25.05.2016.
Sport

Deus Roloplast Mošić, vicešampion Srbije u Futsalu

Eki­pa s ko­jom ne­ma ša­le

Klub ma­log fud­ba­la De­us Ro­lo­plast Mo­šić kao de­bi­tant u pr­vo­li­ga­škoj se­zo­ni iz­bo­rio se za vi­ce­šam­pi­on­ski na­slov i na taj na­čin ostva­rio naj­ve­ći deo po­sta­vlje­nog za­dat­ka pred dru­gi deo se­zo­ne. To je i na­ja­vio pred­sed­nik klu­ba Sa­ša Bu­ga­dži­ja na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je odr­ža­noj 22. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, a u tom tre­nut­ku, na­kon za­vr­še­nog pr­vog de­la, De­us je bio na če­tvr­tom me­stu.
Kao no­vaj­li­ji u Pr­voj fut­sal li­gi Sr­bi­je, De­u­su žreb ni­je bio na­klo­njen i u pr­va dva ko­la od­me­rio je sna­ge sa Kal­čom i Eko­nom­cem. U to­ku se­zo­ne, Kal­ča je sa­vla­da­na jed­nom i jed­nom je De­us do­ži­veo po­raz, dok je mno­go­stru­kog šam­pi­o­na dr­ža­ve Eko­nom­ca, De­us po­be­dio oba pu­ta i do­ka­zao tvrd­nje u ko­je mno­gi ni­su ve­ro­va­li, bar na po­čet­ku, a to je da će bi­ti pla­si­ran u sa­mom vr­hu ta­be­le.
Sa­ša Bu­ga­dži­ja ka­že da je za­do­vo­ljan igrom i po­žr­tvo­va­njem fut­sa­le­ra De­u­sa i da je to eki­pa ko­ja će u sle­de­ćoj se­zo­ni još ozbilj­ni­je na­pa­sti na­slov šam­pi­o­na. Do­dao je da je mo­ral eki­pe iz­van­re­dan, a at­mos­fe­ra od­lič­na.
– Po­ka­za­li smo da smo jed­na od naj­o­zbilj­ni­jih eki­pa u Sr­bi­ji, da mo­že­mo da se no­si­mo sa naj­ja­či­ma, da ih po­be­di­mo, čak de­kla­si­ra­mo, što je bio slu­čaj sa Kal­čom. Ipak, ta Kal­ča nas je u Ni­šu po­be­di­la iako smo bi­li mno­go bo­lji, što se vi­de­lo po re­ak­ci­ji pu­bli­ke. Ti iz­gu­blje­ni bo­do­vi su i ključ­ni u na­šem bo­dov­nom za­o­stat­ku za Eko­nom­cem, ba­rem u onom tre­nut­ku kad se lo­mi­lo, iako smo Eko­no­mac sa­vla­da­li u Kra­gu­jev­cu. Vi­še­stru­kog šam­pi­o­na dr­ža­ve sa­vla­da­li smo dva pu­ta, iako su nas u pr­voj utak­mi­ci na na­šem te­re­nu pod­ce­ni­li. Ima tu još fak­to­ra zbog ko­jih se ni­smo baš naj­bo­lje sna­šli da bi us­pe­li da osvo­ji­mo ti­tu­lu, ali po­la­ko, evo na­še dru­ge pr­vo­li­ga­ške se­zo­ne pred na­ma, pa da vi­di­mo. Do­ve­šće­mo po­ja­ča­nja, baš kao i Eko­no­mac i ako osta­ne ova­kav naš sa­stav na oku­pu, uz even­tu­al­na po­ja­ča­nja, De­us će bi­ti još ozbilj­ni­ji kan­di­dat za Li­gu šam­pi­o­na – re­kao je Bu­ga­dži­ja.
Igra­či De­u­sa već tre­ni­ra­ju, oče­ku­ju i in­ter­na­ci­o­nal­ne pri­ja­telj­ske me­če­ve, da­kle ne­ma od­mo­ra. Pre­ma Bu­ga­dži­ji­nim re­či­ma, igra­či ima­ju i svo­ja za­po­sle­nja, ta­ko da če­sto tre­ni­ra­ju u ne­pot­pu­nom sa­sta­vu, ali to uvek na­do­me­ste od­lič­nim me­đu­sob­nim od­no­si­ma. De­us je po­tvr­dio svo­ju moć na „pe­to­par­cu“, a za ne­ko­li­ko go­di­na­ma, mo­žda bi mo­gao da se no­si i sa evrop­skim eki­pa­ma, pr­va­ci­ma mno­go ja­čih li­ga ne­go što je do­ma­ća. Do­du­še, za sad to ne uspe­va ni Eko­no­mac, sta­lan uče­snik Li­ge šam­pi­o­na, ali Srem­ska Mi­tro­vi­ca je grad ko­jem ne­do­sta­je evrop­sko tak­mi­če­nje u fut­sa­lu i ne­ma sum­nje da bi De­us stvar­no mo­gao i da se po­bri­ne za tu stvar.
