29.06.2016.
Društvo

Opština Pećinci

No­vi sa­ve­ti u če­ti­ri se­la

Gra­đa­ni De­ča, Srem­skih Mi­ha­lje­va­ca, Pr­ho­va i Ši­ma­no­va­ca 19. ju­na su iza­bra­li no­ve sa­ve­te me­snih za­jed­ni­ca u svo­jim na­se­lji­ma. Rad­no te­lo Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra za sa­ve­te me­snih za­jed­ni­ca ob­ja­vi­lo je ko­nač­ne re­zul­ta­te iz­bo­ra, a sa­da je na no­vo­i­za­bra­nim čla­no­vi­ma da u ro­ku od de­set da­na odr­že pr­ve sed­ni­ce i ta­ko kon­sti­tu­i­šu no­ve sa­ve­te me­snih za­jed­ni­ca.
U no­vom Sa­ve­tu me­sne za­jed­ni­ce Deč bi­će Ži­vo­ta Ga­jić, Alek­san­dar Je­re­mić, Zla­to­mir Ob­ra­do­vić, Ve­ri­ca An­džić, Je­la Dra­gi­će­vić, Ve­ri­ca Vi­dic­ki i Ni­ko­la Ga­vri­lo­vić.
No­vi Sa­vet me­sne za­jed­ni­ce Srem­ski Mi­ha­ljev­ci či­ni­će Ma­ri­ja Jo­va­no­vić, Alek­san­dar Ro­gić, De­jan Ve­sić, Go­ran Stan­ko­vić, Ma­ri­ja Dra­go­sa­vac, Je­le­na Ču­bri­lov i Du­ško Ve­sić.
Čla­no­vi no­vog sa­ve­ta Me­sne za­jed­ni­ce Pr­ho­vo su Mi­loš Sa­vić, Ivan Ko­nje­vić, Bra­ni­slav Do­bri­lo­vić, Slo­bo­dan Bo­go­sa­vlje­vić i Jo­vi­ca Ba­čvan­ski.
U sa­sta­vu no­vog Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce Ši­ma­nov­ci su Zo­ran Voj­kić, Alek­san­dar Man­dić, Mir­ja­na Bur­sać, To­mi­slav Ćir­ko­vić, Dra­go­ljub Voj­kić, Sve­tla­na Ilić, Ru­ži­ca Usko­ko­vić, Jo­van Jo­va­no­vić i Jo­van Ča­vić.
Na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve Op­šti­ne Pe­ćin­ci Želj­ko Tr­bo­vić sma­tra da će no­vi sa­ve­ti do­pri­ne­ti bo­ljoj ko­or­di­na­ci­ji iz­me­đu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i me­snih za­jed­ni­ca.
– Za­do­vo­ljan sam što je ovaj po­sao uspe­šno pri­ve­den kra­ju, jer je reč o če­ti­ri na­se­lja na­še op­šti­ne u ko­ji­ma sa­ve­ti me­snih za­jed­ni­ca du­že vre­me ni­su funk­ci­o­ni­sa­li. Iz­bo­rom no­vih sa­ve­ta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va će do­bi­ti ade­kvat­nog part­ne­ra u re­ša­va­nju ključ­nih pro­ble­ma u ovim na­se­lji­ma, za­hva­lju­ju­ći če­mu će­mo bi­ti u mo­guć­no­sti da br­že i efi­ka­sni­je iza­đe­mo u su­sret po­tre­ba­ma gra­đa­na – iz­ja­vio je tim po­vo­dom Tr­bo­vić.
Na ovim iz­bo­ri­ma Srp­ska na­pred­na stran­ka je do­bi­la ap­so­lut­no po­ve­re­nje gra­đa­na, jer su, po re­či­ma po­ve­re­ni­ka pe­ći­nač­kog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke Mi­lo­ra­da Pan­ti­ća, svih 28 no­vo­i­za­bra­nih čla­no­va sa­ve­ta u ova če­ti­ri na­se­lja bi­li kan­di­da­ti SNS.
– Na­kon ve­li­ke po­be­de Srp­ske na­pred­ne stran­ke na ne­dav­nim po­kra­jin­skim i re­pu­blič­kim iz­bo­ri­ma, gra­đa­ni na­še op­šti­ne su i na iz­bo­ri­ma za sa­ve­te me­snih za­jed­ni­ca po­ka­za­li ko­me naj­vi­še ve­ru­ju i ap­so­lut­nu po­dr­šku pru­ži­li na­šim kan­di­da­ti­ma, što nas oba­ve­zu­je da u na­red­nom pe­ri­o­du ozbilj­no i od­go­vor­no pri­stu­pi­mo re­ša­va­nju pro­ble­ma u ova če­ti­ri na­se­lja, u ko­ji­ma sa­ve­ti me­snih za­jed­ni­ca do sa­da ni­su funk­ci­o­ni­sa­li – na­gla­sio je Pan­tić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.