Aktuelno

Šid

Pre­drag Vu­ko­vić no­vi pred­sed­nik Op­šti­ne

Na kon­sti­tu­tiv­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak, 16. ma­ja, iza­bra­no je no­vo op­štin­sko ru­ko­vod­stvo, po­tvr­đe­ni su man­da­ti od­bor­ni­ka i iza­bra­ni no­vi čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća.
Za pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Šid ime­no­van je po­ve­re­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Ši­du Pre­drag Vu­ko­vić, dok je nje­gov za­me­nik Zo­ran Se­me­no­vić, ta­ko­đe iz SNS. No­vi pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Šid je Ve­li­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (SNS).
Na sa­mom po­čet­ku sed­ni­ce raz­mo­tren je iz­ve­štaj Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je o ukup­nim re­zul­ta­ti­ma iz­bo­ra za od­bor­ni­ke SO Šid, ko­ji je pod­ne­la pred­sed­ni­ca Ko­mi­si­je Mi­li­ca Ra­ke­tić. Za čla­no­ve Ve­ri­fi­ka­ci­o­nog od­bo­ra, ko­ji su do­ne­li re­še­nja za po­tvr­đi­va­nje man­da­ta od­bor­ni­ka ime­no­va­ni su Bo­jan Bi­bić, Sne­ža­na Jef­tić i Zo­ri­ca Mu­so­vić.
Pod­se­ti­mo, na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ube­dlji­vu po­be­du od­ne­la je li­sta „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“. Oni su osvo­ji­li 23 od ukup­no 39 od­bor­nič­kih man­da­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu. Dru­go me­sto osvo­ji­la je li­sta „Vre­me je za pri­stoj­ne lju­de“ (De­mo­krat­ska stran­ka, Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne, So­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka, Ze­le­na eko­lo­ška par­ti­ja – Ze­le­ni), ko­ja je do­bi­la 13,54 od­sto gla­so­va ili šest man­da­ta. Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka je osvo­ji­la 12,8 od­sto gla­so­va ili pet man­da­ta, za­tim sle­di ko­a­li­ci­ja So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je – Je­din­stve­na Sr­bi­je, ko­ja je do­bi­la po­dr­šku od 10,37 od­sto gla­so­va bi­ra­ča tj. pet man­da­ta.
No­vi pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić je pri­li­kom ime­no­va­nja na­go­ve­stio da će Srp­ska na­pred­na stran­ka, za sa­da, sa­ma for­mi­ra­ti vlast u šid­skoj op­šti­ni.
– Za­hva­lju­jem se Srp­skoj na­pred­noj stran­ci, Op­štin­skom od­bo­ru SNS-a, pre­mi­je­ru Alek­san­dru Vu­či­ću, ko­ji nas je do­veo na ovaj put ko­ji smo sle­di­li. Za­hva­lio bih se svi­ma va­ma ko­ji ste me po­dr­ža­li i na­dam se da će­mo uspe­šno sa­ra­đi­va­ti. Oče­ku­je nas te­žak rad, ogro­man po­sao i na­dam se da će nam usko­ro svi­ma bi­ti bo­lje. Gra­đa­ni su na iz­bo­ri­ma ja­sno re­kli šta je nji­ho­va vo­lja, a to je da Srp­ska na­pred­na stran­ka vo­di ovaj grad i ovu op­šti­nu. Mi ne­će­mo kr­ši­ti iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na. Sa­mi će­mo for­mi­ra­ti vlast, što ne zna­či da ne­će­mo ima­ti ko­a­li­ci­o­ne part­ne­re u na­red­nom pe­ri­o­du. Svi ko­ji bu­du po­dr­ža­li raz­voj Ši­da ko­ji kre­će od­mah, s ob­zi­rom da sam već po­kre­nuo od­re­đe­ne pro­jek­te, bi­će do­bro do­šli – is­ta­kao je no­vo­i­me­no­va­ni pred­sed­nik šid­ske op­šti­ne Pre­drag Vu­ko­vić.
Pre ime­no­va­nja pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne, od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je su na­pu­sti­li sed­ni­cu, a u sa­li su osta­li od čla­no­va opo­zi­ci­je je­di­no De­jan Bu­la­to­vić, pred­sed­nik Ze­le­ne eko­lo­ške par­ti­je – Ze­le­ni i Bra­ni­slav Ma­u­ko­vić, li­der šid­skih so­ci­ja­li­sta.
Zatim je za pred­sed­nika Skup­šti­ne izabran Ve­li­mir Ra­ni­sa­vlje­vić, a za nje­go­vog za­me­ni­ka po­sta­vljen je Ni­ko­la Vi­dić (PUPS). Na kon­sti­tu­tiv­noj sed­ni­ci je do­ne­to i re­še­nje o po­sta­vlja­nju se­kre­ta­ra Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, te će tu funk­ci­ju od sa­da oba­vlja­ti di­plo­mi­ra­na prav­ni­ca Mi­la­na Mimčilović Svi­lo­kos.
Za čla­no­ve Op­štin­skog ve­ća iza­bra­ni su: Dra­gan Gu­tić (SNS), Đor­đe To­mić (SNS), Da­li­bor Sta­ro­vlas (SNS), Mi­ta Avra­mov (SNS), Mi­lo­mir Uglje­šić (SNS), Mi­le­na Pet­ko (SNS), Ži­van Ilić (SPO), Cvjet­ko Ra­kić (PUPS) i Ve­ra Ci­ku­ša is­pred stran­ke SDPS-a. Od de­vet čla­no­va Op­štin­skog ve­ća, tro­je je na stal­nom ra­du i to Dra­gan Gu­tić, Da­li­bor Sta­ro­vlas i Đor­đe To­mić.
Od­bor­ni­ci su do­ne­li i re­še­nje o obra­zo­va­nju Ko­mi­si­je za pri­mo­pre­da­ju du­žno­sti u sa­sta­vu: Dra­gan Gu­tić, Mi­len­ka Su­bić, Ja­dran­ka Ne­dić, Bra­ni­slav Non­ko­vić i Mi­lan Fi­li­po­vić. U od­bor za ad­mi­ni­stra­tiv­na i man­dat­sko – imu­ni­tet­ska pi­ta­nja Op­šti­ne Šid iza­bra­ni su: za pred­sed­ni­ka Sne­ža­na Pa­vli­ca, za­me­ni­ka ko­mi­si­je Zo­ran Vi­do­vić i za čla­no­ve: Sil­via Ko­sa­nić, Mi­li­ca Zec, Bran­ko No­va­ko­vić, De­jan Bu­la­to­vić i dr Bra­ni­slav Ma­u­ko­vić.
Skup­šti­nom je na sa­mom po­čet­ku, do iz­bo­ra no­vog pred­sed­ni­ka SO, pred­se­da­vao naj­sta­ri­ji od­bor­nik, Ni­ko­la Vi­dić iz PUPS-a.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.