06.04.2016.
Intervju

PRE­DRAG VU­KO­VIĆ, NO­SI­LAC LI­STE SNS ZA LO­KAL­NE IZ­BO­RE U ŠI­DU – Si­gur­no do po­be­de

Srp­ska na­pred­na stran­ka i nje­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri, So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­je Sr­bi­je, Par­ti­ja uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je, Po­kret so­ci­ja­li­sta, Stran­ka Slo­va­ci na­pred i Srp­ski po­kret ob­no­ve, pr­vi su pre­da­li Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji u Ši­du li­stu „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“ za lo­kal­ne iz­bo­re.
No­si­lac li­ste je Pre­drag Vu­ko­vić, sa ko­jim smo raz­go­va­ra­li o ak­tu­el­noj pred­iz­bor­noj kam­pa­nji, kao i o am­bi­ci­o­znim pla­no­vi­ma ka­da je raz­voj šid­ske op­šti­ne u pi­ta­nju, s ob­zi­rom da oče­ku­ju ube­dlji­vu po­be­du na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.

M NO­VI­NE: Ka­ko bi oce­ni­li do­sa­da­šnji rad ru­ko­vod­stva Op­šti­ne Šid?
PRE­DRAG VU­KO­VIĆ: Do­sa­da­šnji rad ru­ko­vod­stva Op­šti­ne Šid bih oce­nio kao do­bar, s ob­zi­rom na uslo­ve u ko­ji­ma je ru­ko­vod­stvo ra­di­lo i ko­li­ko su to fi­nan­sij­ske mo­guć­no­sti do­zvo­lja­va­le u okvi­ru po­sto­je­ćeg op­štin­skog bu­dže­ta. Pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Ni­ko­la Va­sić se tru­dio i ra­dio je po­šte­no i što je naj­va­žni­je ni­je za­du­žio Op­šti­nu. Ta­ko da mi mo­že­mo ne­sme­ta­no i bez pro­ble­ma ka­da do­đe­mo na vlast, kre­nu­ti u no­ve po­slo­ve ka­ko bi gra­đa­ni­ma obez­be­di­li bo­lje uslo­ve za ži­vot.

Za se­be ka­že­te da ima­te am­bi­ci­o­zne pla­no­ve i sna­gu u se­bi, kao i da tu sna­gu vi­di­te i u kan­di­da­ti­ma na li­sti i lju­di­ma sa ko­ji­ma sa­ra­đu­je­te. Ka­ko će­te sve te am­bi­ci­o­zne pla­no­ve ostva­ri­ti?
Mi mo­ra­mo ima­ti sva­ko­dnev­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa re­pu­blič­kom i po­kra­jin­skom vla­šću. Mi ne mo­že­mo na­pre­do­va­ti bez nji­ho­ve po­mo­ći. Na­ma dr­žav­ne i po­kra­jin­ske in­sti­tu­ci­je tre­ba­ju i mo­ra­mo sa nji­ma da sa­ra­đu­je­mo, jer te­ško da sa sred­stvi­ma op­štin­skog bu­dže­ta mo­že­mo da se iz­bo­ri­mo za na­pre­dak ove op­šti­ne. Si­gu­ran sam da će­mo ima­ti do­bru sa­rad­nju sa re­pu­blič­kim i po­kra­jin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i sa­mo ta­ko u sa­rad­nji sa nji­ma, vi­dim šan­su za raz­voj Ši­da. Ta­ko­đe, ve­li­ku sna­gu vi­dim u se­bi i u eki­pi oko me­ne. Ne sa­mo u kan­di­da­ti­ma za od­bor­ni­ke, ne­go i u onim lju­di­ma ko­ji se spre­ma­ju za ne­ke dru­ge va­žne funk­ci­je. To su sve sjaj­ni lju­di sa kon­kret­nim ci­lje­vi­ma za raz­voj ove op­šti­ne.

Li­stu od­bor­ni­ka či­ne sa­svim no­vi lju­di. Me­đu nji­ma se ne na­la­zi ak­tu­el­ni pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Ni­ko­la Va­sić. Za­što?
Ni­ko­la Va­sić ni­je na li­sti jer se spre­ma za dru­gu od­go­vor­nu funk­ci­ju. Ja sam že­leo da ima­mo ja­ku od­bor­nič­ku li­stu i u kam­pa­nji sam uči­nio sve da do to­ga do­đe. Ima do­sta lju­di ko­ji nas po­dr­ža­va­ju, a me­ni je va­žno što smo us­pe­li stvo­ri­ti pro­stor za ve­li­ki broj no­vih lju­di. U Srp­skoj na­pred­noj stran­ci po­sto­ji sjaj­na eki­pa lju­di. Ta­kvih lju­di ima i kod na­ših ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra: So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sr­bi­je, Srp­skog po­kre­ta ob­no­ve, Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta, Stran­ci Slo­va­ci na­pred, Par­ti­ji uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i Po­kre­tu Sna­ga Sr­bi­je. Ta­ko da će na­ša od­bor­nič­ka gru­pa bi­ti pra­vo osve­že­nje u par­la­men­tar­nom ži­vo­tu.

