02.03.2016.
Aktuelno

Premijer Aleksandar Vučić na premijeru „Hačinsona“

Fabrika za najmanje 200 novih radnih mesta

Fa­bri­ku „Ha­čin­son“ je prošle subote, 27. fe­bru­a­ra sve­ča­no otvo­rio pre­mi­jer Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić i am­ba­sa­dor­ka Fran­cu­ske Kri­stin Mo­ro. Vred­nost ove in­ve­sti­ci­je je 7,3 mi­li­o­na evra, a gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte ko­je je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ustu­pi­la je po­vr­ši­ne od 7,86 hek­ta­ra.
Za­ni­mljiv je i po­da­tak, ko­ji je i pre­mi­jer Vu­čić is­ta­kao, da je od ma­ja ovo nje­gov tre­ći do­la­zak u Ru­mu i otva­ra­nje tre­će fa­bri­ke, pret­hod­no je pri­su­stvo­vao otva­ra­nju kom­pa­ni­ja „Adri­a­na teks“ i „Eve­rest pro­dakšn“.
U pro­te­klih go­di­nu da­na u rum­skoj op­šti­ni je po­sao do­bi­lo 1.375 rad­ni­ka, a otva­ra­njem fa­bri­ke „Ha­čin­son“ po­sao će do­bi­ti do­dat­nih 200 rad­ni­ka.
Po obi­la­sku po­go­na i sim­bo­lič­nog pu­šta­nja u rad no­ve fa­bri­ke usle­di­la su i obra­ća­nja go­sti­ju i do­ma­ći­na, što je pra­tio ve­li­ki broj no­vi­nar­skih eki­pa, kao i je­dan deo za­po­sle­nih rad­ni­ka.
Pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić je is­ta­kao da ni­je bi­lo la­ko ube­di­ti kom­pa­ni­ju „Ha­čin­son“ da do­đe u Sr­bi­ju, jer su oni raz­mi­šlja­li i o Ma­ke­do­ni­ji, Bu­gar­skoj i Tur­skoj.
– Ja mi­slim da je Sr­bi­ja naj­bo­lje me­sto za ula­ga­nje. Vla­da Sr­bi­je je ulo­ži­la 1,9 mi­li­o­na evra pod­sti­ca­ja, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je da­la ze­mlji­šte i pri­stup­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce, to je bi­la na­ša oba­ve­za. Isto­vre­me­no smo sreć­ni što će 200 lju­di do­bi­ti po­sao, a već kre­će­mo u raz­go­vo­re i o no­voj pro­iz­vod­nji „Ha­čin­so­na“, što bi zna­či­lo još 400 za­po­sle­nih. Uve­ren sam da će ovi mla­di lju­di, ko­ji će ra­di­ti ov­de, bi­ti za­do­volj­ni svo­jim po­slom i vred­no ra­di­ti i ta­ko obez­be­di­ti bu­duć­nost za svo­je po­ro­di­ce. Rum­ska op­šti­na je us­pe­la da sma­nji broj neza­po­sle­nih za 1.375 rad­ni­ka, što je ve­li­ki uspeh. Uspeh je i što na ra­ču­nu sva­ki dan ima­ju pre­ko 100 mi­li­o­na di­na­ra, a ne­kad su du­go­va­li po 500 mi­li­o­na – is­ta­kao je pre­mi­jer Vu­čić. On se, kroz ša­lu, obra­tio i gra­do­na­čel­ni­ku Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­sla­vu Ne­di­mo­vi­ću, re­kav­ši da će se utak­mi­ca iz­me­đu op­šti­na u Sre­mu na­sta­vi­ti iz­me­đu Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Sta­re Pa­zo­ve i Ru­me, a uz uklju­če­nje i pre­o­sta­lih op­šti­na.
– Srem mo­že da pri­mi još fa­bri­ka, oče­ku­jem da ću usko­ro bi­ti ov­de i zbog ne­pal­ske in­ve­sti­ci­je, kao i srp­ske in­ve­sti­ci­je, kao što je ve­li­ka hlad­nja­ča ko­ja će se gra­di­ti. To su do­bre ve­sti i ne mo­gu da sa­kri­jem svo­je za­do­volj­stvo, a sprem­ni smo da pri­mi­mo i osta­le fran­cu­ske kom­pa­ni­je što bi mo­glo da zna­či i re­ne­san­su fran­cu­sko – srp­skih tr­go­vin­skih od­no­sa – re­kao je Alek­san­dar Vu­čić.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Sla­đan Man­čić je uka­zao da je ova in­ve­sti­ci­ja pri­ve­de­na uspe­šno kra­ju uz zna­čaj­nu po­dr­šku Vla­de Sr­bi­je.
