11.05.2016.
Društvo

KO su poslanici Slupštine AP Vojvodine iz Srema

Is­pu­ni­ti obe­ća­nja iz kam­pa­nje

Po­kra­jin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja je tek 4. ma­ja iza­šla sa ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma iz­bo­ra za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne, ko­ji su odr­ža­ni 24. apri­la. Na osno­vu zva­nič­nih re­zul­ta­ta, kao i na re­pu­blič­kom ni­vou, po­be­du je od­ne­la Srp­ska na­pred­na stran­ka i nje­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri. Li­sta Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je osvo­ji­la je 44,48 od­sto gla­so­va ili 63 od 120 po­sla­nič­kih man­da­ta. Dru­ga po sna­zi je li­sta Ivi­ca Da­čić – So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je (SPS), Je­din­stve­na Sr­bi­ja – Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma (JS), Pa­tri­ot­ski Po­kret Sr­bi­je (PPS) sa osvo­je­nih 8,86 od­sto gla­so­va ili 12 man­da­ta. Po de­set od­bor­ni­ka će ima­ti Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka sa 7,66 od­sto gla­so­va i li­sta Za Voj­vo­di­nu ra­da i zna­nja – De­mo­krat­ska stran­ka, DSHV, NO­VA, ZEP-Ze­le­ni – Dr Bo­jan Paj­tić, ko­ja je osvo­ji­la 7,24 od­sto gla­so­va. Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne će ima­ti de­vet od­bor­ni­ka, a na ovim iz­bo­ri­ma je osvo­ji­la 6,43 od­sto gla­so­va, dok je li­sta Do­sta je bi­lo – Sa­ša Ra­du­lo­vić osvo­ji­la 5,54 od­sto gla­so­va i ima­će se­dam po­sla­ni­ka. Šest po­sla­ni­ka će ima­ti Sa­vez voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra, ko­ji su si­gur­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ner SNS za for­mi­ra­nje vla­sti u Po­kra­ji­ni. SVM je osvo­jio 4,88 od­sto gla­so­va, dok je Ma­đar­ski po­kret za auto­no­mi­ju – Dr Ta­maš Kor­hec – DZVM – Aron Čon­ka imao 1,71 od­sto gla­so­va ili dva od­bor­nič­ka man­da­ta, a Ze­le­na stran­ka 1,14 od­sto gla­so­va, što zna­či da im pri­pa­da jed­no po­sla­nič­ko me­sto.
Is­pod cen­zu­sa su osta­li Dve­ri – DSS, LDP i SDS, Na­rod­ni po­kret Di­na­ra – Dri­na – Du­nav, Srp­sko ru­ski po­kret, Za­vet­ni­ci i Voj­vo­đan­ska to­le­ran­ci­ja.
U po­kra­jin­skom par­la­men­tu li­stu Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je za­stu­pa­će šest Sre­ma­ca. To su Dmi­tar Sta­ni­šić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, do­sa­da­šnji se­kre­tar Grad­skog ve­ća, do­sa­da­šnja na­čel­ni­ca Grad­ske upra­ve za pri­vre­du i pred­u­zet­ni­štvo Sa­nja Ko­va­če­vić, Mir­ja­na Ra­do­je­vić iz No­ve Pa­zo­ve, Zo­ran Sla­vu­je­vić iz Hrt­ko­va­ca, De­ja­na Kr­sma­no­vić iz Ši­da i Go­ran Sa­vić iz Go­lu­bi­na­ca.
– Kao po­sla­ni­ca u po­kra­jin­skom par­la­men­tu, za­stu­pa­ću in­te­re­se gra­đa­na Voj­vo­di­ne, po­seb­no gra­đa­na op­šti­ne Šid, ko­ji su u ve­li­kom bro­ju uka­za­li po­ve­re­nje ovoj li­sti i na­ma kao bu­du­ćim po­sla­ni­ci­ma. Tru­di­ću se da „otva­ram vra­ta“ po­kra­jin­skih se­kre­ta­ri­ja­ta za pred­stav­ni­ke Op­šti­ne Šid, ka­ko bi na ve­ći­nu kon­kur­sa kon­ku­ri­sa­li, do­bi­ja­li sred­stva i ta­ko ura­di­li ne­ke od ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, neo­p­hod­nih za da­lji raz­voj. Svi­ma na­ma je ko­na­čan cilj bo­lji ži­vot, a do nje­ga mo­že­mo do­ći sa­mo sa mno­go vi­še ra­da, mno­go vi­še ostva­ri­vih ide­ja i sprem­nih pro­je­ka­ta i mno­go vi­še slo­ge. Bi­la sam od­bor­ni­ca u pret­hod­nom sa­zi­vu Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, znam ka­ko Skup­šti­na funk­ci­o­ni­še i ne­će mi bi­ti te­ško da se pri­vik­nem na bu­du­će oba­ve­ze u po­kra­jin­skom par­la­men­tu – is­ta­kla je De­ja­na Kr­sma­no­vić.
