27.07.2016.
Društvo

Projektno sufinansiranje medija u Sremu

Una­pred ras­po­re­đen no­vac za me­di­je

Po­sle du­gog za­te­za­nja i pod ne­skri­ve­nim uslo­vlja­va­njem Evrop­ske uni­je, no­vi set me­dij­skih za­ko­na u Sr­bi­ji usvo­jen je av­gu­sta 2014. i za 2015. go­di­nu oro­čio za­vr­še­tak pri­va­ti­za­ci­je me­di­ja i po­če­tak pro­jekt­nog fi­nan­si­ra­nja jav­nog in­for­mi­sa­nja.
No­vi Za­kon o jav­nom in­for­mi­sa­nju i me­di­ji­ma oba­ve­zu­je dr­ža­vu da iza­đe iz vla­sni­štva u me­di­ji­ma i ume­sto di­rekt­nog fi­nan­si­ra­nja uvo­di si­stem jav­nih kon­kur­sa gde struč­ne ko­mi­si­je od­lu­ču­ju o bu­džet­skom su­fi­nan­si­ra­nju me­dij­skih pro­je­ka­ta od jav­nog in­te­re­sa.
Za­ko­nom je od­re­đe­no da ko­mi­si­je bi­ra­ju or­ga­ni vla­sti ko­ji kon­kurs ras­pi­su­ju. Pro­pi­sa­no je da vlast u ko­mi­si­je bi­ra ne­za­vi­sne me­dij­ske struč­nja­ke i da ve­ći­nu či­ne pred­stav­ni­ci no­vi­nar­skih i me­dij­skih udru­že­nja, uko­li­ko nji­hov pred­log po­sto­ji. Or­gan vla­sti ko­ji je ras­pi­sao kon­kurs, bi­lo da se ra­di o lo­kal­nom, po­kra­jin­skom ili re­pu­blič­kom ni­vou, do­no­si ko­nač­nu od­lu­ku o ras­po­de­li nov­ca.
Po po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­že Ko­a­li­ci­ja no­vi­nar­skih i me­dij­skih udru­že­nja (UNS, NUNS, NDNV, Lo­kal pres i ANEM), u to­ku 2015. go­di­ne kon­kur­si su ras­pi­sa­ni u 103 gra­da, op­šti­ne i grad­ske op­šti­ne. Od ovog bro­ja, pet lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va po­ni­šti­le su svo­je kon­kur­se na zah­tev Ko­a­li­ci­je za­to što ni­su bi­li za­ko­ni­ti. Je­danput kon­kurs ras­pi­san je u 88 op­šti­na i gra­do­va, dva pu­ta je kon­kurs ras­pi­san u 14 lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, a tri pu­ta je to uči­ni­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Kon­kur­si u pro­šloj go­di­ni ni­su ras­pi­sa­ni u 63 lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
Ko­a­li­ci­ja no­vi­nar­skih i me­dij­skih udru­že­nja za­go­va­ra iz­dva­ja­nje od naj­ma­nje dva od­sto bu­dže­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va za su­fi­nan­si­ra­nje me­dij­skih sa­dr­ža­ja u obla­sti jav­nog in­for­mi­sa­nja, a pre­ma po­da­ci­ma, pro­se­čan iz­nos ko­ji su op­šti­ne i gra­do­vi iz­dvo­ji­li za te na­me­ne u to­ku 2015. ni­je pre­šao je­dan pro­ce­nat.
Ve­li­ki broj lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u Sr­bi­ji kr­šio je me­dij­ske za­ko­ne pri ras­pi­si­va­nju kon­kur­sa za su­fi­nan­si­ra­nje jav­nog in­te­re­sa u sfe­ri in­for­mi­sa­nja, a mno­ge od njih ni­su ni ras­pi­sa­le kon­kur­se, re­kao je pred­sed­nik Ne­za­vi­snog dru­štva no­vi­na­ra Voj­vo­di­ne (NDNV) Ne­dim Sej­di­no­vić.
