20.04.2016.
Sport

PEĆINCI – Dečja olimpijada

U sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku 11. apri­la je odr­ža­na pr­va Deč­ja olim­pi­ja­da u op­šti­ni Pe­ćin­ci, na ko­joj se osam­de­se­to­ro ma­li­ša­na iz pe­ći­nač­ke, ši­ma­no­vač­ke i do­njo­to­var­nič­ke osnov­ne ško­le tak­mi­či­lo u sa­vla­da­va­nju po­li­go­na sa pre­pre­ka­ma. Za­jed­no sa uče­ni­ci­ma od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le tak­mi­či­li su se i pred­škol­ci.
Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ko­ja je sve­ča­no otvo­ri­la tak­mi­če­nje, na­ja­vi­la je da su u pla­nu još dve deč­je olim­pi­ja­de, sve sa ci­ljem da se kod de­ce po­bolj­ša­ju mo­to­rič­ke spo­sob­no­sti.
– Na­sta­vu fi­zič­kog vas­pi­ta­nja uči­te­lji­ce dr­že u uslo­vi­ma ko­ji ni­su uvek ade­kvat­ni. Zbog to­ga smo ovo tak­mi­če­nje or­ga­ni­zo­va­li u sport­skoj ha­li, gde de­ca ima­ju od­lič­ne uslo­ve za ba­vlje­nje fi­zič­kom ak­tiv­no­šću. Zbog kom­pju­te­ra i mo­bil­nih te­le­fo­na de­ca mno­go vre­me­na pro­vo­de u se­de­ćem po­lo­ža­ju i za­bo­ra­vlja­ju da tr­če i igra­ju se lop­tom. Zbog to­ga svi mo­ra­mo vi­še da se an­ga­žu­je­mo da de­ci omo­gu­ći­mo da se fi­zič­kom ak­tiv­no­šću ba­ve če­šće i u bo­ljim uslo­vi­ma – re­kla je Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki.
Sva­kom uče­ni­ku je me­re­no vre­me za ko­je je sa­vla­dao po­li­gon, a u ko­nač­nom pla­sma­nu u kon­ku­ren­ci­ji de­voj­či­ca naj­bo­lje su bi­le: Ma­ša Ve­se­li­no­vić (14,59 se­kun­di), Ti­ja­na An­te­še­vić (14, 95 se­kun­di), Va­nja Ig­nja­to­vić (15,68), Ta­tja­na Pe­to­še­vić (15,93) i Du­nja Ra­do­sa­vlje­vić (16,34). U kon­ku­ren­ci­ji de­ča­ka naj­bo­lji su bi­li: Mi­loš Jo­vi­čić i Alek­sa Špa­ra­va­lo, ko­ji su po­de­li­li pr­vo me­sto, jer su obo­ji­ca pre­pre­ke sa­vla­da­li za 14,03 se­kun­de, a sle­di­li su Ste­van In­đić (14,78), Lu­ka Jo­va­no­vić (15,53), Mar­ko Mu­nji­za (15,66) i Vuk Pe­ko­vić (16,84).
U ekip­nom pla­sma­nu naj­bo­lja je bi­la eki­pa ši­ma­no­vač­ke osnov­ne ško­le, dru­go me­sto je osvo­ji­la osnov­na ško­la iz Pe­ći­na­ca, dok je tre­će me­sto pri­pa­lo osnov­noj ško­li iz Do­njeg To­var­ni­ka, a pe­ha­re i me­da­lje naj­u­spe­šni­ji­ma je uru­či­la pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci.

D. Sreć­kov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.