– Ugo­va­ra­mo me­đu­na­rod­ne me­če­ve, naj­pre sa pr­va­kom Austri­je, „srp­skim“ ti­mom, i ja se na­dam da će­mo u tim utak­mi­ca­ma us­pe­ti da im na­met­ne­mo svoj ri­tam igre. Što se ti­če na­ših igra­ča, oni ko­ji su za­po­sle­ni, ne­kad ne us­pe­ju da stig­nu na tre­ning, ali na­dok­na­de sve to, jer je at­mos­fe­ra u eki­pi na naj­vi­šem ni­vou, ima­mo i dru­gar­ski i pro­fe­si­o­nal­ni od­nos. To je ta­ko što se ti­če na­ših igra­ča, za raz­li­ku od Eko­nom­ca ko­ji je je­dan „voj­nič­ki“ tim. Ipak, mi smo svo­je po­ka­za­li, pa i Eko­nom­cu, i u na­red­noj se­zo­ni na­pa­da­mo šam­pi­on­sku ti­tu­lu i je­di­ni na­čin da iza­đe­mo u Evro­pu, a za ne­ko­li­ko go­di­na, mo­žda bi mo­gli da pa­ri­ra­mo evrop­skim ti­mo­vi­ma, kad stek­ne­mo još vi­še is­ku­stva, što da ne. Grad­ska upra­va nam je mno­go po­mo­gla i mi že­li­mo da evrop­ski fut­sal pre­u­sme­ri­mo na Srem­sku Mi­tro­vi­cu, a da li će­mo i kad u to­me us­pe­ti osta­je da se vi­di, lop­ta je okru­gla, ali mi smo eki­pa s ko­jom ne­ma ša­le – ka­že Bu­ga­dži­ja.
Vr­to­gla­vi uspon De­u­sa, eks­pan­zi­ja, afir­ma­ci­ja ka­kva se ret­ko vi­đa, čvr­sta od­bra­na, atrak­tiv­na igra na sre­di­ni te­re­na, uz na­pa­dač­ki men­ta­li­tet, go­vo­ri o ovom ti­mu kao jed­nom od naj­kom­plet­ni­jih u Pr­voj li­gi. Naj­bo­lje je to ose­ti­la Kal­ča, ka­da se iz Mi­tro­vi­ce vra­ti­la sa bi­lan­som 1:10. Ose­ti­će to još mno­go ti­mo­va, bez sum­nje, a ko je od­mah oče­ki­vao pr­vo me­sto mo­ra­će ma­lo da se str­pi, jer tim se gra­di go­di­na­ma, iako ovaj De­u­sov iz­gle­da kao da je za­jed­no već naj­ma­nje pet. Ni­je De­us us­peo da osvo­ji Kup Sr­bi­je, ali iza se­be ima osvo­jen Kup Voj­vo­di­ne, a uz se­be ar­gu­men­te ko­ji­ma bi mo­gao da osvo­ji i du­plu kru­nu sle­de­će se­zo­ne, ali pr­ven­stvo bro­ji 22 ko­la i naj­pre je po­tre­ban oprez.
– Osta­je da se ka­že da iza se­be ima­mo već ne­ki uspeh, naj­pre do­mi­nan­tan na­stup u Dru­goj li­gi i „astro­nom­sku“ gol raz­li­ku, za­tim pot­pu­nu do­mi­na­ci­ju u Ku­pu Voj­vo­di­ne, sad ima­mo dru­go me­sto u Pr­voj li­gi Sr­bi­je, a is­pred se­be uvek am­bi­ci­ju za naj­vi­šim pla­sma­nom. Igra­či su uho­da­ni, tre­ner Ma­jes ih kva­li­tet­no spre­ma, mo­ti­vi­sa­ni su, želj­ni do­ka­zi­va­nja i tak­mi­če­nja. Ura­di­će­mo sve da Srem­sku Mi­tro­vi­cu pri­ka­že­mo u još bo­ljem sport­skom sve­tlu i da fut­sal pro­mo­vi­še­mo na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, kao ka­te­go­ri­ju ko­joj po­pu­lar­nost tek pred­sto­ji, a valj­da će se i u na­šoj do­ma­ćoj li­gi ne­što pro­me­ni­ti, jer stvar­no ni­je za po­re­đe­nje sa ozbilj­nim evrop­skim li­ga­ma – re­kao je Sa­ša Bu­ga­dži­ja, pred­sed­nik De­u­sa.

Alek­san­dar Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.