24.02.2016.
Poljoprivreda

SMA­NJE­NE SUB­VEN­CI­JE ZA PO­LJO­PRI­VRED­NI­KE – Se­lja­ci u te­škom po­lo­ža­ju

Ured­bom Vla­de Sr­bi­je o ras­po­de­li pod­sti­ca­ja u po­ljo­pri­vre­di u 2016. go­di­ni, sub­ven­ci­je za ra­tar­sku pro­iz­vod­nju sma­nje­ne su i iz­no­se 4.000 di­na­ra po hek­ta­ru. Pro­šle go­di­ne sub­ven­ci­je za ra­ta­re su iz­no­si­le 12.000 di­na­ra, od če­ga je 6.000 di­na­ra is­pla­ći­va­no u nov­cu, a osta­tak kroz na­bav­ku mi­ne­ral­nog đu­bri­va i go­ri­va.
Ka­ko is­ti­če na­čel­nik Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Vla­di­mir Na­sto­vić, sred­stva od 12.000 di­na­ra po hek­ta­ru bi­la su ve­o­ma zna­čaj­na, a sma­nje­njem ovih pri­ho­da, po­ljo­pri­vred­ni­ci su do­ve­de­ni u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj.
– Sub­ven­ci­je su sma­nje­ne sa 12.000 na 4.000 di­na­ra i to je, po mom skrom­nom mi­šlje­nju, de­fi­ni­tiv­no pro­ble­ma­tič­na od­lu­ka. Ipak je taj no­vac do­sta zna­čio po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma, naj­vi­še ma­lim i sred­njim ga­zdin­stvi­ma. Taj no­vac im je po­ma­gao u pro­iz­vod­nji. Ovim sma­nje­njem, oni su do­ve­de­ni u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj. Ka­kvi će efek­ti ove od­lu­ke bi­ti, te­ško je pred­vi­de­ti, ali si­gur­no je da je u pi­ta­nju bo­lan po­tez za sve ra­ta­re. No­vac od sub­ven­ci­ja je mno­gi­ma slu­žio za da­lje ula­ga­nje u pro­iz­vod­nju, pa ako po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če pre­pu­sti­mo sa­mo tr­ži­štu, pi­ta­nje je ko­li­ko njih će iz­dr­ža­ti tr­ži­šnu utak­mi­cu. Po­lo­žaj se­lja­ka je sve te­ži – sma­tra na­čel­nik Na­sto­vić.
Na­čel­nik ka­že da raz­u­me pro­ble­ma­ti­ku po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje, ali da Grad ne mo­že da po­mog­ne po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma po pi­ta­nju vi­si­ne sub­ven­ci­ja.
– Uz svu na­šu do­bru vo­lju, mi se u ovom slu­ča­ju pri­dr­ža­va­mo za­ko­na o sub­ven­ci­ja­ma. Ra­di­mo sa­mo ono što je za­ko­nom do­zvo­lje­no, ali otvo­re­ni smo za sve dru­ge vi­do­ve po­mo­ći. Vi­de­će­mo ove go­di­ne ko­li­ki će bi­ti bu­džet Gra­da i ko­li­ko nov­ca će bi­ti opre­de­lje­no za po­ljo­pri­vre­du, s ob­zi­rom na to da ima­mo dve ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je u ovoj go­di­ni. Upra­va za po­ljo­pri­vre­du će se bo­ri­ti da ta sred­stva bu­du ve­ća od 100 mi­li­o­na, ko­li­ko je za ovu go­di­nu pred­vi­đe­no za po­ljo­pri­vre­du. Da li će­mo us­pe­ti da se iz­bo­ri­mo, vi­de­će­mo. Ima­li smo 17. fe­bru­a­ra po­se­tu Dra­ga­na Mir­ko­vi­ća, po­moć­ni­ka mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de, a na sa­stan­ku se go­vo­ri­lo o pri­pre­mi na­ših po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča ko­ji že­le da apli­ci­ra­ju na kon­kurs za sred­stva IPARD pro­gra­ma. Ne­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve fi­nan­si­ra­ju deo ka­ma­te kre­di­ta za po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, ka­ko bi se po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma ba­rem ma­lo olak­ša­lo. I Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi u na­red­nom pe­ri­o­du mo­gao na ovaj na­čin da po­mog­ne po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­ji su vr­lo skep­tič­ni po pi­ta­nju nji­ho­vog op­stan­ka u po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji, zbog uslo­va ko­ji se iz go­di­ne u go­di­nu za­o­štra­va­ju i po­sta­ju sve te­ži – ka­že Na­sto­vić.
Da li će se sve što je pla­ni­ra­no za ovu go­di­nu u bu­dže­tu GU za po­ljo­pri­vre­du i re­a­li­zo­va­ti, za­vi­si­će od re­zul­ta­ta iz­bo­ra, jer na­čel­nik Vla­di­mir Na­sto­vić sma­tra da ni­je re­al­no u ovom tre­nut­ku go­vo­ri­ti o pla­no­vi­ma za dru­gi deo go­di­ne, s ob­zi­rom na to da ih oče­ka­ju iz­bo­ri, a da nje­mu, kao na­čel­ni­ku is­ti­če man­dat.
– Ve­ro­vat­no će osta­ti krat­ko­roč­na fi­nan­si­ra­nja od stra­ne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ja će po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma bi­ti do­stup­na on­da ka­da im ne­do­sta­je obrt­nih sred­sta­va. Po­volj­ni­jim krat­ko­roč­nim kre­di­ti­ma po­ku­ša­će­mo da po­mog­ne­mo ra­ta­ri­ma, ko­ji­ma su sub­ven­ci­je sma­nje­ne. Sub­ven­ci­o­ni­sa­ni kre­dit za na­bav­ku pri­plod­nog tov­nog ma­te­ri­ja­la i stoč­ne hra­ne je po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma do­sta ko­ri­stio ra­ni­jih go­di­na, a pro­šle go­di­ne smo ima­li ve­ći od­ziv po­ljo­pri­vred­ni­ka za kre­dit za sto­čar­stvo, ne­go za je­se­nju se­tvu – do­da­je Na­sto­vić.

Sa­nja Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.