11.05.2016.
Intervju

RADI­VOJ DOBR­NJAC, pred­sed­nik GO SRS u Srem­skoj Mitro­vi­ci -Radi­ka­li pono­vo u Skup­šti­ni gra­da

Srp­ska radi­kal­na stran­ka u Srem­skoj Mitro­vi­ci, pono­vo je deo grad­skog par­la­men­ta. Čovek koji se nala­zi na čelu mitro­vač­kih radi­ka­la, Radi­voj Dobr­njac ima 49 godi­na, zapo­slen je, otac dvo­je dece. Za sebe kaže da je član SRS od 1994. godi­ne. Ne menja stra­nač­ki dres, SRS je njego­va jedi­na stran­ka. Nema funk­ci­je na kojoj nije bio. Iako radi­ka­li u mitro­vač­kom par­la­men­tu ima­ju samo četi­ri odbor­ni­ka (od ukup­no 61), on tvr­di da će se njihov glas dale­ko čuti i odri­če sva­ku moguć­nost korup­ci­je i trgo­vi­ne s voljom gra­đa­na od stra­ne vla­sti.

M NOVI­NE: Posle duže pau­ze pono­vo se vra­ća­te na poli­tič­ku sce­nu. Kakav će Vam biti ose­ćaj pred kole­ga­ma napred­nja­ci­ma, biv­šim radi­ka­li­ma, s obzi­rom da ste Vi još iz onog sta­ri­jeg vre­me­na Srp­ske radi­kal­ne stran­ke? Ima onih koji često menja­ju stran­ke, pa bi to možda mogao biti raz­log za „zeza­nje“ doju­če­ra­šnjih par­tij­skih dru­go­va?

RADI­VOJ DOBR­NJAC: Kad uđe­mo u Skup­šti­nu, mi se neće­mo „zeza­ti“, pozna­je­mo igra­če tamo. Što se tiče ljudi koji su u poli­ti­ci, a bili su u stran­ci, o njima nema­mo ništa da kaže­mo, oni su za nas otpad SRS. Što se tiče onih koji više nisu, a bili su čla­no­vi Srp­ske radi­kal­ne stran­ke, za nas je sasvim nor­mal­no da čovek zave­den nekom ide­jom, pro­me­ni mišlje­nje. Od kad je došlo do for­mi­ra­nja SNS, ljudi su pove­ro­va­li dana­šnjim lide­ri­ma da je to ista stran­ka, da je samo bio u pita­nju dr Voji­slav Šešelj, da je ista ide­o­lo­gi­ja i isti pro­gram. I ljudi su pove­de­ni tom ide­jom, masov­no su pošli da gla­sa­ju i gla­sa­li su za tu stran­ku da bi se nešto reši­lo u drža­vi. Među­tim, posle 2012. godi­ne, napred­nja­ci su kre­nu­li pre­ma Zapa­du. Tada su se neki dis­tan­ci­ra­li, neki vra­ti­li i mi raz­u­me­mo gra­đa­ne u tom smi­slu.

Misli­te li da ima mno­go raz­o­ča­ra­nih i pre­va­re­nih?
– Tako je, to se vidi. Dosta ljudi je bilo neza­in­te­re­so­va­no za poli­ti­ku. Inte­re­so­va­nje se podi­glo sad možda mesec dana pred izbo­re.

Da li su se vra­ti­li neki bira­či Srp­skoj radi­kal­noj stran­ci, naro­či­to od kad je Šešelj pušten iz Haga?
– Povra­tak Šeše­lja je veo­ma zna­ča­jan, ne samo za SRS, nego i za Srbi­ju. Ono što je jako bit­no, povra­tak Šeše­lja i pre­su­da koja je done­se­na, sva­ka­ko je isto­rij­ski tre­nu­tak u srp­skom naro­du, a pre­su­dom dr Šeše­lju je pri­zna­to pra­vo srp­skom naro­du da se bra­ni na teri­to­ri­ji na kojoj živi i ima pra­vo da sanja o Veli­koj Srbi­ji, o uje­di­nje­nju. Veli­ka Srbi­ja je kon­cept na kojem se zasni­va stran­ka i od te ide­je nikad ne sme­mo odu­sta­ti.