– Ima­mo ve­o­ma ozbilj­ne pro­ble­me sa me­dij­skim slo­bo­da­ma i si­tu­a­ci­ja je da­nas go­ra ne­go 2014. go­di­ne, ka­da su za­ko­ni do­ne­ti. Ali, iz­la­zak dr­ža­ve iz me­di­ja i kon­kurs­no fi­nan­si­ra­nje su te­me­lji ko­ji mo­ra­ju osta­ti. Ovo što se sa­da de­ša­va je po­sle­di­ca ne­po­što­va­nja za­ko­na i od­bi­ja­nja dr­ža­ve da iza­đe iz vla­sni­štva u me­di­ji­ma – ka­zao je Sej­di­no­vić.
Ove go­di­ne u Sre­mu su sve lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, sem Op­šti­ne Irig, ras­pi­sa­le jav­ne po­zi­ve za su­fi­nan­si­ra­nja jav­nog in­te­re­sa u sfe­ri jav­nog in­for­mi­sa­nja. Ukup­no je za me­di­je iz bu­dže­ta srem­skih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va iz­dvo­je­no 103.215.000 di­na­ra. Naj­vi­še nov­ca za me­di­je je opre­de­li­la Op­šti­na In­đi­ja – 23.350.000 di­na­ra, a naj­ma­nje Op­šti­na Šid – 9.000.000.
Op­šti­na Pe­ćin­ci je pr­va ras­pi­sa­la jav­ni po­ziv, još 27. ja­nu­a­ra. Ugo­vo­ri su pot­pi­sa­ni u apri­lu, ali do da­na da­na­šnjeg ova srem­ska lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je is­pla­ti­la no­vac me­di­ji­ma či­ji su pro­jek­ti odo­bre­ni. Ka­ko tvr­di pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ra­čun Op­šti­ne je u blo­ka­di, s to­ga ne mo­gu da iz­mi­ru­ju svo­je ugo­vo­re­ne oba­ve­ze pre­ma me­di­ji­ma. Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki na­vo­di i da ni­jed­nom me­di­ju ni­je is­pla­ćen no­vac. A ka­da će bi­ti, na to ne mo­že da od­go­vo­ri, jer od nje, ka­ko ka­že, ne za­vi­si pri­liv nov­ca u bu­dže­tu. Iz budžeta pećinačke opštine za medije je izdvojeno 9,5 miliona dinara. Na kon­kurs Op­šti­ne Pe­ćin­ci je pri­sti­glo 20 pri­ja­va, a no­vac je do­bi­lo de­vet me­di­ja. Naj­vi­še nov­ca pri­pa­lo je Ra­di­ju Do­nji Srem iz Pe­ći­na­ca – 4,2 mi­li­o­na di­na­ra, a naj­ma­nje nov­ca je do­bio pro­je­kat Me­di­ja cen­tra Srem iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, sve­ga 50.000 di­na­ra. Za­ni­mlji­vo je što je na ovom kon­kur­su Na­ša te­le­vi­zi­ja iz Be­o­gra­da do­bi­la 600.000 di­na­ra.
Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je dru­ga u Sre­mu ras­pi­sa­la jav­ni po­ziv, 11. fe­bru­a­ra. Za me­di­je je opre­de­li­la 22,5 mi­li­o­na di­na­ra, a do­de­li­la je 22.490.000 di­na­ra. Pri­sti­glo je na kon­kurs 26 pri­ja­va, od to­ga je čak 18 od­ba­če­no, a sve­ga osam me­di­ja je pot­pi­sa­lo ugo­vor sa Op­šti­nom. Naj­vi­še nov­ca je do­bi­la RTV Sta­ra Pa­zo­va za pro­je­kat „Do­bre ve­sti za Pa­zo­vu“, čak 16.060.000 di­na­ra, na plat­nom spi­sku se na­šla po­no­vo i Na­ša te­le­vi­zi­ja sa se­di­štem u Be­o­gra­du, ko­joj je pri­pa­lo 3,3 mi­li­o­na di­na­ra za pro­je­kat „Iz sr­ca Sta­re Pa­zo­ve“. Naj­ma­nje nov­ca ugla­vom do­bi­ja­ju štam­pa­ni me­di­ji, što je bio slu­čaj i sa Op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va, pa su Srem­ske no­vi­ne do­bi­le 700.000 di­na­ra, a Pa­zo­vač­ke no­vi­ne – PA­NO 380.000 di­na­ra.
