27.07.2016.
Društvo

Milan KOvačević u pokrajinskoj vladi Vojvodine

Stran­ka me ni­je za­bo­ra­vi­la

Na pred­log pred­sed­ni­ka Po­kra­jin­ske vla­de Igo­ra Mi­ro­vi­ća, po­kra­jin­ski po­sla­ni­ci su, na za­se­da­nju Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne 18. ju­la iza­bra­li za­me­ni­ke po­kra­jin­skih se­kre­ta­ra. Ta­ko je za za­me­ni­ka po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za obra­zo­va­nje, pro­pi­se, upra­vu i na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne – na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce iza­bran Mi­lan Ko­va­če­vić iz Jar­ka, ko­ji je pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne vr­šio du­žnost pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. O no­voj funk­ci­ji u Po­kra­jin­skoj vla­di, jer je je­di­ni Sre­mac iz re­do­va Srp­ske na­pred­ne stran­ke ko­ji je deo Vla­de AP Voj­vo­di­ne, kao i o ra­du lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca u pret­hod­nom pe­ri­o­du, Ko­va­če­vić je go­vo­rio za M no­vi­ne.

M NO­VI­NE: Ime­no­va­ni se 18. ju­la za za­me­ni­ka po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za obra­zo­va­nje, pro­pi­se, upra­vu i na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne – na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce. Ko­ji će bi­ti Va­ši za­da­ci u ovom se­kre­ta­ri­ja­tu i ka­kvu sa­rad­nju oče­ku­je­te sa Va­šim „še­fom“, po­kra­jin­skim se­kre­ta­rom Mi­ha­ljom Nji­la­šom, ko­ji je funk­ci­o­ner Sa­ve­za voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra?
MI­LAN KO­VA­ČE­VIĆ: Oče­ku­jem do­bru i ko­rekt­nu sa­rad­nju sa go­spo­di­nom Nji­la­šom. Oba­vi­li smo raz­go­vor, on je di­plo­mi­ra­ni prav­nik, ja sam čo­vek iz obra­zo­va­nja i uglav­nom ću se ba­vi­ti obra­zo­va­njem, uz na­rav­no ru­ko­vo­đe­nje ce­lim se­kre­ta­ri­ja­tom, što i je­ste ulo­ga za­me­ni­ka se­kre­ta­ra. Do­sta do­bro sam sa­ra­đi­vao u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne kao na­rod­ni po­sla­nik sa pred­stav­ni­ci­ma Sa­ve­za voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra. Se­kre­ta­ri­jat je iz­u­zet­no ve­lik, ob­u­hva­ta obra­zo­va­nje, pro­pi­se, upra­vu, na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne i na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce. Sa tri­de­se­to­go­di­šnjim is­ku­stvom ko­je imam, ne oče­ku­jem ve­li­kih pro­ble­ma. Sam pre­mi­jer je re­kao da će u na­red­nom pe­ri­o­du pri­o­ri­tet bi­ti zdrav­stvo, po­ljo­pri­vre­da i obra­zo­va­nje. Pu­no se pri­ča o du­al­nom obra­zo­va­nju, ko­je tre­ba i kod nas da za­ži­vi, jer si­stem pri­vre­de to zah­te­va. Mi tre­nut­no u gra­du ima­mo ma­njak me­sa­ra, va­ri­o­ca, u pla­nu je da Ita­li­ja­ni otvo­re fa­bri­ku za iz­ra­du obu­će, pa će se uka­za­ti po­tre­ba i za mo­de­la­ri­ma obu­će. Zbog to­ga sam na­čin ško­lo­va­nja i obra­zo­va­nja mo­ra da se me­nja. Ne tre­ba da ško­lu­je­mo ka­dro­ve za Na­ci­o­nal­nu slu­žbu za za­po­šlja­va­nje, već da ih upo­šlja­va­mo u re­al­nom sek­to­ru. Ta­ko da ću se u na­red­nom pe­ri­o­du pre sve­ga ba­vi­ti obra­zo­va­njem, kao i po­bolj­ša­njem uslo­va za bo­ra­vak de­ce u pred­škol­skim usta­no­va­ma, osnov­nim i sred­njim ško­la­ma.

Pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne ste oba­vlja­li funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Opo­zi­ci­ja Vam je če­sto za­me­ra­la da ste kr­ši­li Po­slov­nik o ra­du Skup­šti­ne, jer ni­su do­bi­ja­li od­go­vo­re na po­sta­vlje­na od­bor­nič­ka pi­ta­nja. Ka­ko Vi gle­da­te na pe­ri­od ko­ji je za Va­ma?
Od pr­vog da­na do­la­ska na po­li­tič­ku sce­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, mo­gu sa po­no­som da ka­žem da sve ono što sam obe­ćao u ime Srp­ske na­pred­ne stran­ke sam i is­pu­nio, po­čev od Va­ha­li­ja, Mi­tro­sa, no­vih in­ve­sti­ci­ja, in­ve­sti­ci­o­nog ula­ga­nja. Mi­slim da je Mi­tro­vi­cu pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne obe­le­žio je­dan mi­ran pe­ri­od i rad­ni am­bi­jent. Jav­na pred­u­ze­ća su po­slo­va­la po­zi­tiv­no, a na­dam se da će ta­ko bi­ti i u na­red­nom pe­ri­o­du. Pro­ši­ri­li smo ko­mu­nal­ne de­lat­no­sti na se­o­ske sre­di­ne, od­vo­že­nje sme­ća na re­gi­o­nal­nu de­po­ni­ju iz svih se­la, kao odr­ža­va­nje se­o­skih gro­ba­lja, što do­sad ni­je bi­la nad­le­žnost JKP „Ko­mu­na­li­je“. Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je pre­u­ze­la na se­be odr­ža­va­nje jav­ne ra­sve­te. Usta­no­ve kul­tu­re su do­bro po­slo­va­le, Po­zo­ri­šte bih po­seb­no iz­dvo­jio. Mi­slim da se ove če­ti­ri go­di­ne do­sta do­bro ra­di­lo. Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je us­peo sve svo­je oba­ve­ze re­dov­no da ser­vi­si­ra, sve je is­po­što­va­no, ni­smo ni­ko­me du­žni. Što se kre­di­ta ti­če, mi­slim da su oprav­da­ne in­ve­sti­ci­je i ba­zen i pod­vo­žnjak. Za­do­vo­ljan sam što se na­kon 30 go­di­na i mno­gih vla­sti ko­je su obe­ća­va­le re­kon­struk­ci­ju pu­ta kroz La­ća­rak, i ti ra­do­vi pri­vo­de kra­ju. Tu je i ško­la u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ja će ko­nač­no do­bi­ti za­slu­žen iz­gled i de­ca nor­mal­ne uslo­ve za rad. Dra­go mi je što sam u ovom re­so­ru, na­dam se da ću us­pe­ti da obez­be­dim da se ta ško­la što br­že i kva­li­tet­ni­je opre­mi. Što se ti­če za­mer­ki opo­zi­ci­je o po­sta­vlja­nju ra­zno­ra­znih pi­ta­nja, da li oprav­da­nih ili ne, opo­zi­ci­ja je uvek u pra­vu i ima pra­vo da pi­ta sve što po­že­li. Ja sam sa skup­štin­skom slu­žbom kon­tak­ti­rao i svi re­le­vant­ni či­ni­o­ci ko­ji­ma su pi­ta­nja bi­la upu­će­na su ista do­bi­li i tre­ba­li su da od­go­vo­re na njih. Skup­šti­na ne­ma in­stru­men­te ni na­čin da ne­ko­ga na­te­ra da da od­go­vor na pi­ta­nje. Ne za­me­ram opo­zi­ci­ji, opo­zi­ci­ja je tu da kri­ti­ku­je, mi smo tu da ra­di­mo.

Ne­dav­no je Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­bi­la no­vog gra­do­na­čel­ni­ka, a ime­no­van je i no­vi pred­sed­nik Skup­šti­ne. Ima­te li za­mer­ki na no­vu vlast u gra­du na Sa­vi?
Gra­do­na­čel­ni­ku Vla­di­mi­ru Pet­ko­vi­ću i pred­sed­ni­ku Skup­šti­ne To­mi­sla­vu Jan­ko­vi­ću če­sti­tam na iz­bo­ru i že­lim im pu­no uspe­ha u ra­du. Mi­slim da su obo­ji­ca do­stoj­ni, re­pre­zen­ta­tiv­ni lju­di ko­ji će na­sta­vi­ti da ra­de na svim onim pro­jek­ti­ma ko­je smo za­po­če­li pret­hod­ni gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i ja. Ne oče­ku­jem ni­ka­kve pro­ble­me. Srp­ska na­pred­na stran­ka u gra­du ima ve­li­ki po­ten­ci­jal, ima­mo is­ku­sne lju­de u stran­ci, ne­ma tr­za­vi­ca, pro­ble­ma, sve iza­zo­ve ko­je smo ima­li na­dam se da smo re­ši­li. Isto ta­ko znam da su lju­di ko­ji su na­sle­di­li Ne­di­mo­vi­ća i me­ne ste­kli od­re­đe­no is­ku­stvo, ima­ju do­bre kva­li­fi­ka­ci­je da do­stoj­no pred­sta­vlja­ju Grad i uspe­šno oba­vlja­ju sve po­slo­ve i sa­vla­da­ju sve iza­zo­ve ko­ji im se bu­du na­šli na nji­ho­vom če­tvo­ro­go­di­šnjem pu­tu.

