11.05.2016.
Aktuelno

Disciplinski postupak protiv Mate Žarka rezultirao otkazom

Uči­telj tra­ži prav­du na su­du

Uči­telj Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Ma­te Žar­ko do­bio je ot­kaz, na­kon še­sto­me­seč­nog tra­ja­nja di­sci­plin­skog po­stup­ka, ko­ji je Škol­ski od­bor vo­dio pro­tiv nje­ga.
Raz­log za uru­če­nje ot­ka­za i od­u­zi­ma­nje li­cen­ce za rad je, ka­ko tvr­di di­rek­to­ri­ca ove ško­le, taj što su uči­te­lje­vi advo­ka­ti po­ku­ša­li da odu­go­vla­če po­stu­pak ka­ko bi za­sta­reo.
– To­kom ce­log di­sci­plin­skog po­stup­ka smo ima­li pro­blem sa advo­ka­tom ko­ji je stal­no tra­žio iz­u­ze­će oso­be ko­ja je vo­di­la po­stu­pak, sve se svo­di­lo na to da se po­stu­pak odu­go­vla­či. Škol­ski od­bor je na­kon iz­u­ze­ća San­dre Ha­džić i Lju­bi­ce Žu­nić, ko­je su vo­di­le di­sci­plin­ski po­stu­pak, me­ne ovla­stio da na­sta­vim nje­go­vo vo­đe­nje. Po na­šem za­ko­nu di­rek­tor je ap­so­lut­no li­ce ko­ji vo­di i do­no­si od­lu­ke u di­sci­plin­skom po­stup­ku. Isto ta­ko, ima­li smo ve­li­kih pro­ble­ma ka­ko bi uru­či­li po­ziv i advo­ka­tu i ko­le­gi Ma­te Žar­ku za no­vu ras­pra­vu, ko­ja je bi­la za­ka­za­na za 24. mart. Advo­ka­ti uči­te­lja Žar­ka po­če­li su da nas za­vla­če, pre­ba­cu­ju­ći ovla­šće­nja sa jed­nog na dru­gog – ka­že di­rek­to­ri­ca ško­le An­ki­ca Jev­tić.
Jev­ti­će­va na­vo­di da je od­ra­di­la svoj deo po­sla ona­ko ka­ko je sma­tra­la da tre­ba, a uko­li­ko Sud pro­ce­ni dru­ga­či­je, po­što­va­će nji­ho­vu od­lu­ku.
– Na mo­ju od­lu­ku o okon­ča­nju di­sci­plin­skog po­stup­ka Ma­te Žar­ko i nje­gov za­stup­nik su se ža­li­li Škol­skom od­bo­ru, ko­ji je nji­ho­vu žal­bu od­bio. U to­ku ce­log po­stup­ka smo bi­li u ne­rav­no­mer­nom po­lo­ža­ju, jer mi kao Ško­la ne mo­že­mo da unaj­mi­mo advo­ka­ta. Ima­mo škol­skog prav­ni­ka, ko­ji je tu sa­mo kao sa­vet­nik, on ne mo­že da vo­di po­stu­pak – na­vo­di An­ki­ca Jev­tić.
Na pi­ta­nje da li je slu­čaj Ma­te Žar­ka mo­gao da se re­ši na dru­ga­či­ji na­čin Jev­ti­će­va ka­že sle­de­će:
– Uči­telj Žar­ko ni­je imao, ni­ti sad ima trun­ku po­ka­ja­nja za ono što je uči­nio. On li­ku­je i, na­ža­lost, mi­sli da je he­roj u sve­mu to­me. Mo­žda i je­ste he­roj, ali bez ob­zi­ra na svo­je he­roj­stvo, ne mo­ra da vre­đa dru­ge lju­de – is­ti­če Jev­ti­ćeva.
Pod­se­ti­mo, di­rek­to­ri­ca Ba­ji­će­ve ško­le An­ki­ca Jev­tić su­spen­do­va­la je uči­te­lja Ma­te Žar­ka, zbog ka­ko ona na­vo­di „sum­nje da je uči­nio po­vre­du za­bra­ne – psi­hič­ko na­si­lje ko­je do­vo­di do tre­nut­nog ili traj­nog ugro­ža­va­nja psi­hič­kog i emo­ci­o­nal­nog zdra­vlja i do­sto­jan­stva de­te­ta i uče­ni­ka ili za­po­sle­nog“ i pro­tiv nje­ga je po­kre­nut di­sci­plin­ski po­stu­pak, ko­ji je okon­čan na­kon šest me­se­ci. Di­sci­plin­ski po­stu­pak re­zul­ti­ran je uči­te­lje­vim ot­ka­zom od stra­ne di­rek­to­ri­ce.