– Sa iz­grad­njom fa­bri­ke te­klo je i za­po­šlja­va­nje, pr­vo 70 rad­ni­ka ko­ji su išli na obu­ku u Polj­sku. Ugo­vor sa „Ha­čin­so­nom“ o ustu­pa­nju ze­mlji­šta pot­pi­sa­li smo 8. ju­la pro­šle go­di­ne, a 27. fe­bru­a­ra, da­kle u re­kord­nom ro­ku, je iz­gra­đe­na ova fa­bri­ka. Do kra­ja go­di­ne bi­će upo­sle­no 200 rad­ni­ka, na­ša op­šti­na ula­zi u red onih sa po­volj­nom po­slov­nom kli­mom, a to je i zbog zna­čaj­ne po­dr­ške Vla­de Sr­bi­je. Kao lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mi smo zna­li da is­ko­ri­sti­mo svo­ju šan­su – re­kao je Man­čić i za­hva­lio di­rek­to­ru „Ha­čin­so­na“ Oli­vi­jeu Ša­tou što su baš Ru­mu iza­bra­li za me­sto in­ve­sti­ra­nja. On je na­ja­vio i no­va in­ve­sti­ra­nja „Si­no­vejšn gru­pe“, slo­ve­nač­ke fir­me, kao i do­ma­ćih.
Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma dr Alek­san­dar Mar­ti­no­vić je is­ta­kao da je ovo pri­mer ka­ko do­bra sa­rad­nja pri­vat­nog ka­pi­ta­la, lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Vla­de Sr­bi­je mo­že da da­je do­bre re­zul­ta­te, po­go­to­vo otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta.
– To je i naš pri­o­ri­tet, kao i Vla­de. Oče­ku­je­mo i pro­ši­re­nje ovog po­go­na što pod­ra­zu­me­va do­dat­nih oko 400 rad­nih me­sta. Oče­ku­je­mo i po­če­tak ra­do­va za ne­pal­sku „Si­no­vejšn gru­pu“, a mi­slim da je naj­va­žni­je da smo mi za go­di­nu da­na za­po­sli­li oko 1.400 rad­ni­ka, i to naj­vi­še u re­al­nom sek­to­ru. Ta­ko će­mo na­sta­vi­ti i ubu­du­će, ima­mo do­bre rad­ne zo­ne, Op­štin­ska upra­va i nad­le­žna pred­u­ze­ća su po­ka­za­la da mo­gu u re­kord­no krat­kom vre­me­nu da iz­da­ju sve po­treb­ne do­zvo­le i to je i do­bra po­ru­ka po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma da se opre­de­le za rum­sku op­šti­nu – re­kao je Alek­san­dar Mar­ti­no­vić.
On je alu­di­ra­ju­ći upra­vo na pre­mi­je­ro­ve re­či o „tr­ci“ u Sre­mu is­ta­kao da se ona na­sta­vlja.
– Us­pe­li smo da rum­sku op­šti­nu po­dig­ne­mo sa pri­vred­nog dna, a sa­da smo me­đu pri­vred­no naj­u­spe­šni­jim op­šti­na­ma u Sre­mu i Voj­vo­di­ni. Ni­je ma­la stvar da vam pre­mi­jer, kao i broj­ni mi­ni­stri, za ne­pu­nu go­di­nu do­đu tri pu­ta na otva­ra­nje no­vih fa­bri­ka, što zna­či da je i Vla­da Sr­bi­je pre­po­zna­la sve na­še na­po­re – re­kao je Mar­ti­no­vić.
Am­ba­sa­dor­ka Fran­cu­ske Kri­stin Mo­ro je uka­za­la da ovo pred­u­ze­će po­tvr­đu­je da po­sto­ji in­te­re­so­va­nje fran­cu­skih in­ve­sti­to­ra za Sr­bi­ju, a tr­go­vin­ska raz­me­na dve ze­mlje, i po­red kri­ze, ne­pre­sta­no se raz­vi­ja i u pro­šloj go­di­ni je iz­no­si­la 750,4 mi­li­o­na evra, što je po­ve­ća­nje za 20 pro­ce­na­ta.
– Fran­cu­ska pred­u­ze­ća zna­ju pred­no­sti ko­je pru­ža ge­o­graf­ski po­lo­žaj Sr­bi­je, kva­li­tet nje­ne rad­ne sna­ge i na­čin ka­ko ih pri­ma­ju pred­stav­ni­ci vla­sti u Sr­bi­ji. Fran­cu­ska po­dr­ža­va Vla­du Sr­bi­je u re­for­ma­ma ko­je se re­a­li­zu­ju u okvi­ru nje­nog uskla­đi­va­nja u pro­ce­su pri­stu­pa­nja Evrop­skoj uni­ji – is­ta­kla je am­ba­sa­dor­ka Kri­stin Mo­ro i pod­se­ti­la da su ne­dav­no otvo­re­na još dva fran­cu­ska pred­u­ze­ća u oko­li­ni Be­o­gra­da.
U Sr­bi­ji ra­di sto­ti­nak fran­cu­skih pred­u­ze­ća, a u nji­ma je za­po­sle­no pre­ko 10.000 rad­ni­ka. Am­ba­sa­dor­ka je go­vo­ri­la na srp­skom je­zi­ku i na kra­ju rad­ni­ci­ma i ru­ko­vod­stvu no­ve fa­bri­ke po­že­le­la pu­no uspe­ha u ra­du.

Smi­lja Dža­ku­la
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.