Aktuelno

Sremska Mitrovica

Sport i politika

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je u bu­dže­tu za 2016. go­di­nu pred­vi­deo za sport ukup­no 139.584.000 mi­li­o­na di­na­ra, dok je pro­šlo­go­di­šnji bu­džet za sport iz­no­sio 154.947.000 di­na­ra.
Opo­zi­ci­o­ne stran­ke lo­kal­noj vla­sti za­me­ra­ju što su iz­dva­ja­nja za sport to­li­ko ve­li­ka, a ka­ko je u in­ter­vjuu za M NO­VI­NE iz­ja­vio pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Ra­di­voj Do­br­njac, gle­da­ju­ći su­mu ko­ja je iz­dvo­je­na za sport, čo­vek bi ste­kao uti­sak da ov­de ima­mo sa­mo šam­pi­o­ne dr­ža­ve. Mi tvr­di­mo da je to vid ko­rup­tiv­nog de­lo­va­nja, ja­sno nam je da je u pi­ta­nju ve­zi­va­nje lju­di za gla­sa­nje.
Ka­ko ob­ja­šnja­va na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Nedić na te­ri­to­ri­ji Gra­da je ak­tiv­no pre­ko 150 klu­bo­va, te je to je­dan od raz­lo­ga zbog če­ga se to­li­ko nov­ca iz­dva­ja za sport.
– Sma­tra­mo da su sred­stva ko­ja se iz­dva­ja­ju za sport oprav­da­na i do­volj­na da bi sport ži­veo i sport­ski klu­bo­vi funk­ci­o­ni­sa­li. Pre sve­ga škol­ski i rad­nič­ki sport, jer no­va stra­te­gi­ja o raz­vo­ju spor­ta pred­vi­đa pot­pu­nu afir­ma­ci­ju škol­skog i rad­nič­kog spor­ta. Da bi se po­sti­gli ne­ki re­zul­ta­ti, ne mo­že se ima­ti sa­mo ta­le­nat, već se tim ta­len­ti­ma mo­ra­ju obez­be­di­ti uslo­vi za tre­ni­ra­nje, a za to je po­tre­ban no­vac. Sva ta pri­ča, da se pre­ko spor­ta obez­be­đu­ju gla­so­vi, ne pi­je vo­du – na­vo­di Ne­dić.
Grad­ska upra­va za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu je po­čet­kom go­di­ne ras­pi­sa­la tri kon­kur­sa iz obla­sti spor­ta, za rad sport­skih klu­bo­va i or­ga­ni­za­ci­ju ma­ni­fe­sta­ci­ja, za afir­ma­ci­ju spor­ta i za adap­ta­ci­ju sport­skih obje­ka­ta. Ukup­no je iz bu­dže­ta Gra­da za ovu na­me­nu iz­dvo­je­no 73,5 mi­li­o­na di­na­ra, i to 62 mi­li­o­na di­na­ra za ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je iz obla­sti spor­ta, za sport­ske objek­te 10 mi­li­o­na di­na­ra i za afir­ma­ci­ju spor­ta 1,5 mi­li­o­na di­na­ra.
Spe­ku­li­še se da se za po­je­di­ne sport­ske klu­bo­ve, ko­je na­vod­no kon­tro­li­še Ne­nad Le­ma­jić i za Grad­ski od­boj­ka­ški sa­vez Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, či­ji je pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra upra­vo Le­ma­jić, iz­dva­ja­ju mi­li­o­ni iz grad­skog bu­dže­ta.
Pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li od na­čel­ni­ka Ili­je Ne­di­ća, pro­šle go­di­ne je iz bu­dže­ta Gra­da Grad­skom od­boj­ka­škom sa­ve­zu u dva na­vra­ta is­pla­će­no ukup­no 6,2 mi­li­o­na di­na­ra (2,5 mi­li­o­na po­čet­kom go­di­ne i 3,7 mi­li­o­na di­na­ra na­kon re­ba­lan­sa bu­dže­ta), a istom sa­ve­zu je ove go­di­ne odo­bre­no 4,2 mi­li­o­na di­na­ra.