Istog da­na, 11. fe­bru­a­ra jav­ni po­ziv za me­di­je je ras­pi­sa­la i Op­šti­na Šid, ko­ja je za ove na­me­ne u bu­dže­tu opre­de­li­la de­vet mi­li­o­na di­na­ra. Bi­lo je pri­ja­vlje­no 15 pro­je­ka­ta, a osam je od­bi­je­no. Ko­per­ni­kus ra­dio te­le­vi­zi­ja Šid je za pro­je­kat „Ak­tu­el­no­sti iz op­šti­ne Šid“ do­bi­la 1.498.000 di­na­ra, a RTV Ko­per­ni­kus iz Ni­ša 1.552.000 di­na­ra za pro­je­kat „Lič­na kar­ta Ši­da“, dok je Su­per pro­duk­ci­ja Šid do­bi­la 3,9 mi­li­o­na za pro­jeka­t „Šid na dla­nu“.
Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je do sa­da ras­pi­sao dva jav­na po­zi­va za su­fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta iz bu­dže­ta Gra­da u obla­sti jav­nog in­for­mi­sa­nja. Pr­vi jav­ni po­ziv ras­pi­san je 12. fe­bru­a­ra i bio je na­me­njen štam­pa­nim me­di­ji­ma, za ko­je je bi­lo iz­dvo­jeno 4.750.000 di­na­ra, dok je dru­gi jav­ni po­ziv bio za elek­tron­ske me­di­je i ras­pi­san je 22. apri­la. Elek­tron­ski me­di­ji su do­bi­li ukup­no 14.250.000 di­na­ra, od­no­sno 9,5 mi­li­o­na di­na­ra vi­še ne­go štam­pa­ni. Na pr­vi jav­ni po­ziv pri­sti­glo je de­vet pri­ja­va, a sa pet me­di­ja je pot­pi­san ugo­vor. Tra­di­ci­o­nal­no, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci naj­vi­še nov­ca iz bu­dže­ta, ba­rem što se ti­če no­vi­na, do­bi­ja­ju Srem­ske no­vi­ne – 2.400.000 di­na­ra, dok je ove go­di­ne sve­ga 150.000 di­na­ra do­bi­lo Udru­že­nje kul­tur­nih stva­ra­la­ca „Za­vi­čaj“. No­vi­ne ko­je se bes­plat­no de­le, od­no­sno uba­cu­ju u po­štan­ska san­du­čad i ko­je iz­la­zi pe­ri­o­dič­no (u pre­vo­du, ne po­sto­ji utvr­đe­na di­na­mi­ka iz­la­že­nja), a či­ji je iz­da­vač Srem in­fo su na kon­kur­su do­bi­le 400.000 di­na­ra.
Na kon­kurs za elek­tron­ske me­di­je je pri­sti­glo 27 pri­ja­va, a 14.250.000 di­na­ra je ras­po­re­đe­no na 17 me­di­ja (te­le­vi­zi­je, ra­di­ja, pro­duk­ci­je i in­ter­net por­ta­le). Pro­duk­ci­je su do­bi­le naj­vi­še nov­ca, Sa­ve­ta Ko­va­če­vić – 5,3 mi­li­o­na di­na­ra, za­tim Eko pro­duk­ci­ja Ada­šev­ci – 1,6 mi­li­o­na di­na­ra, a je­di­ne dve te­le­vi­zi­ja ko­je su do­bi­le no­vac iz grad­skog bu­dže­ta su RTV Me­ga iz In­đi­je – 200.000 di­na­ra i Te­le­vi­zi­ja Fru­ška go­ra – 700.000 di­na­ra. Ove go­di­ne na kon­kurs se ni­je pri­ja­vi­la re­gi­o­nal­na Srem­ska te­le­vi­zi­ja. Ina­če, pro­šle go­di­ne je Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca čak tri pu­ta ras­pi­si­vao jav­ne po­zi­ve za su­fi­nan­si­ra­nje me­di­ja.
