16.03.2016.
Društvo

U Šidu "zaglavljeno" preko 800 migranata

Izbeglice ne žele da ostanu u Srbiji

U uto­rak, 8. mar­ta u Bri­se­lu, Evrop­ska uni­ja i Tur­ska do­go­vo­ri­le su se o za­tva­ra­nju za­pad­no­bal­kan­ske ru­te ko­jom se kre­ću mi­gran­ti. Po­stig­nut je na­čel­ni za­jed­nič­ki do­go­vor o za­tva­ra­nju ne­le­gal­nih to­ko­va mi­gra­na­ta za­pad­no­bal­kan­skom ru­tom, ko­ji bi tre­ba­lo da bu­de po­tvr­đen na sa­mi­tu Evrop­ske uni­je 17. mar­ta.
Bal­kan­ska ru­ta je zva­nič­no za­tvo­re­na na­kon što je Slo­ve­ni­ja pre­sta­la da do­zvo­lja­va ula­zak mi­gran­ti­ma bez va­lid­nih pa­so­ša i vi­za, a MUP Sr­bi­je je sa­op­štio da će Sr­bi­ja sve me­re usa­gla­ša­va­ti sa Evrop­skom uni­jom i re­ci­proč­no ih pri­me­nji­va­ti na svo­jim ju­žnim i is­toč­nim gra­ni­ca­ma. Od po­no­ći 8. mar­ta, bez va­lid­nih pa­so­ša i vi­za mi­gran­ti ne mo­gu ući u Sr­bi­ju. Stu­pa­njem na sna­gu ove od­lu­ke, svi oni mi­gran­ti ko­ji su se za­te­kli u Sr­bi­ji, mo­gu da za­tra­že azil, iako mno­gi od njih je­di­no že­le da na­sta­ve svoj put. Na­kon do­no­še­nja ove od­lu­ke, i u šid­skim pri­hvat­nim cen­tri­ma ostao je ve­ći broj mi­gra­na­ta ko­ji su se do pre do­no­še­nja ove od­lu­ke sa­mo krat­ko za­dr­ža­va­li u Ši­du, če­ka­ju­ći voz za Sla­von­ski Brod u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Tre­nut­no ih je pre­ko 800 ko­ji su sme­šte­ni u pri­hvat­nom cen­tru pre­ko pu­ta že­le­znič­ke sta­ni­ce i u mo­te­lu „Ada­šev­ci“.
Me­đu mi­gran­ti­ma ne­ma ve­ćih ten­zi­ja i svi se na­da­ju da će usko­ro na­sta­vi­ti svoj put ka ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je. Ipak, zbog „če­pa“ mi­gra­na­ta ko­ji je na­stao u Ši­du, po­sto­ji bo­ja­zan da će nji­ho­vo ne­za­do­volj­stvo eska­li­ra­ti. Iz Op­šti­ne Šid na­ja­vlju­ju da će pred­u­ze­ti pre­ven­tiv­ne me­re ka­ko ne bi do­šlo do ne­že­lje­nih po­sle­di­ca.
– Ova­kva si­tu­a­ci­ja sva­ka­ko da mo­že ne­po­volj­no da uti­če na na­šu op­šti­nu. Do sa­da su mi­gran­ti sa­mo pro­la­zi­li kroz op­šti­nu Šid, a tre­nut­no su za­dr­ža­ni ov­de. Bi­lo je iz­ve­snih pro­ble­ma sa eko­nom­skim mi­gran­ti­ma ko­ji ni­su mo­gli na­sta­vi­ti svoj put da­lje. Is­po­lja­va­li su ner­vo­zu i agre­siv­nost i u ne­koj bla­goj me­ri bi­lo je i in­ci­dent­nih si­tu­a­ci­ja. Mi smo odr­ža­li sa­sta­nak Sa­ve­ta za mi­gran­te ko­ji re­gu­li­še ta pi­ta­nja, na ko­me smo obra­zo­va­li Sa­vet za bez­bed­nost op­šti­ne Šid. Sa­gle­da­li smo sva pi­ta­nja i uklju­či­li sve ak­te­re iz nad­le­žnih usta­no­va i in­sti­tu­ci­ja ko­je ra­de u okvi­ru tog sa­ve­ta. Upra­vo će jed­na od naj­va­žni­jih ta­ča­ka dnev­nog re­da pred­sto­je­će sed­ni­ce Skup­šti­ne bi­ti no­vo­na­sta­la si­tu­a­ci­ja. Ka­ko će se da­lje si­tu­a­ci­ja od­vi­ja­ti ne mo­že­mo pred­vi­de­ti. Sve ak­tiv­no­sti od­vi­ja­ju se pre­ko Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce i Mi­ni­star­stva za rad, so­ci­jal­na i bo­rač­ka pi­ta­nja i Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Naš po­sao je da uči­ni­mo sve ka­ko bi se even­tu­al­ne ne­že­lje­ne si­tu­a­ci­je spre­či­le – is­ta­kao je pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Ni­ko­la Va­sić.
A pri­li­kom po­se­te Pri­hvat­nom cen­tru u Ši­du kra­jem pro­šle ne­de­lje, za­te­kli smo ne­ko­li­ci­nu mi­gra­na­ta. Gru­pa mla­dih mo­ma­ka iz Si­ri­je še­ta­la je is­pred Pri­hvat­nog cen­tra.
– U Ši­du sam 17 da­na. Kre­nuo sam za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku oda­kle su me vra­ti­li za Šid. Ostao sam ov­de, jer ne­mam gde, a u Si­ri­ju ne že­lim da se vra­tim. Do­bi­ja­mo re­dov­no hra­nu i sve što nam je po­treb­no, ali nov­ca vi­še ne­ma­mo ta­ko da ne znam šta će bi­ti sa na­ma. Je­di­no znam da u Sr­bi­ji ne že­lim da osta­nem – ka­že nam Dže­mer Mah­mud iz Si­ri­je.
Ju­nes iz Si­ri­je, stu­dent je en­gle­skog je­zi­ka. Že­lja mu je bi­la da bu­de na­stav­nik u ško­li. Me­đu­tim rat mu je po­kva­rio pla­no­ve.
– Ov­de sam pre­ko ne­de­lju da­na na­kon što su me vra­ti­li sa hr­vat­ske gra­ni­ce. Sa­da če­kam da se gra­ni­ce otvo­re i ne gu­bim na­du. Uko­li­ko voz ne do­đe, kre­nu­će­mo pe­ši­ce, a na­trag u Si­ri­ju me že­lim jer je ta­mo rat. Že­lim sa­mo da odem u Ne­mač­ku, da na­sta­vim stu­di­je i na­u­čim ne­mač­ki je­zik i ži­vim kao sav nor­ma­lan svet. Ne mo­gu osta­ti u Sr­bi­ji, ov­de su lo­še eko­nom­ske pri­li­ke, sa­mo že­lim da na­sta­vim put da­lje – ka­že Ju­nes.
Za sa­da je iz­ve­sno da će mi­gran­ti iz ze­ma­lja Bli­skog Is­to­ka, još ne­ko vre­me osta­ti u Ši­du. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma po­sto­ji mo­guć­nost da će svi oni u sre­du, 16. mar­ta bi­ti pre­me­šte­ni u Pri­hvat­ni cen­tar Prin­ci­po­vac.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.