Sa dru­ge stra­ne prav­ni za­stup­nik uči­te­lja Ma­te Žar­ka Zo­ri­ca Cun­dra za M NO­VI­NE ka­že da je pod­ne­ta tu­žba Osnov­nom su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ko­jom se tra­ži po­ni­šte­nje re­še­nja di­rek­to­ra Ško­le i Škol­skog od­bo­ra o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa i od­u­zi­ma­nju li­cen­ce uči­te­lju Ma­te Žar­ku.
– Ve­za­no za od­lu­ku o di­sci­plin­skoj od­go­vor­no­sti Ma­te Žar­ka, gde je on pro­gla­šen od­go­vor­nim, i iz­re­če­na mu je me­ra pre­stan­ka rad­nog od­no­sa i od­u­ze­ta li­cen­ca, pod­ne­ta je tu­žba nad­le­žnom Su­du ka­ko bi Sud od­lu­čio o za­ko­ni­to­sti re­še­nja ko­je je Ško­la do­ne­la. Mi sma­tra­mo da je to re­še­nje ne­za­ko­ni­to, za­to što je u di­sci­plin­skom po­stup­ku na kra­ju od­lu­či­la di­rek­tor­ka ško­le, ko­ja je po za­ko­nu mo­ra­la bi­ti iz­u­ze­ta. Sma­tra­mo da di­sci­plin­ski po­stu­pak ni­je do­ve­den do kra­ja, jer ni­su pro­ve­de­ni svi do­ka­zi ko­ji su bi­li pred­lo­že­ni i pri­hva­će­ni od stra­ne San­dre Ha­džić, ko­ja je pr­va za­po­če­la vo­đe­nje do­ka­znog po­stup­ka. Kad je di­rek­tor­ka Ško­le pre­u­ze­la vo­đe­nje po­stup­ka, ona je za­ka­za­la tri usme­ne ras­pra­ve i po­zi­ve za te usme­ne ras­pra­ve pri­mio je uči­telj Ma­te Žar­ko, ali iste ni­su odr­ža­ne iz na­ma ne­po­zna­tih raz­lo­ga. Di­rek­tor­ka je do­ne­la od­lu­ku 29. mar­ta da okon­ča­va di­sci­plin­ski po­stu­pak ko­ji je vo­đen, da sma­tra da ima do­volj­no do­ka­znog ma­te­ri­ja­la da do­ne­se od­lu­ku. Ta­da je do­ne­la re­še­nje o uči­te­lje­voj di­sci­plin­skoj od­go­vor­no­sti, što zna­či da ga je do­ne­la na ba­zi do­ka­za ko­je je spro­ve­la San­dra Ha­džić, a ko­ja je taj po­stu­pak vo­di­la i pri­stra­sno i ne­struč­no, pod uti­ca­jem dru­gih. Čak je i sa­ma Ha­dži­će­va iz­ja­vi­la da ona u tom po­stup­ku ne od­lu­ču­je, što zna­či da je po­stu­pak bio una­pred de­fi­ni­san. Po­seb­no pi­ta­nje je pi­ta­nje ko­nač­no­sti re­še­nja o di­sci­plin­skoj od­go­vor­no­sti za­po­sle­nog, ja sma­tram da je isto za­sta­re­lo, da je vo­đe­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka za­sta­re­lo, jer je dru­go­ste­pe­na od­lu­ka tek 20. apri­la uru­če­na za­po­sle­nom. Me­đu­tim, o svim ovim pro­pu­sti­ma ko­je ja na­vo­dim, do­ne­će Sud od­lu­ku i ce­ni­ti da li ti pro­pu­sti sto­je ili ne. Po za­ko­nu su ova­kvi spo­ro­vi hit­ni i za­kon pro­pi­su­je rok od šest me­se­ci za do­no­še­nje od­lu­ke u rad­nim spo­ro­vi­ma. Ko­jom će di­na­mi­kom ići i ka­ko će se vo­di­ti po­stu­pak, to će­mo vi­de­ti. Po­sled­nja reč bi­će reč pra­vo­sud­nih or­ga­na – re­kla je Zo­ri­ca Cun­dra, za­stup­nik uči­te­lja Ma­te Žar­ka.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.