23.03.2016.
Društvo

VLA­DI­SLAV IL­KIĆ, PRED­SED­NIK OO LSV IRIG – Vojvodini njene pare

Na pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Iri­gu Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne iz­la­zi sa­mo­stal­no u tr­ci za od­bor­ni­ke lo­kal­nog par­la­men­ta. Na li­sti se na­la­zi 20 kan­di­da­ta, ne­ka ime­na su po­zna­ta, ali ima i ne­stra­nač­kih lič­no­sti. Pr­vih pet ko­ji se na­la­ze na iz­bor­noj li­sti za lo­kal­ne iz­bo­re u op­šti­ni Irig su: Vla­di­slav Il­kić, Ana Ma­ri­ja Avra­mo­vić, Sla­vi­ša Smi­lja­nić, Ma­ri­ja Ra­doj­čić i Sta­ni­mir Ra­du­lo­vić. Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja je za dru­gu pro­gla­si­la li­stu Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne – Ne­nad Ča­nak.
– Po­sled­njih go­di­na, uče­šćem u lo­kal­noj vla­sti, pu­tem ra­znih pro­je­ka­ta LSV je ovoj op­šti­ni do­ne­la pre­ko 100 mi­li­o­na di­na­ra. Kroz rad Skup­šti­ne op­šti­ne, kao pred­sed­nik to­kom za­se­da­nja spro­vo­dio sam red i za­ko­ni­tost, a sa osta­lim od­bor­ni­ci­ma do­ne­li smo naj­va­žni­je ak­te. Ce­lo­ku­pan rad na­še stran­ke, ka­ko na lo­ka­lu, ta­ko i na vi­šem ni­vou, svo­dio se na po­bolj­ša­nje ži­vo­ta gra­đa­na i gra­đan­ki i na re­ša­va­nje na­go­mi­la­nih pro­ble­ma – ka­že pr­vi čo­vek LSV u Iri­gu Vla­di­slav Il­kić.
On do­da­je da je jed­na od po­sled­njih ini­ci­ja­ti­va LSV, da Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja tre­ba da za­šti­ti sve po­ljo­pri­vred­ni­ke od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je iz ino­stran­stva i taj­ku­na po pi­ta­nju pro­da­je po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta i du­go­roč­nog za­ku­pa dr­žav­nog ze­mlji­šta, pre­da­ta Ustav­nom su­du.
– Bo­ri­mo se da Voj­vo­di­ni bu­du vra­će­ni iz­vor­ni pri­ho­di. Sr­bi­ja ne mo­že bi­ti prav­na dr­ža­va, sve dok se Auto­nom­noj Po­kra­ji­ni Voj­vo­di­ni ne is­pla­ti dve mi­li­jar­di evra, ko­li­ko joj je „za­ki­nu­to“ u po­sled­njih de­set go­di­na. Po­zna­to je da Ustav Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pred­vi­đa da bu­džet AP Voj­vo­di­ne iz­no­si naj­ma­nje se­dam od­sto u od­no­su na bu­džet Re­pu­bli­ke. Po­kra­jin­ska Vla­da je pred­log za oce­nu ustav­no­sti de­lo­va Za­ko­na o bu­džet­skom si­ste­mu pre­da­la 2012. go­di­ne, ali Ustav­ni sud taj predlog još ni­je raz­mo­trio – is­ti­če Il­kić.
Pred­sed­nik iri­ških li­ga­ša se na­da do­brom re­zul­ta­tu na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, po­što su se ka­ko ka­že do­bro po­ka­za­li u op­šti­ni Irig, kao is­kre­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri. On is­ti­če da je po­sled­njih go­di­nu da­na u iri­škoj op­šti­ni vla­da­la sta­bil­nost, vra­ćen je dug od 110 mi­li­o­na di­na­ra, a ni je­dan nov kre­dit ni­je po­dig­nut.
– Ima­mo spre­mlje­ne pro­jek­te, u ide­ja­ma ne manj­ka­mo, a u to će se uve­ri­ti gra­đa­ni ako nam i na ovim iz­bo­ri­ma uka­žu po­ve­re­nje. U to­ku je pri­prema do­ku­men­ta­ci­je za ure­đe­nje pu­ta na gre­be­nu Fru­ške go­re, za­tim re­gi­o­nal­nog pu­ta Kru­še­dol – Irig – Zma­je­vac. Tu su i pre­či­sta­či ot­pad­nih vo­da u Iri­gu i Vrd­ni­ku. Za­tim ga­si­fi­ka­ci­ja op­šti­ne i re­ša­va­nje vo­do­snab­de­va­nja u onim me­sti­ma gde ne­ma vo­do­vod­ne mre­že. Ali glav­ni za­da­tak par­ti­je bi­će sma­nje­nje ne­za­po­sle­no­sti i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta – ka­že pr­vi čo­vek OO LSV u Iri­gu, na­po­mi­nju­ći da će u tre­nut­nom sa­zi­vu od­bor­ni­ci u od­bor­nič­ke klu­pe se­sti još dva pu­ta.
– Ima­mo još ne­ko­li­ko va­žnih do­ku­me­na­ta da iz­gla­sa­mo, a na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra ne­ki će se po­no­vo na­ći u ovom par­la­men­tu, a ne­ki će po pr­vi put se­sti u od­bor­nič­ke klu­pe. Oce­nu o to­me ko će či­ni­ti no­vi lo­kal­ni par­la­ment da­će gra­đa­ni i gra­đan­ke 24. apri­la – za­klju­ču­je Il­kić.

S. Ko­stić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.