Šta ćete prvo ura­di­ti kad kao opo­zi­ci­ja uđe­te u Grad­sku skup­šti­nu, na čemu ćete prvo insi­sti­ra­ti?
– Kad uđe­mo u Skup­šti­nu Gra­da, iako ćemo ima­ti samo četi­ri odbor­ni­ka, sigur­no da će se naše delo­va­nje ose­ti­ti. Nije samo sed­ni­ca Skup­šti­ne mesto naše bor­be, ali sigur­no da ćemo posta­vlja­ti odbor­nič­ka pita­nja, i neće se odno­si­ti samo na budžet. Ista­kli smo u svom pred­iz­bor­nom pro­gra­mu koli­ko je budžet važan i koli­ko je opte­re­ćen, korup­ti­van itd. To ćemo sve argu­men­to­va­no izne­ti. I usme­no i pisme­no ćemo delo­va­ti i argu­men­to­va­no u Skup­šti­ni. Izne­će­mo sve kri­ti­ke na račun ras­po­de­le sred­sta­va u budže­tu, jer sma­tra­mo da bilo koja stav­ka u budže­tu ne tre­ba da se uga­si ili izbri­še. Potreb­no je finan­si­ra­ti sport­ska dru­štva, neke nevla­di­ne orga­ni­za­ci­ja, nor­mal­no i medi­je jer je potreb­no da se ljudi infor­mi­šu.

Da li su sred­stva izdva­ja­na za medi­je oprav­da­na?
– U budže­tu je pro­šle godi­ne izdvo­je­no 35 mili­o­na dina­ra, kad govo­rim o medi­ji­ma, što je ozbilj­na suma. Mi sma­tra­mo da je pre­vi­še izdvo­je­no i da je u pita­nju korup­tiv­no delo­va­nje sa nekim medij­skim kuća­ma. Jer, što se tiče na pri­mer pomo­ći poljo­pri­vred­ni­ci­ma i selu, izdvo­je­no je ukup­no koli­ko i za medi­je, 35 mili­o­na dina­ra, pa ne posto­ji oprav­da­nost tih sred­sta­va koja su odvo­je­na za medi­je. Pita­nje je šta je svim tim pro­jek­ti­ma dobio Grad Srem­ska Mitro­vi­ca. Dali smo niz upi­ta i nismo dobi­li odgo­vor u vezi te oprav­da­no­sti. Efe­kat nije ni pro­ve­ra­van i mi kao stran­ka ima­mo pra­vo da sum­nja­mo u oprav­da­nost.

Kakva je ina­če sarad­nja SRS sa medi­ji­ma?
– Nada­mo se da ćemo ima­ti dobru sarad­nju sa medi­ji­ma, kad bude­mo izno­si­li našu argu­men­ta­ci­ju u Skup­šti­ni i van nje, jed­nim delom u skup­šti­ni, dru­gim delom kon­fe­ren­ci­ja­ma i saop­šte­nji­ma, izja­va­ma. Oče­ku­je­mo kva­li­tet­nu sarad­nju, ali zavi­si koli­ko medi­ji budu zain­te­re­so­va­ni za to što mi bude­mo izno­si­li u jav­nost. Naše mišlje­nje je da je sa tih 35 mili­o­na dina­ra izdvo­je­nih za medi­je, ustva­ri novac dat isti­ma da ćute.

