22.06.2016.
Aktuelno

Sremska Mitrovica

To­mi­slav Jan­ko­vić na če­lu lo­kal­nog par­la­men­ta

Ne­pu­nih me­sec da­na na­kon odr­ža­nih lo­kal­nih iz­bo­ra, u uto­rak, 14. ju­na odr­ža­na je kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Za pred­sed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta, gla­so­vi­ma 49 od­bor­ni­ka, iza­bran je To­mi­slav Jan­ko­vić, ma­ster in­že­njer me­nadž­men­ta iz Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce, član Srp­ske na­pred­ne stran­ke, ko­ji je u pe­ri­o­du od 2012. do 2016. go­di­ne vr­šio funk­ci­ju za­me­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Iz­bor To­mi­sla­va Jan­ko­vi­ća po­dr­ža­li su po­red od­bor­ni­ka sa li­ste „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“ i od­bor­ni­ci So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je, Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke i ko­a­li­ci­je Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne – Li­be­ral­no de­mo­krat­ska stran­ka – Ze­le­na eko­lo­ška par­ti­ja Ze­le­ni.
No­vo­i­za­bra­ni pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da To­mi­slav Jan­ko­vić se za­hva­lio na po­ve­re­nju ko­je su mu uka­za­li od­bor­ni­ci i u svom pr­vom obra­ća­nju re­kao:
– Po­ve­ren mi je od­go­vo­ran po­sao da vo­dim grad­ski par­la­ment. Tru­di­ću se da po­sao oba­vljam mak­si­mal­no od­go­vor­no, da se pod­jed­na­ko od­no­sim pre­ma svim od­bor­ni­ci­ma, bi­lo da su deo vla­da­ju­će ve­ći­ne ili opo­zi­ci­je. Sve vas po­zi­vam da stva­ra­mo po­li­tič­ki am­bi­jent ko­ji će bi­ti pun uza­jam­nog po­što­va­nja i uva­ža­va­nja i da ova go­vor­ni­ca i ova skup­štin­ska sa­la bu­du me­sto gde će se je­di­no su­ko­blja­va­ti ide­je i sta­vo­vi, a ni­ka­ko po­je­din­ci i po­li­tič­ke par­ti­je. Kao za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka tru­dio sam se da bu­dem u stal­nom kon­tak­tu sa gra­đa­ni­ma, a mo­ja vra­ta će i od sa­da bi­ti otvo­re­na za od­bor­ni­ke i nji­ho­ve pred­stav­ni­ke. Sma­tram da je pro­te­klo vre­me bi­lo do­bro za naš grad, sma­nje­na je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti, za­po­če­ta je re­a­li­za­ci­ja ve­li­kih pro­je­ka­ta, ulo­že­na su zna­čaj­na sred­stva u zdrav­stve­nu i so­ci­jal­nu za­šti­tu, obra­zo­va­nje, kul­tu­ru, sport. Grad je do­bit­nik ra­znih na­gra­da i pri­zna­nja. Taj trend se mo­ra na­sta­vi­ti. Za­to že­lim da se sta­vim na ras­po­la­ga­nje bu­du­ćem gra­do­na­čel­ni­ku i nje­go­vom ti­mu za još bo­lju pro­mo­ci­ju na­šeg gra­da, raz­voj grad­ske pri­vre­de, po­ljo­pri­vre­de i tu­ri­zma, me­đu­re­gi­o­nal­ne i me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje, ra­di stva­ra­nja bo­ljih uslo­va za ži­vot u na­šoj lo­kal­noj za­jed­ni­ci – re­kao je Jan­ko­vić.
To­mi­slav Jan­ko­vić je za se­kre­ta­ra Skup­šti­ne pred­lo­žio Je­le­nu Po­po­vić, ko­ja je i u pro­šlom sa­zi­vu oba­vlja­la tu funk­ci­ju, a ovaj pred­log je po­dr­ža­lo ta­ko­đe 49 od­bor­ni­ka, od 60 ko­li­ko je bi­lo pri­sut­no sa sed­ni­ci.
Do iz­bo­ra no­vog pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne, par­la­men­tom je pred­se­da­va­la naj­sta­ri­ja od­bor­ni­ca Mi­loj­ka Stan­ko­vić, sa li­ste „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“.
