27.07.2016.
Kultura

Pozorišno leto u Sremskoj Mitrovici

Bes­plat­ne pred­sta­ve za ver­nu pu­bli­ku

Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“ če­tvr­tu go­di­nu za re­dom or­ga­ni­zu­je u dru­goj po­lo­vi­ni ju­la Po­zo­ri­šno le­to u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Bes­plat­ne po­zo­ri­šne pred­sta­ve se od­i­gra­va­ju na otvo­re­nom, u La­pi­da­ri­ju Mu­ze­ja Sre­ma, a to­kom ovo­go­di­šnjeg Po­zo­ri­šnog le­ta, Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ugo­sti­la sjaj­ne glum­ce, kao što su Vo­jin Ćet­ko­vić, Ni­ko­la Đu­rič­ko, Ir­fan Men­sur i Ta­nja Bo­ško­vić.
Pro­gram Po­zo­ri­šnog le­ta – Tra­go­vi 2016. za­po­čeo je pro­šle sre­de, 20. ju­la pred­sta­vom u pro­duk­ci­ji mi­tro­vač­kog po­zo­ri­šta „Kao u snu let­nje no­ći“, ko­ja je od­i­gra­na u Grad­skom par­ku. A ovo­go­di­šnja ma­ni­fe­sta­ci­ja bi­će za­vr­še­na 27. ju­la, ka­da je na re­per­to­a­ru ta­ko­đe pred­sta­va mi­tro­vač­kog te­a­tra „Srem na­ša ku­ća“. Po­kro­vi­telj Po­zo­ri­šnog le­ta je Grad­ska upra­va za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu.
Di­rek­to­ri­ca Po­zo­ri­šta Je­le­na Jan­ko­vić ka­že da je, ka­da je pre če­ti­ri go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la pr­vo Po­zo­ri­šno le­to, ima­la ide­ju da se kroz bes­plat­ne pred­sta­ve za­hva­li ver­noj pu­bli­ci ko­ja re­dov­no po­se­ću­je mi­tro­vač­ki te­a­tar.
– Že­le­li smo da za gra­đa­ne ko­ji nig­de ni­su ot­pu­to­va­li pri­re­di­mo bes­pla­tan pro­gram, kao i da na­gra­di­mo pu­bli­ku ko­ja nas ver­no pra­ti. Pred­sta­ve su po­se­će­ne, ima do­sta mla­dih, što mi je ve­o­ma dra­go. La­pi­da­ri­jum ni­je slu­čaj­no iza­bran da bu­de me­sto de­ša­va­nja Po­zo­ri­šnog le­ta. Mi­tro­vi­ca je va­žan isto­rij­ski i ar­he­o­lo­ški cen­tar, a La­pi­da­ri­jum ima po­seb­nu ener­gi­ju. Svi glum­ci ko­ju su do­la­zi­li pret­hod­nih go­di­na su od­la­zi­li fa­sci­ni­ra­ni isto­ri­jom na­šeg gra­da i La­pi­da­ri­ju­mom kao pro­sto­rom u ko­jem su na­stu­pi­li. Zbog to­ga su to­ple let­nje no­ći pra­vo vre­me za pred­sta­ve na otvo­re­nom. Što se pro­gra­ma ti­če, gle­da­mo da pod­jed­na­ko bu­du za­stu­plje­ne pred­sta­ve do­ma­će pro­duk­ci­je, kao i go­stu­ju­će pred­sta­ve. Tu su i dve pred­sta­ve za de­cu, ka­ba­re Ta­nje Bo­ško­vić, mo­no­dra­ma Ir­fa­na Men­su­ra – na­vo­di Je­le­na Jan­ko­vić.
Na re­per­to­a­ru Po­zo­ri­šnog le­ta – Tra­go­vi 2016. na­šle su se pred­sta­ve „Kao u snu let­nje no­ći“, „U Ede­nu na is­to­ku“, „Pe­pe­lju­ga u Ze­mlji ču­de­sa“, „Taj­na za­bo­ra­vlje­ne do­li­ne“, „Oža­lo­šće­na po­ro­di­ca“, „Glu­mac, ka­ži ne­što sme­šno“, „Do­bro­do­šli u ka­ba­re“ i „Srem na­ša ku­ća“.
Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“ vred­no pri­pre­ma i no­vu po­zo­ri­šnu se­zo­nu. Je­le­na Jan­ko­vić na­vo­di da će se na­sta­vi­ti sa iz­vo­đe­njem dve no­ve pred­sta­ve „Lju­ba­vi Džor­dža Va­šing­to­na“ i „One i on“, ko­je su ima­le pre­mi­je­re u ju­nu. Mi­tro­vač­ki te­a­tar mo­že da se po­hva­li kva­li­tet­nim re­per­to­a­rom.
– Pu­no smo ra­di­li i ima pro­sto­ra da bu­de­mo za­do­volj­ni. Naj­va­žni­je je da pu­bli­ka pre­po­zna­je ono što ra­di­mo i ra­do do­la­zi da gle­da na­še pred­sta­ve. Mi­tro­vi­ca ima kva­li­tet­nu po­zo­ri­šnu pu­bli­ku – za­klju­ču­je Je­le­na Jan­ko­vić.
B. Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.