22.06.2016.
Društvo

Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica

Osu­đe­ni­ci ure­đuju Ru­mu

Od 1. ju­na na ure­đe­nju Ru­me ra­de osu­đe­na li­ca iz Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Reč je o osam osu­đe­ni­ka, a je­dan od njih je mla­di Jo­van Gli­šić ko­ji ima sve­ga 22 go­di­ne.
– Zna­či mi mno­go ova­kvo an­ga­žo­va­nje, jer sti­čem ra­ni­je pra­vo uslov­nog ot­pu­sta. Ta­ko­đe, deo vre­me­na pro­vo­di­mo van Za­vo­da. Kroz ova­kvo an­ga­žo­va­nje mo­že­mo da se re­ha­bi­li­tu­je­mo što je i je­ste funk­ci­ja KP Za­vo­da. Sa­da odr­ža­va­mo ze­le­ne po­vr­ši­ne, a za po­sao su nas ob­u­či­li rad­ni­ci „Ko­mu­nal­ca“. Po­sao ni­je te­žak, a po­en­ta je re­ha­bi­li­ta­ci­ja i re­so­ci­ja­li­za­ci­ja, da se stek­nu rad­ne na­vi­ke i da se ne vra­ća­mo sta­rim na­vi­ka­ma ka­da iza­đe­mo iz Za­vo­da – na­vo­di Gli­šić.
Alek­san­dar Alim­pić, uprav­nik Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca is­ti­če da je ovaj Za­vod pr­vi u ova­kvom rad­nom an­ga­žo­va­nju osu­đe­ni­ka na ure­đe­nju gra­da, a mu je cilj da se ta­kvo an­ga­žo­va­nje pro­ši­ri na sve srem­ske op­šti­ne.
– Sa­da ra­di­mo u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci i u Ru­mi, a u na­ja­vi je da taj de­lo­krug ra­da pro­ši­ri­mo i na Sta­ru Pa­zo­vu. Zna­čaj za osu­đe­na li­ca je da se oni re­so­ci­ja­li­zu­ju i do­bi­ja­ju mo­guć­nost br­žeg na­pre­do­va­nja u tret­ma­nu, a mo­ja ide­ja za sve ovo je da dr­ža­vi po­mog­nu i osu­đe­ni­ci i da bu­du dru­štve­no ko­ri­sni. Ovo je naj­ve­ća usta­no­va na Bal­ka­nu i ima pre­ko 2.000 osu­đe­ni­ka. Na­rav­no, an­ga­žo­va­ni su oni ko­ji ni­su osu­đe­ni za te­ška kri­vič­na de­la, ko­ji ima­ju mo­guć­nost iz­la­ska u grad ili na vi­ken­de. Tre­ba sva­kom da­ti šan­su, ali gre­ške se kod nas ne pra­šta­ju. Ga­ran­tu­jem da gra­đa­ni­ma ni­ka­kva opa­snost ne pre­ti od njih, oni ra­de svo­je po­slo­ve i po­na­ša­ju se kao što se po­na­ša­ju i ra­de u Ka­zne­no po­prav­nom za­vo­du – ka­že Alim­pić.
On do­da­je da je reč o ugo­vo­ru o po­slov­no teh­nič­koj sa­rad­nji i po­hva­lju­je sa­rad­nju sa JP „Ko­mu­na­lac“ či­ji za­po­sle­ni su ob­u­či­li osu­đe­ni­ke za po­sao, a pred­u­ze­će obez­be­di­lo svu po­treb­nu opre­mu.
– Za vre­me dok ra­de pri­me­nju­ju se sve od­red­be iz Za­ko­na o rad­nim od­no­si­ma. Oni ko­ji ra­de su se do­bro­volj­no ja­vi­li, ni­ko ih ni­je pri­si­lja­vao, a nji­hov mo­tiv je da se što pre vra­te u dru­štvo – uka­zu­je Alek­san­dar Alim­pić.
Želj­ko Do­šen, po­moć­nik di­rek­to­ra JP „Ko­mu­na­lac“ is­ti­če da je ovaj ugo­vor o po­slov­no teh­nič­koj sa­rad­nji pot­pi­san upra­vo ima­ju­ći u vi­du po­zi­tiv­na is­ku­stva na an­ga­žo­va­nju osu­đe­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
– Rad­ni­ci su pro­šli obu­ku i sva­ki dan njih osam do­la­zi u Ru­mu. Pr­vo su bi­li an­ga­žo­va­ni na sad­nji cve­ća, a sa­da na ko­še­nju ze­le­nih po­vr­ši­na. Uslo­vi ra­da su im isti kao i za na­še rad­ni­ke. Do­bro su se uklo­pi­li i is­ku­stva su nam po­zi­tiv­na. Ugo­vor va­ži za ovu go­di­nu, a ve­ro­vat­no će­mo ga i pro­du­ži­ti i raz­mi­šlja­mo o nji­ho­vom an­ga­žo­va­nju to­kom zi­me na či­šće­nju sne­ga – ka­že Želj­ko Do­šen.
S. Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.