– Sa­ve­zi ser­vi­si­ra­ju su­đe­nja, ko­ti­za­ci­je klu­bo­va. Fud­bal­ski sa­vez Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca pro­šle go­di­ne do­bio je osam mi­li­o­na di­na­ra, a Ko­šar­ka­ški sa­vez Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca 1,7 mi­li­o­na di­na­ra. Na te­ri­to­ri­ji gra­da mi ima­mo pet ko­šar­ka­ških klu­bo­va, 11 od­boj­ka­ških i 27 fud­bal­skih klu­bo­va – ka­že na­čel­nik za sport Ili­ja Ne­dić.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma sa saj­ta Od­boj­ka­škog klu­ba Mi­tro­vi­ca (adre­sa ok­mi­tro­vi­ca.rs), di­rek­tor klu­ba je Ne­nad Le­ma­jić. OK Mi­tro­vi­ca je pro­šle go­di­ne is­pla­će­no 600.000 di­na­ra, a u ovoj go­di­ni im je od­boreno 40.000 di­na­ra. Grad­ski žen­ski od­boj­ka­ški klub Iton Srem Tem­po je pro­šle go­di­ne do­bio 4,4 mi­li­o­na di­na­ra, a ove go­di­ne im je iz grad­skog bu­dže­ta odo­bre­no pet mi­li­o­na di­na­ra. Na­vod­no, ka­ko se pri­ča po gra­du, ovaj klub kon­tro­li­še ta­ko­đe Ne­nad Le­ma­jić. Ka­da se sve sra­ču­na, is­pa­da da su od­boj­ka­ški klu­bo­vi i sa­vez, iza ko­jih na­vod­no sto­ji Ne­nad Le­ma­jić pro­šle go­di­ne do­bi­li ukup­no 11,2 mi­li­o­na di­na­ra, a u ovoj im je do sa­da odo­bre­no 9.240.000 di­na­ra. Da li to zna­či da funk­ci­o­ner Paj­ti­će­vog DS-a ima vi­še pri­na­dle­žno­sti od ne­kih (do­sa­da­šnjih?) ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra? I da li to zna­či da će Le­ma­jić bi­ti si­gu­ran ko­a­li­ci­o­ni part­ner na­pred­nja­ci­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ili će mo­žda po ko zna ko­ji put, pre­ći u no­vu stran­ku, ovo­ga pu­ta u na­pred­nja­ke? Sve će bi­ti po­zna­to, ve­ro­vat­no, već na pr­voj sed­ni­ci Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ko­ja bi tre­ba­la da se odr­ži po­čet­kom ju­na.
Na­čel­nik Ne­dić is­ti­če da svi klu­bo­vi ko­ji do­bi­ja­ju sred­stva ista mo­ra­ju da prav­da­ju.
– Svi ko­ji do­bi­ja­ju sred­stva iz bu­dže­ta Gra­da ista mo­ra­ju oprav­da­ti, a uko­li­ko ih ne oprav­da­ju, mo­ra­ju sve da vra­te i ne sme­ju da kon­ku­ri­šu za sred­st­va dve go­di­ne. Pro­šle go­di­ne smo do­bi­li od Kan­ce­la­ri­je za sa­rad­nju sa ci­vil­nim dru­štvom pri­ruč­nik, u ko­jem se Srem­ska Mi­tro­vi­ca is­ti­če kao je­dna od pet op­šti­na u Sr­bi­ji ko­ja naj­tran­spa­rent­ni­je do­de­lju­je sred­stva – is­ti­če na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu.
Na kra­ju ipak osta­je pi­ta­nje da li se oprav­da­no tro­ši to­li­ko nov­ca za sport, ka­da se zna da je na pri­mer u grad­skom bu­dže­tu za pri­mar­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu iz­dvo­je­no sve­ga 22.303.000 di­na­ra. Pre ne­ko­li­ko da­na je obe­le­žen Me­đu­na­rod­ni da­n fi­zič­ke ak­tiv­no­sti, a pre­ma po­da­ci­ma iz Za­vo­da za jav­no zdra­vlje Srem­ska Mi­tro­vi­ca, tek osam do de­vet od­sto lju­di se ba­vi re­dov­nom fi­zič­kom ak­tiv­no­šću ka­da je Sr­bi­ja u pi­ta­nju, a fi­zič­ka ne­ak­tiv­nost je če­tvr­ti vo­de­ći fak­tor ri­zi­ka op­šteg mor­ta­li­te­ta i sma­tra se da do­pri­no­si oko mi­li­o­nu smrt­nih is­ho­da go­di­šnje (10 od­sto ukup­nog mor­ta­li­te­ta) u Evro­pi. Na šta se on­da tro­še sil­ni nov­ci, ako smo „ki­la­va“ na­ci­ja?!

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.