24.02.2016.
Hronika

BOR­KO­VAČ­KO JE­ZE­RO – Pro­na­đe­na uto­plje­ni­ca

Ru­ma je opet u cr­noj hro­ni­ci. Na­i­me, u po­ne­de­ljak, 15. fe­bru­a­ra, oko 14 ča­so­va, pro­na­đe­no je, ka­ko plu­ta na po­vr­ši­ni Bor­ko­vač­kog je­ze­ra, te­lo sta­ri­je že­ne.
Reč je o Mil­ki Ću­li­brk, sta­roj 59 go­di­na ko­ja je ži­ve­la u Uli­ci JNA 6, a za ko­ju se pret­po­sta­vlja da je ku­ću na­pu­sti­la u no­ći iz­me­đu ne­de­lje (14. fe­bru­a­ra) i po­ne­delj­ka (15. fe­bru­a­ra).
Mil­ka je pr­vo ži­ve­la sa maj­kom ko­ja je umr­la pre če­ti­ri go­di­ne, a bri­gu o njoj pre­u­ze­la je tet­ka.
Ka­ko se sa­zna­je od kom­ši­ja, či­ni­lo se kao da je ne­sreć­na že­na ima­la ne­kih psi­hič­kih pro­ble­ma.
Ka­ko je do­šlo do ove ne­sre­će i raz­lo­zi smr­ti će se zna­ti po­sle ob­duk­ci­je na In­sti­tu­tu za sud­sku me­di­ci­nu u No­vom Sa­du. Ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, da po­li­ci­ja ni­je pro­na­šla tra­go­ve na­si­lja na te­lu.
Pod­se­ti­mo, po­sled­nje uta­pa­nje na Bor­ko­vač­kom je­ze­ru se de­si­lo pre če­ti­ri go­di­ne ka­da se uda­vio če­tr­na­e­sto­go­di­šnji de­čak Mi­lan Smi­lja­nić.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.