09.03.2016.
Društvo

SNS MI­TIN­GOM U SREM­SKOJ MI­TRO­VI­CI PO­ČE­LA PRED­IZ­BOR­NU KAM­PA­NJU – ALEK­SAN­DAR VU­ČIĆ: Sr­bi­ja po­be­đu­je mr­žnju

Pred­iz­bor­ni ka­ra­van Srp­ske na­pred­ne stran­ke kre­nuo je pro­šle ne­de­lje, 6. mar­ta iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, gde je odr­ža­na pr­va pred­iz­bor­na kon­ven­ci­ja SNS-a. Pred oko 10.000 oku­plje­nih gra­đa­na na mi­tro­vač­kom Grad­skom tr­gu go­vo­ri­li su gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke, pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić, stu­dent­ki­nja Prav­nog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du Mi­trov­čan­ka Jo­va­na Vu­kić, mi­tro­vač­ki umet­nik Mi­lan Kar­daš, kao i ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri SNS-a, Alek­san­dar Vu­lin, pred­sed­nik Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta, Ra­sim Lja­jić, pred­sed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sr­bi­je i li­der Par­ti­je uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je Mi­lan Kr­ko­ba­bić.
Mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik je pod­se­tio sve pri­sut­ne na 2014. go­di­nu i maj­ske po­pla­ve, ka­da su uje­di­nje­ni Mi­trov­ča­ni, uz po­moć ostat­ka Sr­bi­je, us­pe­li da od­bra­ne grad od na­bu­ja­le re­ke Sa­ve.
– Hva­la vam što vas vi­dim po­no­vo uje­di­nje­ne, sa sna­gom i ela­nom, kao i ka­da smo pre dve go­di­ne bra­ni­li Mi­tro­vi­cu. Za­jed­no smo bi­li i ka­da smo re­ša­va­li pro­blem Mi­tro­sa. U nas su ta­da ve­ro­va­li Vla­da Sr­bi­je i njen pred­sed­nik Alek­san­dar Vu­čić. Oni su nam pru­ži­li po­dr­šku i kra­jem ovog me­se­ca Mi­tros će po­če­ti sa ra­dom. Uvek smo bi­li za­jed­no, ima­li smo do­go­vor sa Mi­trov­ča­ni­ma šta mo­ra­mo da ura­di­mo i na ko­ji na­čin to da za­vr­ši­mo. Te­me­lji su uda­re­ni i sa­da mo­ra­mo da na­pra­vi­mo ko­rak da­lje. Na­la­zi­mo se na vo­do­del­ni­ci, ka­da tre­ba da za­vr­ši­mo po­sao i da u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne od­ra­di­mo sve ono ka­ko vi­še ni­ka­da ne bi bi­li u si­tu­a­ci­ji u ko­joj smo bi­li pre če­ti­ri, pet go­di­na, ka­da je sve što smo ra­di­li mo­glo da se ras­pad­ne kao ku­la od ka­ra­ta. Hva­la svi­ma ko­ji su po­mo­gli da ovaj grad iz­gle­da mno­go dru­ga­či­je ne­go što je iz­gle­dao pre 10, 15 go­di­na, ka­da se sve za ne­ko­li­ko me­se­ci sru­ši­lo. Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Sr­bi­ja ima­ju no­vu na­du i sna­gu ko­ja je pro­bu­đe­na, da za­da­mo još sa­mo je­dan sna­žan uda­rac i da ostva­ri­mo po­be­du 24. apri­la. Sa­mo je jed­na isti­na, Sr­bi­ja uvek po­be­đu­je – is­ta­kao je gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
Pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je na pr­vom mi­tin­gu te stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci da se ni­ka­da u cen­tru Sre­ma ni­je oku­pi­lo ovo­li­ko lju­di na jed­nom me­stu.
– Mr­žnja i ne­za­do­volj­stvo ne mo­gu da po­be­de rad, di­sci­pli­nu i na­pre­dak. Po­be­di­li smo i on­da ka­da smo ima­li ve­li­ke pro­ble­me sa po­pla­va­ma, ka­da je ce­la Sr­bi­ja bi­la i uz Srem­sku Mi­tro­vi­cu i uz Ša­bac – re­kao je Vu­čić.
