Sport

MI­NI­STAR VA­NJA UDO­VI­ČIĆ OTVO­RIO BA­LON SA­LU U JAR­KU – Me­sto za sport­ske ak­tiv­no­sti

U sklo­pu Osnov­ne ško­le „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u Jar­ku, pro­šlog po­ne­delj­ka, 22. fe­bru­a­ra zva­nič­no je otvo­re­na ba­lon sa­la. Sa­lu je otvo­rio mi­ni­star spor­ta i omla­di­ne Va­nja Udo­vi­čić u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Za ovu in­ve­sti­ci­ju iz grad­skog bu­dže­ta iz­dvo­je­no je pre­ko 24 mi­li­o­na di­na­ra, a gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić je is­ta­kao da će Grad na­sta­vi­ti da ula­že u slič­ne pro­jek­te.
– Ba­lon sa­la u Ja­r­ku jed­na je u ni­zu ko­ju smo ura­di­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du. Slič­ne sa­le ima­mo u Mar­tin­ci­ma i Ku­zmi­nu, a sle­de­ća me­sta u ko­ji­ma pla­ni­ra­mo iz­grad­nju ba­lon sa­le su Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca i Čal­ma. Tru­di­mo se da rav­no­mer­no ula­že­mo u sva­ko se­lo – re­kao je Ne­di­mo­vić.
Mi­ni­star omla­di­ne i spor­ta Va­nja Udo­vi­čić iz­ja­vio je da se ula­ga­njem u sport­sku in­fra­struk­tu­ru stva­ra­ju zdra­vi­ji uslo­vi za ži­vot, kao i da mu je že­lja da što vi­še ško­la do­bi­je fi­skul­tur­ne sa­le.
– Osnov­na ško­la „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ je sa­mo jed­na od ško­la u Sr­bi­ji ko­je ni­je ima­li fi­skul­tur­nu sa­lu. Ako že­li­mo zdra­vi­ju na­ci­ju i je­dan kva­li­te­tan i pra­vi­lan raz­voj naj­mla­đih, mo­ra­mo obez­be­di­ti sve neo­p­hod­ne uslo­ve. Sma­tram da za se­lo u ko­jem ži­vi 2.000 lju­di ba­lon sa­la zna­či mno­go. Ova­kvom in­ve­sti­ci­jom po­ka­zu­je­te da bri­ne­te o svo­joj za­jed­ni­ci, o svo­jim se­li­ma i gra­đa­ni­ma – is­ta­kao je Udo­vi­čić i do­dao da mu je dra­go što je ova in­ve­sti­ci­ja re­a­li­zo­va­na u krat­kom vre­men­skom pe­ri­o­du, kao i da će sa­la do­pri­ne­ti raz­vo­ju ka­ko škol­skog ta­ko i re­kre­a­tiv­nog spor­ta.
Pred­sed­nik Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Mi­lan Ko­va­če­vić iz­ja­vio je da za nje­ga, kao me­šta­ni­na Jar­ka i biv­šeg uče­ni­ka se­o­ske ško­le, sa­la pu­no zna­či, kao i da će Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca nastaviti da vodi ra­ču­na o mla­di­ma.

S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.