Dmi­tar Sta­ni­šić će se po pr­vi put na­ći u klu­pa­ma po­kra­jin­ske skup­šti­ne. Za M NO­VI­NE on ka­že da će se za­la­ga­ti da se us­po­sta­vi što bo­lja sa­rad­nja lo­kal­ne i po­kra­jin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je, kao i da se što vi­še in­ve­sti­to­ra pri­vu­če u Srem­sku Mi­tro­vi­cu.
– Srp­ska na­pred­na stran­ka ima ube­dlji­vu ve­ći­nu i ima mo­guć­nost da sa­ma for­mi­ra vlast, ali vi­de­će­mo šta no­se da­ni pred na­ma. Oče­ku­jem da po­kra­jin­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja ra­di u in­te­re­su gra­đa­na Po­kra­ji­ne i voj­vo­đan­skih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, da se po­mog­ne pri re­a­li­za­ci­ji in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta i oko do­vo­đe­nja in­ve­sti­ci­ja. Gra­đa­ni su da­li svoj glas na­šoj stran­ci i sa­da tre­ba is­pu­ni­ti sve ono što smo u kam­pa­nji go­vo­ri­li. Srem­ska Mi­tro­vi­ca ni­je če­ka­la na po­moć vi­ših in­stan­ci, za­po­če­li smo zna­čaj­ne in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te, pre sve­ga mi­slim na iz­grad­nju pod­vo­žnja­ka, ba­ze­na i ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci. Oče­ku­jem po­dr­šku po­kra­jin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je u re­a­li­za­ci­ji ovih pro­je­ka­ta. Što se za­po­šlja­va­nja ti­če, ima­li smo u pret­hod­nom pe­ri­o­du ve­li­ku po­dr­šku Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, što je re­zul­ti­ra­lo otva­ra­njem Mi­tro­sa. Ka­da ima­te lju­de sa ko­ji­ma mo­že­te da sa­ra­đu­je­te, sve ide lak­še – na­po­mi­nje Sta­ni­šić.
Me­đu de­set po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske stran­ke ko­ji će se­de­ti u klu­pa­ma Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne bi­će, kao je­di­ni iz Sre­ma, Ne­nad Bo­ro­vić, pred­sed­nik Op­štin­skog od­bo­ra DS Ru­ma i pot­pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra DS. On je na po­kra­jin­skoj li­sti bio če­tvr­ti, a i u pret­hod­nom skup­štin­skom sa­zi­vu je bio po­kra­jin­ski po­sla­nik.
Ne­nad Bo­ro­vić uka­zu­je naj­pre da je je­dan od pra­va­ca nje­go­ve ak­tiv­no­sti u Skup­šti­ni AP Voj­vo­di­ne usme­ren na re­ša­va­nje pi­ta­nja fi­nan­si­ra­nja Po­kra­ji­ne, da se zna šta su nje­ni pri­ho­di i da oni ima­ju ne­na­men­ski ka­rak­ter.
– Pr­vo i osnov­no za šta ću se za­la­ga­ti je da se iz­gra­di put No­vi Sad – Ru­ma sa tu­ne­lom kroz Fru­šku go­ru, jer je on od iz­u­zet­nog zna­ča­ja ka­ko za Ru­mu, ta­ko i za ceo Srem. Ta­ko­đe, da se na­sta­vi sa ula­ga­njem u po­ljo­pri­vre­du. Za­la­ga­ću se da taj deo sred­sta­va bu­de jed­na če­tvr­ti­na od efek­tiv­nog po­kra­jin­skog bu­dže­ta, kao što je to bi­lo i do sa­da, da­kle da se ne sma­nju­ju ula­ga­nja u po­ljo­pri­vre­du – re­kao je Ne­nad Bo­ro­vić, po­sla­nik u Skup­šti­ni AP Voj­vo­di­ne.