Zbog če­ga se na­pra­vi­la ši­ra ko­a­li­ci­ja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci? Zbog če­ga su vam po­treb­ni li­ga­ši, so­ci­ja­li­sti i ra­di­ka­li?
Sma­tram da for­mi­ra­nje ši­re ko­a­li­ci­je go­vo­ri o jed­nom ko­rekt­nom od­no­su u vr­še­nju vla­sti, jer smo pred­stav­ni­ci­ma ovih stran­ka da­li šan­su da bu­du deo vla­sti i deo ras­po­de­le sred­sta­va. Uče­šćem u vla­sti sa­mi mo­gu da se uve­re ka­ko i na ko­ji na­čin se ra­di, da li se do­bro ra­di ili ne. No­vih funk­ci­ja ne­će bi­ti, sa ovom ši­rom ko­a­li­ci­jom bi­će us­kra­će­ni čla­no­vi Srp­ske na­pred­ne stran­ke.

Šta je sa De­mo­krat­skom stran­kom? Ši­zo­fre­na je si­tu­a­ci­ja da Srp­ska na­pred­na stran­ka ob­ja­vlju­je sa­op­šte­nja u ko­ji­ma kri­ti­ku­je Bo­ja­na Paj­ti­ća i vlast DS, a da se u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ko­ke­ti­ra sa DS, či­ji čla­no­vi do­bi­ja­ju pa­re iz grad­skog bu­dže­ta.
Mi­slim da je ovo ge­ne­ral­no pi­ta­nje za po­ve­re­ni­ka stran­ke. Od­bor­ni­ci su auto­nom­ni, ima­ju pra­vo da gla­sa­ju ka­ko že­le, da ima­ju svoj stav. Lo­kal­ne vla­sti či­ne lju­di, svi se mi ov­de u gra­du zna­mo, bu­de mi kri­vo što če­sto bu­de ten­den­ci­o­znih iz­ja­va, ko­je ne­ma­ju upo­ri­šte. Uva­ža­vam slo­bo­du mi­šlje­nja i iz­ra­ža­va­nja, a vre­me je naj­bo­lji su­di­ja. Dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić iz DS je bio di­rek­tor Bol­ni­ce i mi ni­smo gle­da­li bol­ni­cu kroz dr Ken­dri­ši­ća, već smo po­ma­ga­li na­še gra­đa­ne. Mi ra­di­mo u in­te­re­su gra­đa­na, da bi stvo­ri­li bo­lje uslo­ve za ži­vot.

Ka­kva se on­da po­ru­ka ša­lje gra­đa­ni­ma ko­ji po­dr­ža­va­ju po­li­ti­ku SNS?
Re­ći ću svoje lič­no mi­šlje­nje. Po­dr­ža­vam ši­ru ko­a­li­ci­ja zbog jav­no­sti u gra­du. Lju­di ko­ji se­de ov­de, pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, ima­ju bo­lji uvid u sva­ko­dnev­ni rad ak­tu­el­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća, ta­ko da mo­gu da da­ju svoj sud. SNS ima sa svo­jih 35 od­bor­ni­ka kom­for­nu ve­ći­nu, ali zbog jav­no­sti i na­ro­da ko­ji je iza­šao da gla­sa, i gla­sao za te stran­ke, sma­tram da je do­bro for­mi­ra­ti ši­ru ko­a­li­ci­ju. Ce­nim gra­đa­ne ko­ji iza­đu na gla­sa­nje, jer su od­go­vor­ni pre­ma se­bi i svo­joj dr­ža­vi, za raz­li­ku od onih ko­ji stal­no kri­ti­ku­ju, a ne­će da iza­đu na gla­sa­nje. Ni­sam sklon da kri­ti­ku­jem, već da se uhva­tim u ko­štac sa pro­ble­mom i da se on re­ši. Pri­sta­li­ca sam kom­pro­mi­snog re­še­nja, a po me­ni, kom­pro­mis je re­še­nje na obo­stra­no ne­za­do­volj­stvo, ali je re­še­nje.
Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.