18.05.2016.
Kultura

Nova izložba u šidskoj galeriji "Šumanović"

Fran­cu­ska epi­zo­da

Otva­ra­njem iz­lo­žbe „Jed­na fran­cu­ska epi­zo­da Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća“ pro­šle sre­de, 11. ma­ja Ga­le­ri­ja sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ u Ši­du po­če­la je re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma mu­zej­ske ma­ni­fe­sta­ci­je „Mu­ze­ji Sr­bi­je, de­set da­na od 10 do 10“. Ova iz­lo­žba je re­a­li­zo­va­na u sa­rad­nji sa Ga­le­ri­jom Ma­ti­ce srp­ske iz No­vog Sa­da i pro­fe­so­ri­com dr Li­di­jom Me­re­nik, isto­ri­čar­kom umet­no­sti.
U go­di­ni u ko­joj Ga­le­ri­ja u Ši­du obe­le­ža­va 120 go­di­na od ro­đe­nja sli­ka­ra Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća, iz­lo­žbom „Jed­na fran­cu­ska epi­zo­da Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća“, or­ga­ni­za­to­ri su že­le­li da pred­sta­ve Šu­ma­no­vi­će­va de­la na­sta­la to­kom nje­go­vog po­sled­njeg bo­rav­ka u Fran­cu­skoj to­kom 1929. go­di­ne, ko­ja pred­sta­vlja­ju zna­ča­jan seg­ment u stva­ra­la­štvu ovog ve­li­kog umet­ni­ka.
Na iz­lo­žbi su pre­ple­te­na de­la iz ko­lek­ci­je Ga­le­ri­je: pred­sta­va, pej­sa­ža, ak­to­va i grad­skih pri­zo­ra, iz­ve­de­nih u raz­li­či­tim teh­ni­ka­ma, i dve sli­ke i je­dan cr­tež iz ko­lek­ci­je Ga­le­ri­je Ma­ti­ce srp­ske. Ovom iz­lo­žbom dat je do­pri­nos u ra­sve­tlja­va­nju stva­ra­lač­kog pu­ta Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća.
– To­kom dva­de­se­tih go­di­na 20. ve­ka Sa­va Šu­ma­no­vić je u Pa­ri­zu bo­ra­vio tri pu­ta. Pre­ma re­či­ma sa­mog sli­ka­ra, ovaj po­sled­nji bo­ra­vak bio mu je naj­lep­ši. Uče­stvo­vao je i uži­vao u umet­nič­kom i bo­em­skom ži­vo­tu evrop­ske pre­sto­ni­ce kul­tu­re, dru­žio se sa umet­ni­ci­ma iz ce­log sve­ta i isto­vre­me­no, to je vre­me ka­da je Šu­ma­no­vić umet­nič­ki sa­zreo, pre­va­zi­šao mla­da­lač­ki za­nos i po­sta­vio te­me­lje sve­mu što je ka­sni­je to­kom po­sled­nje de­ce­ni­je ži­vo­ta stva­rao u Ši­du. Sa­da­šnjom ana­li­zom stva­ra­la­štva Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća do­šli smo do sa­zna­nja da je on te po­sled­nje go­di­ne u Pa­ri­zu pro­veo u sa­zre­va­nju. Po­stao je sve­stan se­be, do­zvo­lio je se­bi da po­sta­ne deo tog pa­ri­skog mi­ljea, imao je vre­me­na da raz­mi­sli i bio je za­do­vo­ljan onim što je ura­dio u Ši­du. To nje­go­vo sa­zre­va­nje se vi­di na nje­go­vim sli­ka­ma. Po­čeo je da ra­di sli­kar­skim no­žem i na nje­go­vim sli­ka­ma ose­ća se jed­na po­seb­na at­mos­fe­ra, uspeh i za­do­volj­stvo, iako je ko­lo­rit tam­ni­ji, hlad­ni­ji od ono­ga što smo na­u­či­li da vi­di­mo u Ši­du. Ka­da po­gle­da­mo sli­ke ko­je su na­sta­le u Pa­ri­zu 1929. i one ko­je su na­sta­le u Ši­du, uoča­va­mo slič­nost ali i raz­li­ku. A ta raz­li­ka je u stva­ri emo­ci­ja ko­ju čo­vek no­si u sr­cu sa kra­jem u ko­jem je ra­stao. A to se na sli­ka­ma vi­di, vi­di se jed­na za­jed­nič­ka sve­tlost i emo­ci­ja Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća ko­ju ima pre­ma na­šem kra­ju. To je nje­gov po­klon na­ma u ko­me mi da­nas uži­va­mo – is­ta­kla je di­rek­to­ri­ca Ga­le­ri­je sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Ve­sna Bu­ro­je­vić.
Ga­le­ri­ja Ma­ti­ce srp­ske i Ga­le­ri­ja sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ u Ši­du sa­ra­đu­ju već ne­ko­li­ko go­di­na. Po­sled­njih go­di­na ta sa­rad­nja je in­ten­zi­vi­ra­na, u okvi­ru obe­le­ža­va­nja me­se­ca Fran­ko­fo­ni­je (u mar­tu sva­ke go­di­ne), sa ci­ljem pro­mo­vi­sa­nja ve­ze srp­ske i fran­cu­ske kul­tu­re.
– Mi kao Ga­le­ri­ja Ma­ti­ce srp­ske po­se­du­je­mo iz­ve­stan broj de­la Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća. Je­dan deo se na­la­zi u na­šoj stal­noj po­stav­ci ali sva­ka­ko da je i na­ša no­vo­sad­ska pu­bli­ka želj­na da vi­di sli­ke iz Ši­da. Ta­ko da smo se za ovo­go­di­šnju ma­ni­fe­sta­ci­ju Fran­ko­fo­ni­je do­go­vo­ri­li da pred­sta­vi­mo sli­ke iz sa­mo jed­ne go­di­ne, 1929. ka­da je Sa­va tre­ći i po­sled­nji put bo­ra­vio u Pa­ri­zu. Od 20 de­la iz Ši­da mi smo se pri­klju­či­li sa na­ša tri de­la, a na sli­ku „Ku­pa­či­ce“ mi smo po­seb­no po­no­sni po­što je ona sti­gla u Ga­le­ri­ju Ma­ti­ce srp­ske kao te­sta­men­tar­no za­ve­šta­nje Sa­vi­ne maj­ke Per­si­de 1968. go­di­ne – iz­ja­vi­la je pro­gram­ska di­rek­to­ri­ca Ga­le­ri­je Ma­ti­ce srp­ske Sne­ža­na Mi­šić, na­go­ve­šta­va­ju­ći i da­lju uspe­šnu sa­rad­nju sa ga­le­ri­jom u Ši­du.
Iz­lo­žbu „Jed­na fran­cu­ska epi­zo­da Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća“, po­se­ti­o­ci će mo­ći po­gle­da­ti na­red­nih me­sec da­na, a pro­gram ma­ni­fe­sta­ci­je „Mu­ze­ji Sr­bi­je, de­set da­na od 10 do 10“ ob­u­hva­ta niz ak­tiv­no­sti sve do 21. ma­ja. U okvi­ru njih, pred­vi­đe­no je odr­ža­va­nje kre­a­tiv­nih ra­di­o­ni­ca za de­cu pred­škol­skog i škol­skog uz­ra­sta, za­tim pre­da­va­nja, kao i pro­jek­ci­ja do­ku­men­tar­no – igra­nog fil­ma „Sli­kar i be­ra­či­ca gro­žđa“.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.