23.03.2016.
Ekonomija

JP SREM – GAS SREM­SKA MI­TRO­VI­CA – Ni­ža ce­na pri­rod­nog ga­sa

Jav­no pred­u­ze­će za di­stri­bu­ci­ju pri­rod­nog ga­sa „Srem-gas“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­ne­lo je Od­lu­ku o pro­me­ni ce­ne pri­rod­nog ga­sa za jav­no snab­de­va­nje, ko­ja će se pri­me­nji­va­ti od 1. apri­la te­ku­će go­di­ne.
Ovom od­lu­kom utvr­đu­je se ce­na pri­rod­nog ga­sa za jav­no snab­de­va­nje ma­lih ku­pa­ca i do­ma­ćin­sta­va jav­nog snab­de­va­ča pri­rod­nog ga­sa JP „Srem-gas“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Ce­na pri­rod­nog ga­sa za jav­no snab­de­va­nje is­ka­za­na je po ta­ri­fa­ma utvr­đe­nim Me­to­do­lo­gi­jom za od­re­đi­va­nje ce­ne pri­rod­nog ga­sa za jav­no snab­de­va­nje, po ko­joj no­va ce­na ga­sa za ka­te­go­ri­ju do­ma­ćin­stva iz­no­si 34,47 di­na­ra po me­tru kub­nom, dok za ka­te­go­ri­ju pri­vre­da no­va ce­na iz­no­si od 31,46 di­na­ra po me­tru kub­nom do 32,15 di­na­ra po me­tru kub­nom, u za­vi­sno­sti od ka­te­go­ri­je.
Od­lu­ka o pro­me­ni ce­ne pri­rod­nog ga­sa za jav­no snab­de­va­nje, po do­bi­ja­nju sa­gla­sno­sti Agen­ci­je za ener­ge­ti­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ob­ja­vlju­je se u Slu­žbe­nom gla­sni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, a pri­me­nju­je se od 1. apri­la 2016. go­di­ne.

S. V.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.