Hronika

SA­ČE­KU­ŠA U RU­MI – Ubi­jen is­pred svo­je ku­će

Ne za­du­go, Ru­ma je opet po­ve­za­na sa ubi­stvom i to, ka­ko se ka­že, iz „sa­če­ku­še“, a ubi­jen je Dra­gan Ra­ni­sav, star 42 go­di­ne.
On je ubi­jen, sa ne­ko­li­ko is­pa­lje­nih hi­ta­ca, 14. apri­la oko 22 sa­ta is­pred svo­je ku­će, a od za­do­bi­je­nih ra­na je od­mah pre­mi­nuo.
Ubi­stvo se de­si­lo ka­da je Dra­gan iza­šao is­pred ku­će da pre­par­ki­ra auto, pa se za­to spe­ku­li­še da su ga ubi­ce ili ubi­ca zva­li te­le­fo­nom da iza­đe, a po­tom na nje­ga is­pa­li­li ne­ko­li­ko hi­ta­ca od ko­jih je ubr­zo i pre­mi­nuo.
Po po­zi­vu maj­ke i ve­re­ni­ce sti­gla je Hit­na po­moć, ali Dra­ga­nu spa­sa ni­je bi­lo, a po­tom je sa­ti­ma tra­ja­la i po­li­cij­ska is­tra­ga.
Dra­gan Ra­ni­sav je od ra­ni­je po­znat po­li­ci­ji, a bio je osu­đen i na za­tvor­sku ka­znu zbog pljač­ke iz 2003. go­di­ne, ka­da je vi­še njih opljač­ka­lo ku­ću se­stre osni­va­ča Kom­pa­ni­je „MB Ro­dić“.
U po­ro­dič­noj ku­ći is­pred ko­je je i ubi­jen ži­veo je sa maj­kom i ve­re­ni­com.
Dra­gan je sa­hra­njen 16. apri­la na Grad­skom gro­blju u Ru­mi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.