Šta će biti vaša sfe­ra inte­re­so­va­nja u grad­skom par­la­men­tu?
– U svom pro­gra­mu smo ista­kli tran­spa­rent­nost i da li ćemo uspe­ti da je pro­gu­ra­mo u grad­skim slu­žba­ma, to je dru­go pita­nje. Mi ćemo insi­sti­ra­ti na tome, kao i da smo na vla­sti, da sve što se deša­va bude vidlji­vo. Danas ima­mo moguć­nost elek­tron­ske komu­ni­ka­ci­je i to nije pro­blem. Sve može da se obja­vi, od bilo kakve tran­sak­ci­je do ugo­vo­ra. Što se tiče pod­vo­žnja­ka i baze­na, mi smo izne­li mišlje­nje. Ne kaže­mo da to gra­du nije potreb­no, pra­vo je pita­nje da li je potreb­no u ovom tre­nut­ku. Misli­mo da za bazen nije tre­nu­tak, jer Grad ima dru­gih pri­o­ri­te­ta, taj novac je tre­bao biti usme­ren u osnov­nu infra­struk­tu­ru. U cen­tru još uvek nema­mo kana­li­za­ci­ju, niti je zavr­še­na u Laćar­ku. Mi smo u pro­gra­mu rekli da bi jedan deo nov­ca vra­ti­li gra­đa­ni­ma zato što smo u budžet­skom pro­sto­ru našli ogrom­ne rupe. Zato mislim da je taj defi­cit u koji Mitro­vi­ca ula­zi, a u koji nije mora­la da uđe, od pre­ko 600 mili­o­na za ovu godi­nu, bes­po­tre­ban. Mi misli­mo da nije bilo izbo­ra, ne bi bilo ni takvog defi­ci­ta. Pro­sto­ra u budže­tu je bilo i bez defi­ci­ta. Još nismo skroz u pri­či oko kapi­tal­nih inve­sti­ci­ja, ali ćemo i to da vidi­mo kad uđe­mo u Skup­šti­nu, pro­blem nadu­va­nih cena itd.

Koli­ko ćete biti otpor­ni na poja­ve poput „trgo­vi­ne“ u poli­ti­ci i na ponu­de koje ćete even­tu­al­no dobi­ja­ti?
– Mislim da ponu­de neće­mo ni dobi­ti, s obzi­rom da se sa srp­skim radi­ka­li­ma zna da to tako neće ići. Oni funk­ci­o­ne­ri koji su iz SRS oti­šli, oti­šli su, pre toga nije bilo, bar ne u našoj stran­ci. Onaj ko je izdao, izdao je. Svi ti ljudi koji su oti­šli iz SRS, nisu bili korup­tiv­ni dok nisu oti­šli iz nje.

S obzi­rom da ste sad na nekom novom počet­ku, da li vam pri­la­ze ljudi koji žele da se učla­ne u SRS?
– Posto­ji zna­ča­jan pri­liv, poseb­no posle pre­su­de dr Voji­sla­vu Šeše­lju. Sve više mla­dih ljudi nam pri­la­zi. U peri­o­du kad smo bili naj­ja­či, od 2004. godi­ne do 2008. godi­ne, zna­čaj­no smo uti­ca­li na vlast i vlast nije mogla baš da radi šta hoće. Sed­ni­ce su do tada tra­ja­le 15 minu­ta, među­tim pro­me­ni­lo se kad smo mi ušli i poče­li da posta­vlja­mo pita­nja. Tad je vlast u Srem­skoj Mitro­vi­ci poče­la ozbilj­no da se bavi svo­jim poslom, jer smo mi sve doku­men­to­va­li. Sad se pono­vo došlo vre­me da vlast radi šta hoće. Naš uti­caj u tada­šnjem Opštin­skom par­la­men­tu je bio izu­zet­no jak da je tri puta menjan poslov­nik o radu Skup­šti­ne.

Vaš stra­nač­ki šef ne napa­da Vuči­ća, za raz­li­ku od nekih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka? Da li će Šešelj opet biti „omi­lje­ni opo­zi­ci­o­nar“?
– Mi ne vidi­mo da Šešelj ne napa­da Vuči­ća. Svi posta­vlja­ju ista pita­nja. Kako je kre­nu­lo, biće Vučić mini­star svih mini­star­sta­va, kao što smo to izja­vlji­va­li. Dr Voji­slav Šešelj je mno­go puta to obja­šnja­vao da nema potre­be da ja pona­vljam. Sukob sa San­dom Raško­vić Ivić je nešto dru­go, zbog njenih izja­va o Olu­ji, geno­ci­da, itd.

V. Ćosić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.