Društvo

RE­A­GO­VA­NJE: PO­VO­DOM PLJAČ­KE GRAD­SKOG BU­DŽE­TA OD STRA­NE DE­MO­KRAT­SKE STRAN­KE – Za­što ću­ti Tu­ži­la­štvo?

Me­sec da­na je već pro­šlo od ka­ko su M NO­VI­NE za­tra­ži­le od­go­vo­re od funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća i pred­sed­ni­ka Iz­vr­šnog od­bo­ra GO Ne­na­da Le­ma­ji­ća, a po­vo­dom afe­re pod­me­ta­nja la­žnog ra­ču­na kao stra­nač­kog Grad­skoj upra­vi za bu­džet i fi­nan­si­je, či­me je opljač­ka­no 1.100.000 di­na­ra bu­džet­skih sred­sta­va.
Ove dve po­šte­nja­či­ne, funk­ci­o­ne­ri DS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ni­su že­le­le da od­go­vo­re na jed­no­stav­no pi­ta­nje upu­će­no od stra­ne M NO­VI­NA:

Za­što su nad­le­žni­ma u Grad­skoj upra­vi za bu­džet i fi­nan­si­je, pri­vat­ni ra­čun la­žno pod­met­nu­li kao stra­nač­ki i gde je za­vr­šio mi­li­on­ski iz­nos ko­ji je iz bu­dže­ta upla­ćen za stro­go od­re­đe­ne na­me­ne?

Ce­la pri­ča je po­če­la 10. ju­la 2014. go­di­ne. Ta­da je Upra­vi za bu­džet i fi­nan­si­je Gra­da Srem­ske Mi­tro­vi­ce sti­glo oba­ve­šte­nje da je Grad­ski od­bor DS pro­me­nio te­ku­ći ra­čun, pa da im se ubu­du­će no­vac za re­dov­ne ak­tiv­no­sti upla­ću­je na no­vi. Is­pod po­me­nu­tog oba­ve­šte­nja sto­ji pe­čat GO DS i pot­pis dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća.
Ustva­ri, dok je De­mo­krat­skoj stran­ci ra­čun bio u že­sto­koj blo­ka­di zbog ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za, kao i svi pred­ra­ču­ni, kri­mi­no­ge­ni um se do­se­tio da bi no­vac ko­ji ne mo­gu da ko­ri­ste sa svog ra­ču­na mo­gli da pre­u­sme­re na ne­ki dru­gi.
M NO­VI­NE su do­šle do sa­zna­nja da spor­ni ra­čun uop­šte ne pri­pa­da De­mo­krat­skoj stran­ci, već da je ra­čun pri­va­tan. Na­i­me, 2014. i 2015. go­di­ne, iz grad­skog bu­dže­ta je upla­će­no vi­še od 1.100.000 di­na­ra za ak­tiv­no­sti Grad­skog od­bo­ra DS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Sav taj no­vac je upla­ćen Po­kre­tu Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja, pri­vat­nom udru­že­nju gra­đa­na Ne­na­da Le­ma­ji­ća, či­ji je te­ku­ći ra­čun na­ve­den kao ra­čun DS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Pre­ma Za­ko­nu o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih ak­tiv­no­sti, na de­lu je oči­gle­dan kri­mi­nal.
Ka­ko uva­že­ne mo­ral­ne ve­li­či­ne, po­put Le­ma­ji­ća i Ken­dri­ši­ća, ne že­le o ovo­me da ka­žu ni jed­nu reč, ni­ti da pro­zbo­re bi­lo ka­kvu po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju, na­kon upu­će­nih pi­ta­nja od stra­ne M NO­VI­NA, od­go­vo­ri bi mo­ra­li da se po­tra­že od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, a pi­ta­nja su sle­de­ća:

1. Da li je Grad­ski od­bor De­mo­krat­ske stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci na kri­mi­na­lan na­čin zlo­u­po­tre­bio bu­džet gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca?

2. Či­ji je za­pra­vo ra­čun, ko­ji je kao ku­ka­vič­je ja­je pod­met­nut kao te­ku­ći ra­čun Grad­skog od­bo­ra DS?

3. Da li će se ovim po­za­ba­vi­ti Tu­ži­la­štvo i Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci?

Da, na re­du su Tu­ži­la­štvo i Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Pi­ta­nje je ko­li­ko vre­me­na tre­ba da pro­đe dok Tu­ži­la­štvo ne od­re­a­gu­je ade­kvat­no, od­no­sno dok ko­nač­no ne poč­ne da se „me­ša“ u svoj po­sao. Da ne bi i da­lje u oči­ma jav­no­sti iz­gle­da­lo sa­mo kao ne­ko pa­siv­no, pa­ra­zi­tar­no te­lo Paj­ti­će­vog pa­ra­dr­žav­nog apa­ra­ta, Tu­ži­la­štvo u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci mo­ra­lo bi da se po­za­ba­vi ovim slu­ča­jem. Po­seb­no slu­ča­jem Ne­na­da Le­ma­ji­ća, po­zna­ti­jeg kao Glavna I Dežurna Po­li­tič­ka Št­etočina Srem­ske Mi­tro­vi­ce, oso­be ko­ja je sa­ma se­be do­ve­la do sta­tu­sa per­so­na non gra­ta u po­li­tič­kom smi­slu. Na­me­će se još jed­no pi­ta­nje even­tu­al­no. Da li je Bo­jan Paj­tić baš to­li­ko jak da ima uti­caj i na Tu­ži­la­štvo u Sre­mu?
Bi­lo ka­ko bi­lo, do­ka­zi su tu, pa sad osta­je da vi­di­mo da li baš sva­ka kri­mi­nal­na de­lat­nost mo­že da pro­đe ig­no­ri­sa­no i ne­ka­žnje­no. Vre­me će po­ka­za­ti da li nam baš po sva­ku ce­nu tre­ba­ju lju­di kao što je stra­nač­ki pre­le­tač i šte­to­či­na Ne­nad Le­ma­jić, opa­san po­li­tič­ki vi­rus Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ko­ji se ni na tre­nu­tak to­kom svo­je po­li­tič­ke ka­ri­je­re ni­je dvo­u­mio iz­me­đu kri­mi­nal­nih po­stu­pa­ka i osnov­nih mo­ral­nih na­če­la ka­kve po­se­du­je sva­ka so­ci­ja­li­zo­va­na je­din­ka hu­ma­nog po­re­kla.
Oni ko­ji po­zna­ju ša­hov­sku igru, zna­ju da, kad onaj ko­ji je na po­te­zu ne po­vu­če fi­gu­ru, za­vr­ša­va kao gu­bit­nik. E, Tu­ži­la­štvo je sad na po­te­zu…

Alek­san­dar Ćo­sić,
ured­nik Srem press por­ta­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.