13.04.2016.
Društvo

Irižani obeležili 75. godišnjicu od Aprilskog rata

Ne­be­skim he­ro­ji­ma u čast

Po­vo­dom 75 go­di­na od po­čet­ka april­skog ra­ta Udru­že­nje pen­zi­o­ni­sa­nih voj­nih le­ta­ča i pa­do­bra­na­ca Sr­bi­je (UPVLPS), Op­šti­na Irig i Srp­ska či­ta­o­ni­ca u Iri­gu obe­le­ži­li su ovaj zna­ča­jan ju­bi­lej, 6. apri­la, ot­kri­va­ju­ći is­pred Do­ma kul­tu­re u Iri­gu spo­men – plo­ču na­stra­da­lim pi­lo­ti­ma.
– Ot­kri­va­mo spo­men plo­ču Še­stom lo­vač­kom pu­ku Va­zdu­ho­plov­stva Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, či­ji su pi­lo­ti ne­u­stra­ši­vo po­le­te­li u boj sa ne­mač­kim fa­ši­stič­kim va­zdu­ho­plov­nim fo­r­ma­ci­ja­ma, ko­je su 6. apri­la 1941. go­di­ne bom­bar­do­va­le Be­o­grad, i bo­ri­li se za od­bra­nu na­šeg ne­ba. U že­sto­kim va­zdu­šnim bo­r­ba­ma sa de­se­to­stru­ko broj­nijim ne­pri­ja­telj­skim sna­ga­ma po­gi­nu­lo je se­dam pi­lo­ta iz 32. Va­zdu­ho­plov­ne gru­pe sa le­te­li­šta Kru­še­dol Pr­nja­vor, a iz Še­stog pu­ka ukup­no 11 pi­lo­ta – is­ta­kao je Ste­van Ka­zi­mi­ro­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Irig, pri­li­kom ot­kri­va­nja spo­men plo­če.
U Srp­skoj či­ta­o­ni­ci u Iri­gu pri­sut­ni po­se­ti­o­ci ima­li su pri­li­ku da vi­de po­sta­vlje­nu iz­lo­žbu fo­to­gra­fi­ja o isto­ri­ja­tu srp­ske avi­ja­ci­je, kao i ma­ke­te avi­o­na ko­ri­šće­nih u April­skom ra­tu. U svom obra­ća­nju pred­sed­ni­k Skup­šti­ne op­šti­ne Irig Vla­di­sla­v Il­ki­ć je is­ta­kao da se 75 go­di­na če­ka­lo da Op­šti­na Irig do­bi­je još je­dan zna­ča­jan kul­tur­no – isto­rij­ski spo­me­nik. Pen­zi­o­ni­sa­ni pu­kov­nik pi­lot mr Zla­to­mir Gru­jić go­vo­rio je o ulo­zi i dej­stvi­ma 6. Va­zdu­ho­plov­nog lo­vač­kog pu­ka u April­skom ra­tu, dok je o zna­ča­ju Spo­men obe­lež­ja u Iri­gu i o iz­lo­žbi „Se­ća­nje na va­zdu­ho­plov­ne žr­tve“ go­vo­rio pot­pu­kov­nik pi­lot u pen­zi­ji Vo­ji­slav Sto­ja­no­vić.
Po­seb­na pri­zna­nja i za­hval­ni­ce UPVLPS uru­či­li su Op­šti­ni Irig, sa­rad­ni­ci­ma pi­lo­ti­ma za or­ga­ni­za­ci­ju ovog sku­pa, osnov­noj ško­li u Iri­gu i na­gra­đe­nim uče­ni­ci­ma za naj­bo­lje li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve. Po­red za­hval­ni­ce Srp­skoj či­ta­o­ni­ci u Iri­gu ovo udru­že­nje po­klo­ni­lo je 350 knji­ga. Za­hva­lju­ju­ći se na po­klo­nu i pri­zna­nju, Ve­ra Nov­ko­vić, di­rek­tor­ka Srp­ske či­ta­o­ni­ce po­seb­no je na­gla­si­la zna­čaj ču­va­nja tra­di­ci­je i ne­go­va­nje uspo­me­na na če­sti­te lju­de i bo­r­ce za slo­bo­du, ima­ju­ći u vi­du da je Srp­ska či­ta­o­ni­ca to­kom Dru­gog svet­skog ra­ta po­ru­še­na i spa­lje­na kao što je to uči­nje­no 6. apri­la pre 75 go­di­na, sa Na­rod­nom bi­bli­o­te­kom Sr­bi­je.
Za­jed­nič­ki do­go­vor or­ga­ni­za­to­ra je da se na­red­nih go­di­na sva­kog apri­la u Srp­skoj či­ta­o­ni­ci obe­le­ža­va ovaj da­tum, a ma­ni­fe­sta­ci­ja će ima­ti knji­žev­ni ka­rak­ter sa ci­ljem da se pro­mo­vi­še knji­žev­no stva­ra­la­štvo svih pi­lo­ta i pa­do­bra­na­ca Sr­bi­je.
Pod­se­ća­nja ra­di, April­ski rat po­čeo je 6. apri­la 1941. go­di­ne neo­bja­vlje­nim na­pa­dom ne­mač­ke avi­ja­ci­je na Sr­bi­ju. Na de­se­ti­ne fa­ši­stič­kih avi­o­na bom­bar­de­ra kre­nu­la je ka Be­o­gra­du, a me­đu pr­vi­ma ovoj si­li od­u­pr­li su se pi­lo­ti Kra­ljev­ske avi­ja­ci­je Sr­bi­je. Je­dan od pr­vih od­bram­be­nih aero­dro­ma srp­ske avi­ja­ci­je na­la­zio se na te­ri­to­ri­ji iri­ške op­šti­ne u Kru­še­dol se­lu i Kru­še­dol Pr­nja­vo­ru. Še­sti va­zdu­ho­plov­ni lo­vač­ki puk, sta­ci­o­ni­ran na ovom aero­dro­mu, he­roj­ski je pru­žio ot­por broj­nijoj i nad­moć­ni­joj fa­ši­stič­koj avi­ja­ci­ji. Po­gi­nu­lo je ukup­no 11 pi­lo­ta, a me­đu nji­ma je i pi­lot Mi­ha­el Mi­ha Kla­vo­ra, či­ji je avi­on sru­šen nad Iri­gom, a ovaj pi­lot je sa­hra­njen na ka­to­lič­kom gro­blju u Iri­gu.

S. Ko­stić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.