On se za­pi­tao za­što uvek Sr­bi mo­ra­ju da do­đu do ivi­ce am­bi­sa da bi shva­ti­li da sa­mo uje­di­nje­ni mo­gu da idu na­pred.
– Sva­ki put ka­da pad­ne­mo još ja­če kre­će­mo da ra­di­mo i da se bo­ri­mo za svo­ju Sr­bi­ju. Pred na­ma je ve­li­ki i te­žak po­sao. Na mr­žnju ne od­go­va­ra­mo mr­žnjom, ne­ka dru­gi pri­ča­ju, to je re­ak­ci­ja sla­bih – na­gla­sio je pred­sed­nik SNS.
Vu­čić je do­dao da je Vla­da u mno­gim si­tu­a­ci­ja­ma us­pe­la da od­bra­ni dr­ža­vu i gra­đa­ne.
– Do­bi­li smo po­dr­šku me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, a to smo us­pe­li, po­što smo bi­li je­din­stve­ni. Za­to su nam po­treb­ni ovi iz­bo­ri. Da­nas u Mi­tro­vi­cu do­vo­di­mo in­ve­sti­to­re da bi­smo po­pra­vi­li ono što nam je opljač­ka­no pre če­ti­ri go­di­ne. Da­nas je Sr­bi­ja ugled­na ze­mlja, na­ma ni­je po­tre­ban bi­lo ka­kav su­kob, cilj nam je da za­po­sli­mo rad­ni­ke i da is­pla­ću­je­mo ve­će pla­te i pen­zi­je. Je­di­na smo ze­mlja ko­ja ni­je uve­la sank­ci­je Ru­si­ji, a ko­ra­ča­mo na evrop­skom pu­tu – re­kao je Vu­čić i do­dao:
– Si­gu­ran sam da će­mo da do­stig­ne­mo evrop­ski stan­dard i da za če­ti­ri go­di­ne bu­de­mo pred vra­ti­ma Evrop­ske uni­je. Ne­ću kom­pro­mis sa po­li­ti­kom pro­šlo­sti i pljač­ka­nja pret­hod­nih vla­sti. I sa so­bom sam mo­rao da ras­kr­stim mno­ge stva­ri u ži­vo­tu i imao sam hra­bro­sti da pri­znam svo­je gre­ške. Mi će­mo sta­vi­ti tač­ku na pljač­ku i isto­vre­me­no će­mo da vo­di­mo Sr­bi­ju na­pred, da bu­de ne­u­po­re­di­vo raz­vi­je­ni­ja i da lju­di mo­gu da ži­ve od svo­ga ra­da – is­ta­kao je Vu­čić.
On je ob­ja­snio da ne že­li da se vra­ća u 2000. go­di­nu i da pra­vi kom­pro­mi­se sa oni­ma ko­ji su po­kre­nu­li pljač­ka­šku pri­va­ti­za­ci­ju, kao ni sa oni­ma ko­ji ne raz­u­me­ju da se svet pro­me­nio i da nam ni­je po­tre­ban su­kob sa bi­lo kim u sve­tu.
– Vi­deo sam ov­de rad­ni­ke Ma­tro­za i mno­ge dru­ge ko­ji su bi­li sve­do­ci ta­kvih pljač­ki. Mi da­nas u Mi­tro­vi­cu do­vo­di­mo in­ve­sti­to­re da bi­smo po­pra­vi­li ono što je opljač­ka­no pret­hod­nih go­di­na. Ne obe­ća­vam ku­le i gra­do­ve, med i mle­ko ni­ti ša­re­ne la­že, ne­go još te­škog ra­da, ali ga­ran­tu­jem da će­mo za če­ti­ri go­di­ne mo­ći da se po­hva­li­mo da ima­mo ve­će pla­te i pen­zi­je – iz­ja­vio je Alek­san­dar Vu­čić.
Osvr­ću­ći se na kri­ti­ke opo­zi­ci­je da Sr­bi­ji lo­še ide, Vu­čić je po­me­nuo iz­ve­šta­je Svet­ske ban­ke i dru­gih fi­nan­sij­skih or­ga­ni­za­ci­ja i upi­tao: „Ka­ko je mo­gu­će da la­žu i Mer­kel i Pu­tin, sa­mo oni go­vo­re isti­ne“.
