Ekonomija

GRADONAČELNIK SREMSKE MITROVICE NA PR­VOM DI­PLO­MAT­SKOM FO­RUMU – Obu­ke za službenike

Pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je i mi­ni­star­ka za dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Ko­ri Udo­vič­ki i am­ba­sa­do­ri broj­nih dr­ža­va Evro­pe i sve­ta pot­pi­sa­li su pro­šlog pet­ka, 1. apri­la De­kla­ra­ci­ju o po­dr­šci pro­fe­si­o­nal­nom usa­vr­ša­va­nju jav­nih slu­žbe­ni­ka Sr­bi­je, kroz po­ha­đa­nje sti­pen­di­ra­nih obu­ka i tre­nin­ga u ze­mlji i ino­stran­stvu.
De­kla­ra­ci­ja pred­vi­đa sa­rad­nju na raz­vi­ja­nju plat­for­me za kon­ti­nu­i­ra­no obra­zo­va­nje i raz­voj ve­šti­na za­po­sle­nih u dr­žav­noj upra­vi i lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi u ci­lju stva­ra­nja efi­ka­sne i pro­fe­si­o­nal­ne jav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je. Do­ku­ment je pot­pi­san na Pr­vom di­plo­mat­skom fo­ru­mu, ko­ji su u Pa­la­ti Sr­bi­ja or­ga­ni­zo­va­li Mi­ni­star­stvo dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Na­ci­o­nal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj (NA­LED).
– Iz­grad­nja slu­žbe­nič­kog si­ste­ma ka­kvog že­li­mo je je­dan od če­ti­ri stu­ba re­for­me jav­ne upra­ve. Po­sto­ji po­tre­ba da se po­ja­ča obu­ka jav­nih slu­žbe­ni­ka i po­treb­ni su sve­o­bu­hvat­ni­ji pro­gra­mi ko­ji će na tra­jan na­čin po­mo­ći slu­žbe­ni­ci­ma da pro­me­ne na­čin na ko­ji ra­de. U 2015. go­to­vo 2.000 slu­žbe­ni­ka po­ha­đa­lo je 118 obu­ka, ali ob­u­hvat tih tre­nin­ga ni­je bio do­vo­ljan. U to­ku je pri­pre­ma za us­po­sta­vlja­nje cen­tral­ne in­sti­tu­ci­je za obu­ku ko­ju smo na­zva­li aka­de­mi­ja za jav­nu upra­vu i ra­du­je­mo se plat­for­mi ko­ju da­nas po­kre­će­mo uz po­dr­šku am­ba­sa­da za uklju­či­va­nje u se­mi­na­re u nji­ho­vim ze­mlja­ma – iz­ja­vi­la je Udo­vič­ki.
Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, pot­pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra NA­LED-a i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce, is­ta­kao je da je ini­ci­ja­ti­va za or­ga­ni­zo­va­nje Di­plo­mat­skog fo­ru­ma i pot­pi­si­va­nje De­kla­ra­ci­je, ko­ju je po­kre­nuo NA­LED s pot­pred­sed­ni­com Udo­vič­ki, po­sle­di­ca po­tre­be za do­dat­nim obu­ka­ma i teh­nič­kom po­dr­škom u jav­noj upra­vi, po­seb­no za ko­ri­šće­nje IPA fon­do­va, pi­sa­nje i spro­vo­đe­nje pro­je­ka­ta, do­bro upra­vlja­nje, pro­gram­sko i rod­no bu­dže­ti­ra­nje, re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta jav­no-pri­vat­nih part­ner­sta­va i dr.
On je na­gla­sio da je NA­LED pre ne­ko­li­ko go­di­na po­kre­nuo raz­voj on­lajn Ba­ze sti­pen­di­ja u okvi­ru ko­je je do sa­da ob­ja­vlje­no vi­še od 200 kon­kur­sa i ko­je je po­ha­đao ve­li­ki broj jav­nih slu­žbe­ni­ka. Naj­ve­ći do­pri­nos Ba­zi sti­pen­di­ja svo­jim pro­gra­mi­ma da­li su EU i am­ba­sa­de In­di­je, Izra­e­la, Ho­lan­di­je, Nor­ve­ške, Ita­li­je, Ne­mač­ke, Austri­je, SAD, Bri­ta­ni­je i dru­ge.
Na­kon Pr­vog di­plo­mat­skog fo­ru­ma, MDULS i NA­LED će uz po­dr­šku am­ba­sa­da ob­ja­vi­ti pr­vi vo­dič kroz me­đu­na­rod­ne tre­nin­ge i obu­ke za jav­ne slu­žbe­ni­ke. Vo­dič će bi­ti osmi­šljen ka­ko bi pri­bli­žio ove pro­gra­me za­po­sle­ni­ma u dr­žav­noj i lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji i po­mo­gao da no­va zna­nja pri­me­ne u sva­ko­dnev­nom ra­du i pla­ni­ra­nju.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.