Društvo

Pećinci

Božja volja i „slučaj“ predsednika kućnog saveta

Re­dak­ci­ju M NO­VI­NA ne­dav­no je kon­tak­ti­rao me­šta­nin Pe­ći­na­ca La­zar Či­kić, jer se na­vod­no pla­ši za sud­bi­nu ga­ra­ža ko­ja se na­la­ze u bli­zi­ni Pa­ro­hij­skog do­ma ko­ji se gra­di u ši­rem cen­tru Pe­ći­na­ca. Či­kić sma­tra da bi Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva mo­gla da po­ru­ši ga­ra­že ko­je su iz­gra­đe­ne osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka.
Na­i­me, na par­ce­li u cen­tru Pe­ći­na­ca, ko­ja je 2004. go­di­ne pri­pa­la Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi, osam­de­se­tih go­di­na iz­gra­đe­ne su ga­ra­že, na­me­nje­ne sta­na­ri­ma obli­žnjih zgra­da. Ka­da su, pre­ma re­či­ma pred­sed­ni­ka kuć­nog sa­ve­ta zgra­de pre­ko pu­ta ko­je se na­la­ze ga­ra­že, La­za­ra Či­ki­ća, sta­na­ri hte­li da se ga­ra­že le­ga­li­zu­ju, ni­je im bi­lo do­zvo­lje­no. Zbog to­ga se Či­kić pi­ta šta će bi­ti sa ga­ra­ža­ma i za­što Op­šti­na Pe­ćin­ci ni­je do­zvo­li­la le­ga­li­za­ci­ju.
– Sta­na­ri če­ti­ri zgra­de u Pe­ćin­ci­ma su že­le­li da le­ga­li­zu­ju ga­ra­že ka­ko bi bi­le u nji­ho­vom vla­sni­štvu. U pi­ta­nju je pre­ko tri­de­set ga­ra­ža ko­je se na­la­ze na če­ti­ri par­ce­le. Hte­li smo da se le­ga­li­zu­ju i do­bi­li smo od­go­vor od Ka­ta­stra da to ni­je mo­gu­će, zbog ka­na­la ko­ji pre­se­ca dve par­ce­le. Me­đu­tim, ja sam se pi­tao on­da ka­ko su da­li do­zvo­lu za iz­grad­nju Pa­ro­hij­skog do­ma u bli­zi­ni ga­ra­ža, kad već po­sto­ji ka­nal. Upu­tio sam do­pis i Mi­ni­star­stvu gra­đe­vi­ne, ali od­go­vo­ra do sad ne­ma. Par­ce­la ko­ja je da­ta Cr­kvi ob­u­hva­ta 16 ga­ra­ža i pro­stor oko jed­nog ula­za u zgra­du. Pa­ro­hij­ski dom tre­ba da se iz­gra­di, ali bri­nem za ga­ra­že, da li će bi­ti ru­še­nja ili ne, to ne znam – ka­že Či­kić.
On is­ti­če da je u re­du što je Op­šti­na Pe­ćin­ci Cr­kvi da­la tu par­ce­lu, ali se bri­ne da će pri­laz zgra­di bi­ti one­mo­gu­ćen. Či­kić do­da­je da taj pro­stor tre­nut­no ni­je za­gra­đen, ali da mo­že bi­ti uko­li­ko ili kad Cr­kva to po­že­li, i na­po­mi­nje da lič­no ne­ma ni­šta ni pro­tiv ko­ga.
Nje­go­vu pri­ču ni­je mo­gao da po­tvr­di ni­ko od sta­na­ra ili vla­sni­ka ga­ra­ža. U ne­for­mal­nom raz­go­vo­ru sa me­šta­ni­ma tog de­la Pe­ći­na­ca do­šli smo do sa­zna­nja da ni­je ni bi­lo re­či o ru­še­nju, što nam je i po­tvr­dio pot­pred­sed­nik Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce Mi­lo­van Goj­ko­vić.
Sve­šte­nik Bo­jan Mi­ja­no­vić iz­ja­vlju­je da Cr­kva ne pla­ni­ra da ru­ši ga­ra­že.
– Ni na kraj pa­me­ti mi ni­je pa­lo da ru­šim ga­ra­že, a ide­ja o ru­še­nju ni­ma­lo mi ni­je pri­vlač­na, jer na­rod pe­ći­nač­ki po­sled­njih šest go­di­na, od ka­ko sam ov­de, ne ru­ši ne­go gra­di. Ka­ko me­sto za mo­li­tvu, naš hram, me­sto za sa­ku­plja­nje i sa­bi­ra­nje na­ro­da – Pa­ro­hij­ski dom, ta­ko i ži­vu du­šu na­še de­ce sa­da­šnjih i bu­du­ćih po­ko­le­nja. Bož­jom mi­lo­šću, uz po­moć ver­nog na­ro­da na dru­gom de­lu pla­ca po­sa­đen je mlad voć­njak ko­ji će slu­ži­ti naj­pre de­ci iz kom­ši­lu­ka ko­ja sta­nu­ju u tim stam­be­nim zgra­da­ma, dok se bu­du igra­la u po­pi­noj ba­šti. A ru­ši­o­ci i van­da­li, ko­jih na sre­ću ima sa­mo je­dan, ne­u­be­đen i ne­si­gu­ran, osta­će ne­sre­ćan i ne­po­dr­žan od svo­je oko­li­ne što ste i sa­mi vi­de­li – iz­ja­vio je sve­šte­nik Bo­jan Mi­ja­no­vić.
Da li to zna­či da La­zar Či­kić pra­vi pro­blem ta­mo gde ga ne­ma?

S. Sta­ne­tić
FOTO: Ž. Petras

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.