13.04.2016.
Društvo

Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica

Mitrovčani dobri domaćini

Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca pro­šle ne­de­lje, 10. apri­la bio je do­ma­ćin 21. Su­sre­ta omla­di­ne do­mo­va uče­ni­ka sred­njih ško­la Voj­vo­di­ne u kul­tur­no – umet­nič­kom stva­ra­la­štvu. Na ovoj po­kra­jin­skoj smo­tri uče­stvo­va­lo je ukup­no 13 do­mo­va uče­ni­ka iz Voj­vo­di­ne, či­ji su se uče­ni­ci tak­mi­či­li u li­kov­nom i li­te­rar­nom stva­ra­la­štvu, dram­skom i po­et­sko – scen­skom pri­ka­zu, mu­zi­ci: po­pu­lar­noj, kla­sič­noj i et­no, kao i u ple­su: fol­klo­ru i mo­der­nom ple­su. U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su tog da­na bo­ra­vi­li đa­ci i pro­fe­so­ri do­mo­va uče­ni­ka iz No­vog Sa­da, Ki­kin­de, Zre­nja­ni­na, Su­bo­ti­ce, Vr­šca, Apa­ti­na, Som­bo­ra, Fu­to­ga, Ru­skog Kr­stu­ra, Bač­kog Pe­trov­ca i Sen­te, ko­ji su bi­li u pri­li­ci da se upo­zna­ju i sa isto­ri­jom drev­nog Sir­mi­ju­ma.
Do­mi­ja­du je zva­nič­no otvo­ri­la glu­mi­ca Ve­sna Pe­ća­nac, ko­ja je na sce­ni mi­tro­vač­kog po­zo­ri­šta de­ci po­ru­či­la da na ovom Su­sre­tu tri­jum­fu­je nji­ho­va le­po­ta, do­bro­ta, mla­dost, lju­bav, bli­skost, za­jed­ni­štvo i scen­ska ra­dost.
– Upam­ti­te, vi ste mi­si­o­na­ri ra­do­sti ži­vlje­nja i to ne­ka vas no­si ceo ži­vot, gde god da ste – re­kla je otva­ra­ju­ći 21. Su­sre­te omla­di­ne do­mo­va uče­ni­ka sred­njih ško­la Voj­vo­di­ne u kul­tur­no – umet­nič­kom stva­ra­la­štvu Ve­sna Pe­ća­nac.
Tak­mi­če­nja su se od­vi­ja­la u Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“, Ga­le­ri­ji sli­ka „La­zar Vo­za­re­vić“ i Vi­so­koj ško­li stru­kov­nih stu­di­ja za vas­pi­ta­če i po­slov­ne in­for­ma­ti­ča­re „Sir­mi­jum“, gde su i uru­če­ne na­gra­de naj­bo­lji­ma.
Ka­ko is­ti­če do­ma­ćin Do­mi­ja­de, di­rek­tor Do­ma uče­ni­ka sred­njih ško­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca Mi­len­ko To­dić, ovo tak­mi­če­nje je pri­li­ka da de­ca po­ka­žu sve ono što su u okvi­ru sek­ci­ja spre­ma­li to­kom 2015. i 2016. go­di­ne.
– Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca je po tre­ći put do­ma­ćin Do­mi­ja­de u kul­tur­no – umet­nič­kom stva­ra­la­štvu. Ove go­di­ne uče­stvo­va­lo je oko 400 de­ce, a po­bed­ni­ci sa ovog su­sre­ta idu na re­pu­blič­ko tak­mi­če­nje ko­je se odr­ža­va u Kra­lje­vu, od­no­sno Vr­njač­koj ba­nji 15, 16. i 17. apri­la. Mi se tak­mi­či­mo i u sport­skoj do­mi­ja­di, ko­ja se ove go­di­ne odr­ža­va u Apa­ti­nu. Na ovim su­sre­ti­ma de­ca po­ka­zu­ju sve ono šta ra­de, do­mo­vi su ogle­da­la pra­vog ra­da sa de­com u van­škol­skim ak­tiv­no­sti­ma, u okvi­ru sek­ci­ja. Omo­gu­ća­va­mo de­ci da svo­ja zna­nja i ve­šti­ne ko­ja ne mo­gu da is­ka­žu u ško­li, ov­de po­ka­žu svo­ja ume­ća u sli­kar­stvu, dram­skom stva­ra­la­štvu, po­et­sko – scen­skom pri­ka­zu, mu­zi­ci i ple­su, na­rav­no sve to za­hva­lju­ju­ći ra­du sa vas­pi­ta­či­ma – iz­ja­vio je To­dić i za­hva­lio se lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ko­ja je za­jed­no sa di­rek­to­ri­ma Po­zo­ri­šta, Ga­le­ri­je i Pe­da­go­ške aka­de­mi­je, omo­gu­ći­la pro­stor da se Do­mi­ja­da odr­ži.
Ovo­go­di­šnja Do­mi­ja­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci sva­ka­ko je is­pu­ni­la svoj cilj. Ovo­ga pu­ta na­gra­de ni­su bi­le naj­va­žni­je, već su se sred­njo­škol­ci me­đu­sob­no dru­ži­li, pe­va­li i svi­ra­li u pa­u­za­ma, bo­dri­li jed­ni dru­ge i ostva­ri­va­li no­ve kon­tak­te. Po­bed­ni­ci 21. Su­sre­ta omla­di­ne do­mo­va uče­ni­ka sred­njih ško­la Voj­vo­di­ne u kul­tur­no – umet­nič­kom stva­ra­la­štvu sva­ka­ko da će ima­ti sa kim da po­de­le za­do­volj­stvo zbog svo­jih uspe­ha.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.