11.05.2016.
Poljoprivreda

Agencija za ruralni razvoj Sremska Mitrovica

Bes­pla­tan ser­vis po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma

Agen­ci­ja za ru­ral­ni raz­voj Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca pro­šlog me­se­ca ras­pi­sa­la je kon­kurs za do­de­lu sred­sta­va za su­fi­nan­si­ra­nje na­bav­ke kva­li­tet­nih svi­nja tov­nih ra­sa na te­ri­to­ri­ji Gra­da u 2016. go­di­ni.
Pred­met kon­kur­sa je na­bav­ka na­zi­mi­ca i ne­ra­sto­va sta­ro­sti od pet do osam me­se­ci u mo­men­tu iz­da­va­nja ra­ču­na o na­bav­ci. Uku­pan iz­nos bes­po­vrat­nih sred­sta­va ko­ji se do­de­lju­je po kon­kur­su iz­no­si dva mi­li­o­na di­na­ra, a bes­po­vrat­na sred­stva za po­dr­šku in­ve­sti­ci­ja utvr­đu­ju se u iz­no­su od mak­si­mal­no 30 od­sto od ukup­ne vred­no­sti in­ve­sti­ci­je, od­no­sno za naj­vi­še 10 gr­la i mak­si­mal­no do 8.000 di­na­ra po gr­lu. Pri­li­kom ob­ra­ču­na se uzi­ma vred­nost in­ve­sti­ci­je bez po­re­za na do­da­tu vred­nost. Kon­kurs je otvo­ren do utro­ška sred­sta­va, za­ključ­no sa 15. ok­to­brom 2016. go­di­ne.
Ka­ko is­ti­če di­rek­to­ri­ca Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj Da­ni­je­la Me­đe­do­vić, ove go­di­ne su se od­lu­či­li da po­mog­nu sto­ča­ri­ma, ka­ko zbog lo­šeg sta­nja u ovoj po­ljo­pri­vred­noj gra­ni, ta­ko i zbog Mi­tro­sa.
– Že­li­mo da po­mog­ne­mo sto­ča­ri­ma da na­ba­ve svi­nje za re­pro­duk­ci­ju. Za­in­te­re­so­va­nih ima, ali do sa­da ni­ko ni­je kon­ku­ri­sao. Mi­sli­mo da će od­ziv bi­ti do­bar, a ukup­no je za ove na­me­ne opre­de­lje­no dva mi­li­o­na di­na­ra – ka­že Da­ni­je­la Me­đe­do­vić.
Pro­šle go­di­ne Agen­ci­ja je da­va­la pod­sti­ca­je za na­vod­nja­va­nje i po­di­za­nje pla­ste­ni­ka i od­ziv je bio do­bar. Naj­ve­ći deo po­ljo­pri­vred­ni­ka je bio iz Ma­čve, s ob­zi­rom na to da je ta­mo po­vr­tar­stvo za­stu­plje­ni­je. Isto ta­ko u ja­nu­a­ru ove go­di­ne je Agen­ci­ja za ru­ral­ni raz­voj ras­pi­sa­la svoj re­dov­ni kon­kurs za po­moć udru­že­nji­ma ko­ja se ba­ve ne­kom od de­lat­no­sti iz obla­sti po­ljo­pri­vre­de. Kon­ku­ri­sa­lo je de­set udru­že­nja i svi su do­bi­li no­vac, ko­ji će is­ko­ri­sti­ti za te­ku­ća odr­ža­va­nja, za­kup pro­sto­ri­ja, tro­ško­ve te­le­fo­na, in­ter­ne­ta ili za na­bav­ku opre­me. Za udru­že­nja je ove go­di­ne iz bu­dže­ta Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca opre­de­lje­no ukup­no 1,2 mi­li­o­na di­na­ra.
Da su po­sta­li vi­dlji­vi u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i da po­ljo­pri­vred­ni­ci zna­ju za njih, po­ka­zu­je i po­da­tak da je ove go­di­ne već sto­ti­nak po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča tra­ži­lo po­moć za­po­sle­nih u Agen­ci­ji za ru­ral­ni raz­voj pri­li­kom po­pu­nja­va­nja do­ku­men­ta­ci­je za ob­no­vu ga­zdin­sta­va.
– Ob­no­va po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va je tra­ja­la do 1. ma­ja i ja­vi­lo nam se za po­moć oko 100 po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ka­ko je u prak­si uoče­no da se če­sto pra­ve gre­ške pri­li­kom po­pu­nja­va­nja obra­za­ca, te su po­ljo­pri­vred­ni­ci sa­mim tim u pro­ble­mu jer ne mo­gu da ostva­re pra­vo na pod­sti­ca­je, mi smo se do­go­vo­ri­li sa Tre­zo­rom da im po­nu­di­mo bes­plat­nu po­moć. Ta­ko da smo mi po­pu­nja­va­li ili pre­gle­da­li da li je do­ku­men­ta­ci­ja do­bro po­pu­nje­na. Po­sta­li smo vi­dlji­vi, po­ljo­pri­vred­ni­ci zna­ju za nas, do­la­ze i obra­ća­ju nam se za raz­ne vr­ste po­mo­ći – na­po­mi­nje Da­ni­je­la Me­đe­do­vić.

B. Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.