Op­šti­na In­đi­ja da­je naj­vi­še nov­ca za me­di­je, a na kon­kurs ko­ji su ras­pi­sa­li 17. fe­bru­a­ra pri­sti­glo je 22 pri­ja­ve, od ko­jih je za 10 pro­je­ka­ta no­vac odo­bren. No­vac su do­bi­li RTV In­đi­ja – šest mi­li­o­na za pro­je­kat „RTI – pr­vi uz vas“, Sir­mi­um pro­duk­ci­ja iz Ši­da – 4,9 mi­li­o­na di­na­ra za pro­je­kat „Hro­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja“, a isto nov­ca je odo­bre­no za pro­je­kat „Ve­sti iz In­đi­je“ Sir­mi­um me­di­ja iz Ši­da. Udru­že­nje Ce­Ser iz Ru­me je do­bi­lo sve­ga 250.000 di­na­ra.
Po­sled­nja lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Sre­mu ko­ja je ras­pi­sa­la jav­ni po­ziv je Op­šti­na Ru­ma, ona je to uči­ni­la 28. apri­la, da bi 9. ju­na do­ne­la re­še­nje da se 19.875.000 di­na­ra iz bu­dže­ta opre­de­li za 13 pro­je­ka­ta. Na kon­kurs je pri­sti­glo 24 pri­ja­ve, a kon­kurs je bio na­me­njen i štam­pa­nim i elek­tron­skim me­di­ji­ma. Na ovom kon­kur­su dve pro­duk­ci­je iz Ši­da Sir­mi­um in­fo i No­va pro­duk­ci­ja su do­bi­le naj­vi­še nov­ca, pr­va 4.125.000 di­na­ra, a dru­ga če­ti­ri mi­li­o­na, dok je naj­ma­nje nov­ca odo­bre­no Me­di­ja cen­tru Srem iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce – 150.000 di­na­ra.
Op­šte je po­zna­to da se i pre ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa zna ko­ji me­dij će ko­li­ko nov­ca do­bi­ti, sve se to ma­nje vi­še una­pred do­go­vo­re vla­sni­ci me­di­ja i pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va. Pro­jek­ti lo­kal­nih me­di­ja su se ve­ći­nom za­sni­va­li na pu­kom iz­ve­šta­va­nju ra­da lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, a mno­gi su se na raz­ne na­či­ne do­vi­ja­li da do­bi­ju no­vac iz op­štin­skih bu­dže­ta. Ta­ko je od pro­šle do sre­di­ne ove go­di­ne u Sre­mu otvo­re­no ne­ko­li­ko no­vih pro­duk­cij­skih ku­ća, in­ter­net por­ta­la, te­le­vi­zi­ja i no­vi­na. Pro­sto je ne­ve­ro­vat­no da se, iako če­sto u obra­zlo­že­nju za od­bi­ja­nje pro­jek­ta ne­ki­ma za­me­ra da ne­ma­ju kon­ti­nu­i­tet u sa­rad­nji sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, no­vac se do­de­ljuje i onim me­di­ji­ma ko­ji su osno­va­ni nekoliko me­se­ci pre ras­pi­si­va­nja jav­nog po­zi­va. Ta­ko je Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­lio sred­stva u iz­no­su od 400.000 di­na­ra Udru­že­nju In­fo Srem 022, ko­je je osno­va­no 3. mar­ta ove go­di­ne i či­ji je za­stup­nik Mi­haj­lo Ste­vić, sin ču­ve­nog Di­me­ta ko­ji dr­ži di­sko­te­ku Noks. Po gra­du se pri­ča da iza tog por­ta­la In­fo Srem 022 za­pra­vo sto­je od­bor­nik Ran­ko Tri­vu­no­vić iz Man­đe­lo­sa i Di­mi­tri­je Ste­vić Di­me. Ni­su oni usa­mlje­ni slu­ča­je­vi, če­sta je to po­ja­va u srem­skim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma.
Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.