09.03.2016.
Kultura

RU­MA – Humanitarna predstava

U Ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra rum­ska pu­bli­ka će ima­ti pri­li­ku da 16. mar­ta po­gle­da pred­sta­vu „Po­sled­nja šan­sa“, a pri tom da is­ka­že i svo­ju hu­ma­nost i so­li­dar­nost, jer je reč o hu­ma­ni­tar­noj pred­sta­vi.
Na­i­me, glu­mi­ca Su­za­na Pe­tri­če­vić, ko­ja igra u ovoj mo­no­dram­skoj ko­me­di­ji sa pe­va­njem i pla­ka­njem, je od­lu­či­la da sav pri­hod od pro­da­je ula­zni­ca (osim svo­jih put­nih tro­ško­va) na­me­ni kao po­moć u le­če­nju Ru­mljan­ke Ne­đe Me­dić.
Ova mo­no­dra­ma je na­sta­la po tek­stu na­še po­zna­te no­vi­nar­ke i spi­sa­te­lji­ce Mir­ja­ne Bo­bić Moj­si­lo­vić, a reč je o je­di­noj mo­no­dra­mi u Be­o­gra­du, ko­ja je na re­dov­nom re­per­to­a­ru i za ko­ju vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje. To je pri­ča o fri­zer­ki iz oko­li­ne Be­o­gra­da – Go­ci Lu­kić, ko­ja je rob te­le­vi­zi­je i ko­ja, po­sle ni­za po­ku­ša­ja, uspe­va da uđe u ri­ja­li­ti pro­gram „Tra­žim mu­ža“. Da­kle, TV je za nju, obič­nog ma­log čo­ve­ka, po­sled­nja šan­sa da te­me­lji­to pro­me­ni svoj ži­vot. To je i pri­ča o „Ve­li­kom bra­tu“ ko­ji uve­li­ko upra­vlja na­šim ži­vo­ti­ma.
Na­da­mo se da smo vas za­in­te­re­so­va­li za ovu pred­sta­vu, a ku­po­vi­nom kar­te za nju, is­ka­za­će­te i svo­ju so­li­dar­nost sa obo­le­lom su­gra­đan­kom.

S. DŽ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.