.
– Svi su na vi­si­ni za­dat­ka i svi svoj po­sao od­ra­đu­ju kao i pro­šli put, ona­ko ka­ko tre­ba. Naš Sa­vet i sa­da funk­ci­o­ni­še u pot­pu­no istom sa­sta­vu. Po­no­vo smo otvo­ri­li pri­hvat­ne cen­tre u Ši­du za na­rod uglav­nom iz Av­ga­ni­sta­na i Pa­ki­sta­na, ko­je Evro­pa ne že­li. Oni će osta­ti ov­de dok se ne re­ši nji­ho­vo pi­ta­nje azi­la, uko­li­ko to že­le, ili even­tu­al­no nji­hov po­vra­tak na­zad. Na­ža­lost, ima­li smo si­tu­a­ci­ju ka­da je pret­hod­nih da­na bi­lo i ne­ko­li­ko eks­ce­sa, kra­đa. Po­li­ci­ja je svoj deo po­sla od­ra­di­la i nji­ho­ve eki­pe bud­no pra­te si­tu­a­ci­ju na te­re­nu, ta­ko da sma­tram da će sa­da i pre­ven­tiv­no de­lo­va­ti ka­ko bi se spre­čio bi­lo ka­kav in­ci­dent u gra­du. Broj mi­gra­na­ta iz da­na u dan se po­ve­ća­va i taj broj će bi­ti i mno­go ve­ći. Oni se slo­bod­no kre­ću po gra­du, jer na­ši pri­hvat­ni cen­tri ni­su za­tvo­re­nog ti­pa. Ve­ći broj ih je bez nov­ca pa ih če­sto mo­že­mo vi­de­ti ka­ko pro­da­ju svo­ju hu­ma­ni­tar­nu po­moć na te­zga­ma na pi­ja­ci. Na taj na­čin oni se­bi pri­ba­vlja­ju no­vac za na­sta­vak pu­ta. Upra­vo iz tog raz­lo­ga, što ti lju­di ne­ma­ju nov­ca se i de­ša­va­ju kra­đe. Na­dam se da ubu­du­će to­ga ne­će bi­ti i da na­ši gra­đa­ni ne­će ima­ti pro­ble­ma – is­ti­če Jo­vić.
Od do­da­je da kod do­ma­ćeg sta­nov­ni­štva ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku. Po­sle ne­ko­li­ko in­ci­de­na­ta, u gra­du su po­ja­ča­ne po­li­cij­ske sna­ge i po­li­ci­ja je da­no­noć­no pri­sut­na ka­ko u bli­zi­ni pri­hvat­nih cen­ta­ra ta­ko i na me­sti­ma u gra­du gde se mi­gran­ti kre­ću. Ka­ko na­vo­di, u na­red­nom pe­ri­o­du Op­šti­na je pot­pu­no sprem­na da pri­hva­ti une­sre­će­ne lju­de i pru­ži im svu neo­p­hod­nu po­moć, kao i da ura­di sve ka­ko sta­nov­ni­ci šid­ske op­šti­ne ne ose­te mi­grant­sku kri­zu.
– Op­šti­na Šid je od otva­ra­nja za­pad­ne ru­te do­bi­la po­moć od Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce, ali su ta sred­stva uglav­nom bi­la upo­tre­blje­na za opre­ma­nje i odr­ža­va­nje pri­hvat­nih cen­ta­ra, kao i za sve ono što je bi­lo pre­ko po­treb­no za iz­be­gli­ce u da­tom tre­nut­ku. Ko­me­sa­ri­jat i da­lje pre­ko Mi­ni­star­stva za rad i so­ci­jal­na pi­ta­nja po­ma­že Op­šti­nu Šid, ka­da su u pi­ta­nju pri­hvat­ni cen­tri, a što se ti­če lo­ka­la, o to­me bri­nu do­na­to­ri. Ta­ko smo pre­ko Pro­gra­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja za raz­voj i ja­pan­ske am­ba­sa­de do­bi­li po­moć, s ob­zi­rom da se oni pre­vas­hod­no ba­ve ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom, u vi­du ka­mi­o­na sme­ća­ra, ka­mi­o­na po­di­za­ča kon­tej­ne­ra, a sa­da je pot­pi­san i ugo­vor o na­bav­ci ci­ster­ne za pi­ja­ću vo­du. Na­go­ve­šte­na nam je i na­bav­ka vo­me za od­gu­ši­va­nje i či­šće­nje ka­na­li­za­ci­ja i vo­do­vo­da, kao i pro­je­kat vo­do­snab­de­va­nja – ka­že Jo­vić.
U gra­du te­če ži­vot nor­mal­no upr­kos od­re­đe­nim pro­ble­mi­ma. Ko­or­di­na­ci­ja svih uče­sni­ka Sa­ve­ta za upra­vlja­nje mi­gra­ci­ja, bes­pre­kor­no funk­ci­o­ni­še, sva­ko­dnev­no kon­tak­ti­ra­ju i ka­ko ka­že Jović gra­đa­ni šid­ske op­šti­ne ne­ma­ju raz­lo­ga za bri­gu, po­go­to­vo što je Op­šti­na do sa­da ima­la is­ku­stva sa ne­pred­vi­di­vim si­tu­a­ci­ja­ma.
M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.