So­ci­ja­li­sti i nji­ho­vi ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri ne­će ima­ti pred­stav­ni­ke iz Sre­ma, dok će Li­ga­še u po­kra­jin­skoj skup­šti­ni iz Sre­ma naj­ve­ro­vat­ni­je pred­sta­vlja­ti Đor­đe Stoj­šić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. S ob­zi­rom na to da je Stoj­šić no­si­lac iz­bor­ne li­ste LSV – LDP – Ze­le­ni na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ja je osvo­ji­la če­ti­ri od­bor­nič­ka me­sta, a na­la­zi se i na li­sti Sa­vez za bo­lju Sr­bi­ju (ko­ju či­ne LSV, LDP i SDS) za na­rod­ne po­sla­ni­ke, još uvek ni­je si­gur­no da li će se­de­ti u klu­pi Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne. Me­đu­tim, Stoj­šić je na li­sti Bo­ris Ta­dić, Če­do­mir Jo­va­no­vić – Sa­vez za bo­lju Sr­bi­ju – LDP, LSV,SDS za na­rod­ne po­sla­ni­ke bio na 47. po­zi­ci­ji, a ova li­sta je osvo­ji­la sve­ga 13 man­da­ta. Ina­če, Đor­đe Stoj­šić je u pro­šlom sa­zi­vu bio na­rod­ni po­sla­nik i ne­ko­li­ko pu­ta je iz­me­đu osta­log za go­vor­ni­com is­ti­cao pro­blem pu­ta kroz La­ća­rak.
Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka će ima­ti dva pred­stav­ni­ka iz Sre­ma me­đu po­kra­jin­skim po­sla­ni­ci­ma, Vo­ji­sla­va Ku­la­ča­ni­na iz Va­ši­ce i Je­le­nu De­lić iz Ru­me.
– Kao po­sla­nik u Skup­šti­ni Voj­vo­di­ne za­la­ga­ću se i spro­vo­di­ti pro­gram­ska opre­de­lje­nja Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke, na či­joj se li­sti na­la­zim. Ni­je ma­la stvar za­do­bi­ti po­ve­re­nje od čla­no­va SRS-a i gra­đa­na, ko­ji ve­ru­ju da su srp­ski ra­di­ka­li sna­ga ko­ja ga­ran­tu­je sta­bil­nost, ce­lo­vi­tost i dr­žav­nost Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Ve­li­ka je čast i od­go­vor­nost uče­stvo­va­ti i ar­gu­men­to­va­no za­stu­pa­ti sta­vo­ve sre­di­ne iz ko­je po­ti­čem, kao i ce­log srem­skog okru­ga. Tru­di­ću se da do­pri­ne­sem bo­ljem tre­ti­ra­nju i pra­ved­ni­ju ras­po­de­lu sred­sta­va iz Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja, a ne kao što je do sa­da bi­lo da se sva sred­stva upu­ću­ju sa­mo ta­mo gde su do­sman­li­je bi­le na vla­sti. Jed­no od ključ­nih pi­ta­nja ko­je će bi­ti po­kre­nu­to je­ste Dom mla­dih u Ši­du, za ko­ji su odo­bre­na sred­stva a pro­je­kat ni­je re­a­li­zo­van. U ras­po­de­li sred­sta­va za ka­pi­tal­na ula­ga­nja u ce­lom Sre­mu, naj­go­re je pro­šla op­šti­na Šid. Šid je po­gra­nič­no me­sto ko­je spa­da u red naj­ne­ra­zvi­je­ni­jih op­šti­na u Voj­vo­di­ni, za­hva­lju­ju­ći do­sman­lij­skoj vla­sti u Po­kra­ji­ni, a ko­ja je na vlast do­šla pe­to­ok­to­bar­skim pu­čom. Či­nje­ni­cu da mi je po­ve­ren od­go­vo­ran za­da­tak is­ko­ri­sti­ću da skre­nem pa­žnju na sve ne­pra­vil­no­sti u ra­du. Jed­nom reč­ju, uči­ni­ću sve da svo­jim ra­dom do­pri­ne­sem raz­vo­ju i na­pret­ku sre­di­ne ko­ja je do sa­da bi­la za­po­sta­vlje­na – is­ta­kao je Vo­ji­slav Ku­la­ča­nin.
Je­le­na De­lić, ko­ja je na po­kra­jin­skoj li­sti ove stran­ke bi­la na de­ve­tom me­stu, je po za­ni­ma­nju eko­nom­ski teh­ni­čar i pred­sed­ni­ca je Op­štin­skog od­bo­ra SRS u Ru­mi, a bi­la je i pr­va na li­sti srp­skih ra­di­ka­la na lo­ka­lu. Je­le­ni De­lić je ovo pr­vi man­dat po­kra­jin­skog po­sla­ni­ka.

Ekipa M NOVINA

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.