Iz­ve­štaj Iz­bor­ne ko­mi­si­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca o spro­ve­de­nim iz­bo­ri­ma za od­bor­ni­ke Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca pod­neo je pred­sed­nik Iz­bor­ne ko­mi­si­je Zo­ran Le­va­jac, ko­ji je na­gla­sio da je sve od­lu­ke Iz­bor­na ko­mi­si­ja do­nosila jed­no­gla­sno.
– Svi pri­go­vo­ri ko­ji su išli, a bi­lo ih je ukup­no 57, išli su u prav­cu ko­ji se ti­cao ra­da bi­rač­kih od­bo­ra. Po­li­tič­ke stran­ke su pred­la­ga­le čla­no­ve bi­rač­kih od­bo­ra, Re­pu­blič­ka iz­bor­na ko­mi­si­ja je do­no­si­la od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke o for­mi­ra­nju bi­rač­kih od­bo­ra, a on­da se po­ja­vi­la oba­ve­za da mi od­lu­ču­je­mo o pri­go­vo­ri­ma. Pet na­ših od­lu­ka na­šlo se pred Uprav­nim su­dom u Be­o­gra­du i do­ne­to je pet pre­su­da, do to­ga su če­ti­ri žal­be od­bi­je­ne a jed­na je usvo­je­na, ali je bi­la bez fak­tič­kih po­sle­di­ca po utvr­đe­ne re­zul­ta­te iz­bo­ra na ni­vou Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ima­ju­ći u vi­du da je Re­pu­blič­ka iz­bor­na ko­mi­si­ja, pre do­no­še­nja pre­su­de od stra­ne Uprav­nog su­da u Be­o­gra­du, već do­ne­la svo­ju od­lu­ku po­vo­dom iz­ja­vlje­nog pri­go­vo­ra i tim Re­še­njem Re­pu­blič­ke iz­bor­ne ko­mi­si­je, pri­go­vor je od­ba­čen – re­kao je Le­va­jac.
Na kon­sti­tu­tiv­noj sed­ni­ci su po­tvr­đe­ni man­da­ti od­bor­ni­ci­ma, a lo­kal­ni par­la­ment pod­se­ti­mo či­ni ukup­no 61 od­bor­nik i to 35 sa li­ste „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“, šest od­bor­ni­ka sa li­ste „Ivi­ca Da­čić – So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je (SPS) – Dr Mi­lan Lat­ko­vić, šest od­bor­ni­ka sa li­ste „Za pra­ved­nu Sr­bi­ju De­mo­krat­ska stran­ka – Dr Miroslav Ken­dri­šić (DS, DSHV, NO­VA), po če­ti­ri od­bor­ni­ka sa li­ste „Dr Vo­ji­slav Še­šelj – Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka“ i li­ste „Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne – Ne­nad Ča­nak, Li­be­ral­no de­mo­krat­ska par­ti­ja – Če­do­mir Jo­va­no­vić, Ze­le­na eko­lo­ška par­ti­ja – Ze­le­ni“, dok po tri pred­stav­ni­ka u par­la­men­tu ima­ju li­ste „Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mi­tro­vi­ce – Alek­san­dar Pro­da­no­vić (SDS – Bo­ris Ta­dić, Za­jed­no za Sr­bi­ju, Voj­vo­đan­ska par­ti­ja) i li­sta „Ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je – Na­rod­ni po­kret Di­na­ra – Dri­na – Du­nav“.
Ka­ko se na kra­ju sed­ni­ce mo­glo ču­ti, vr­lo br­zo će bi­ti odr­ža­na na­red­na sed­ni­ca Skup­šti­ne, na ko­joj će bi­ti iza­bra­na iz­vr­šna vlast, no­vi gra­do­na­čel­nik, nje­gov za­me­nik, čla­no­vi Grad­skog ve­ća, kao i za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne. Spe­ku­li­še se da će gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce bi­ti Vla­di­mir Pet­ko­vić, do­sa­da­šnji na­čel­nik Grad­ske upra­ve za ur­ba­ni­zam, ko­mu­nal­ne i in­spek­cij­ske po­slo­ve, a nje­gov za­me­nik Vla­di­mir Sa­na­der, tre­nut­no v.d. di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Bi­lja­na Se­la­ko­vić
FO­TO: Ne­ve­na Uzu­rov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.