Da li su mo­gu­će po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je i ko­je stran­ke mo­gu do­ći u ob­zir ka­da je u pi­ta­nju šid­ska op­šti­na?
Me­ni je sa­vr­še­no ja­sno da se mo­ra us­po­sta­vi­ti dru­ga­či­ji od­nos u po­li­tič­kom ži­vo­tu i da se mo­ra gra­di­ti ozbilj­na pri­ča ko­ja će su­tra mo­ći da odo­li svim iza­zo­vi­ma ko­ji nas oče­ku­ju. Iako sam si­gu­ran da će­mo i sa­mi ima­ti ve­ći­nu u par­la­men­tu i osvo­ji­ti pre­ko 50 od­sto gla­so­va, ne be­žim od to­ga da će­mo ima­ti još ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, jer mi­slim da tre­ba da sa­ra­đu­je­mo. Pred ve­li­kim pi­ta­nji­ma ne tre­ba ni­šta da bu­de va­žni­je od to­ga da iskre­no raz­go­va­ra­mo i ura­di­mo ono što tre­ba i što je va­žno za raz­voj šid­ske op­šti­ne. Ja tu vi­dim sve stran­ke ko­je že­le do­bro ovoj op­šti­ni i to ne go­vo­rim kao ne­ko pred­iz­bor­no pa­ko­va­nje, ne­go za­i­sta ta­ko i mi­slim. Onaj ko­me raz­voj Ši­da bu­de na pr­vom me­stu mo­že sa na­ma u ko­a­li­ci­ju. Ja ću po­zva­ti sve stran­ke na raz­go­vor ko­je pre­đu cen­zus. Je­di­no ne raz­u­mem one stran­ke ko­je iz­la­ze na pred­sto­je­će iz­bo­re, a ne­ma­ju že­lju da uđu u vlast i sma­tram da je to vr­lo neo­zbilj­no.

Ka­kav je Vaš stav pre­ma gru­pa­ci­ji de­mo­krat­skog blo­ka u Ši­du, oku­plje­nog oko De­mo­krat­ske stran­ke, So­ci­jal­de­mo­krat­ske stran­ke, Li­be­ral­no de­mo­krat­ske par­ti­je, Li­ge so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne i Ze­le­ne eko­lo­ške par­ti­je – Ze­le­ni?
Naj­pre mo­ram da ka­žem da Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka i So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je iz­la­ze sa­mo­stal­no u Ši­du na iz­bo­re i ja im že­lim sve naj­bo­lje. Što se ti­če ve­li­ke gru­pa­ci­je oku­plje­ne oko no­vog DOS-a u Ši­du, mo­gu re­ći da je je­di­no LSV po­sto­ja­na, pre­po­zna­tlji­va par­ti­ja. Osta­le par­ti­je su iza­šle iz De­mo­krat­ske stran­ke i sa­da se pred­sta­vlja­ju kao ne­ki no­vi lju­di. To je ap­surd, jer su to sta­ri lju­di već vi­đe­ni, ko­je mi go­di­na­ma zna­mo i svi oni su iza­šli iz jed­ne stran­ke. Ta­ko da ja tu ne vi­dim ne­ke no­ve lju­de, jer je to već is­pri­ča­na pri­ča.

Oče­ku­je­te li da će gru­pa­ci­ja oku­plje­na oko no­vog DOS-a u Ši­du osvo­ji­ti ve­li­ki broj gla­so­va?
Ni­šta zna­čaj­no što bi mo­glo da ugro­zi ap­so­lut­nu po­be­du Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Ši­du.

Ka­da je raz­vi­je­nost Ši­da u pi­ta­nju, šta gra­đa­ni mo­gu da oče­ku­ju od Srp­ske na­pred­ne stran­ke?
Ve­li­ka je raz­li­ka u raz­vi­je­no­sti Ši­da i osta­lih op­šti­na. Zbog to­ga mo­ra­mo da do­ve­de­mo in­ve­sti­to­re na na­čin na ko­ji su to us­pe­le i dru­ge op­šti­ne u Sre­mu: Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ru­ma i Sta­ra Pa­zo­va. Iz­ve­sno je otva­ra­nje in­du­strij­ske zo­ne i do­la­zak stra­nih in­ve­sti­to­ra i to sa­da jav­no obe­ća­vam. Na­šim gra­đa­ni­ma je neo­p­hod­na po­be­da. Po­ra­za je bi­lo mno­go i no­va op­štin­ska vlast će obez­be­di­ti uslo­ve da po­be­da bu­de sve vi­še. Ra­di­će­mo is­klju­či­vo na obez­be­đe­nju in­fra­struk­tu­re i otva­ra­nju no­vih rad­nih me­sta ka­ko bi gra­đa­ni ima­li si­gur­nu šan­su da mo­gu da ra­de i ži­ve. Dru­go, Šid mo­ra da sa­ču­va pa­met, mla­de lju­de i ra­di­će­mo sve na to­me da nam mla­di vi­še ne od­la­ze iz op­šti­ne. Za­to je tu no­vo ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Šid ko­je će obez­be­di­ti no­va rad­na me­sta. No­vi tim lju­di sa na­še li­ste obe­ća­va, ima kon­kret­ne ci­lje­ve, pla­no­ve i pro­gra­me. Na­ša po­be­da je iz­ve­sna i sve ono što sam re­kao ni­je pred­iz­bor­no obe­ća­nje ne­go isti­na i si­gu­ran sam da će ži­vot u šid­skoj op­šti­ni bi­ti mno­go bo­lji i kva­li­tet­ni­ji ne­go što je bio do sa­da.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.