– Ide­mo na iz­bo­re u ne­zgod­nom tre­nut­ku, jer nam je po­treb­no da je­din­stve­no i uje­di­nje­ni ide­mo da­lje. Ne pla­šim se ni­če­ga što mo­gu da iz­go­vo­re, bi­ću uvek is­pred da pri­mim udar­ce i mo­li­ću te lju­de da idu da­lje za­jed­no sa na­ma. Sr­bi­ja po­be­đu­je mr­žnju – po­ru­čio je Vu­čić.
Pred­sed­nik Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta Alek­san­dar Vu­lin na mi­tin­gu je re­kao da su za še­sna­est go­di­na voj­vo­đan­ske vla­sti u naj­bo­ga­ti­jem de­lu ze­mlje Sr­bi­je na­pra­vi­le naj­vi­še so­ci­jal­nih slu­ča­je­va.
– Do­šlo je vre­me da po­be­di Sr­bi­ja ko­ju pred­vo­di Alek­san­dar Vu­čić. Oni ko­ji pro­tiv nje­ga iz mr­žnje vo­de kam­pa­nju, vo­de kam­pa­nju „pro­tiv se­be sa­mih“ – po­ru­čio je Vu­lin i na­po­me­nuo da će gla­sa­ti za Vu­či­ća „jer ni­ka­da ne­će do­zvo­li­ti da Voj­vo­di­na po­sta­ne re­pu­bli­ka“.
Pred­sed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sr­bi­je Ra­sim Lja­jić za­hva­lio je lju­di­ma ko­ji su u re­du sta­ja­li da da­ju svoj pot­pis li­sti ko­ju vo­di Vu­čić, ka­ko bi on po­stao „no­vi, sta­ri pre­mi­jer Sr­bi­je“.
– Ne­ma­mo pra­ve kon­ku­ren­te, oni dru­gi ne­ma­ju pro­gram ni­ti kan­di­da­ta za pre­mi­je­ra, je­di­ni pro­gram im je ka­ko ru­ši­ti Alek­san­dra Vu­či­ća. Mi go­vo­ri­mo o pro­me­na­ma u Sr­bi­ji, a oni ka­ko tre­ba ići na­zad – re­kao je Lja­jić i do­dao da je ova li­sta Sr­bi­ja u ma­lom, gde su svi uje­di­nje­ni.
Li­der Par­ti­je uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je Mi­lan Kr­ko­ba­bić je iz­ja­vio da će se bo­ri­ti za eko­nom­ski ute­me­lje­nu, do­bro or­ga­ni­zo­va­nu i efi­ka­snu dr­ža­vu, ali i da ta dr­ža­va bu­de so­ci­jal­no pra­ved­na.
– Ho­će­mo re­dov­ne i si­gur­ne pen­zi­je, so­lid­ne pla­te i šan­su pod­jed­na­ku za sve – po­ru­čio je Kr­ko­ba­bić.
Mi­tin­gu u Mi­tro­vi­ci pri­su­stvo­vao je ve­li­ki broj stra­nač­kih funk­ci­o­ne­ra iz SNS i nje­nih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Bi­li su tu i pred­sed­ni­ci op­šti­na Ru­ma, Šid i Sta­ra Pa­zo­va, Sla­đan Man­čić, Ni­ko­la Va­sić i Đor­đe Ra­di­no­vić, kao i pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma dr Alek­san­dar Mar­ti­no­vić. Po­dr­šku Vu­či­ću pru­ži­li su i pot­pred­sed­ni­ci SNS-a Igor Mi­ro­vić, Go­ran Kne­že­vić i Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Ma­ja Goj­ko­vić, kao i čla­no­vi Vla­de Sr­bi­je Ja­dran­ka Jok­si­mo­vić, Želj­ko Ser­tić, Ni­ko­la Se­la­ko­vić, Va­nja Udo­vi­čić, šef po­sla­nič­kog klu­ba SNS-a Zo­ran Ba­bić, kao i di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić, ali i ne­za­vi­sni kan­di­da­ti na li­sti.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.