17.02.2016.
Aktuelno

Premijer Aleksandar Vučić u brodogradilištu "Vahali"

Sr­bi­ja na do­brom kursu

Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, za­jed­no sa gra­do­na­čel­ni­kom Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem i mi­ni­strom pri­vre­de Želj­kom Ser­ti­ćem, pri­su­stvo­vao je pro­šlog če­tvrt­ka, 11. fe­bru­a­ra pro­mo­ci­ji no­vog bro­da ko­ji je iz­gra­đen u Bro­do­gra­di­li­štu „Va­ha­li“ u Za­sa­vi­ci 2.
Pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je to­kom obi­la­ska bro­do­gra­di­li­šta i sve­ča­nog kr­šte­nja no­vog reč­nog put­nič­kog kru­ze­ra po­ru­čio je da je Vla­da Sr­bi­je sprem­na da po­dr­ži no­ve pro­jek­te i do­dat­no za­po­šlja­va­nje rad­ni­ka.
Vu­čić je is­ka­zao za­do­volj­stvo mar­lji­vo­šću rad­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, uz oce­nu da su oni ovim pro­jek­tom na­ja­vi­li no­vo vre­me, no­vu hra­brost i no­vo zna­nje.
– Kao pred­sed­nik Vla­de sam po­no­san na to što je ovaj pre­le­pi brod, ko­ji je do­bio ime po ve­li­kog bri­tan­skom no­ve­li­sti i pe­sni­ku To­ma­su Har­di­ju, na­pra­vljen u Sr­bi­ji, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i što smo po­ka­za­li da, na­kon pro­pa­sti svih onih pred­u­ze­ća u ko­ji­ma smo gra­di­li bro­do­ve, mo­že­mo da pra­vi­mo ne­ke od naj­lep­ših bro­do­va u Evro­pi. Bi­lo bi do­bro da u bu­duć­no­sti ov­de bri­ne­te i o en­te­ri­je­ru, da svu tu luk­su­znu opre­mu ugra­đu­je­te ov­de u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, da se za­po­sle no­vi lju­di. To bi bio još ve­ći uspeh za ce­lu Sr­bi­ju – iz­ja­vio je pre­mi­jer Vu­čić i do­dao da na­čin ra­da u bro­do­gra­di­li­štu pred­sta­vlja bu­duć­nost Sr­bi­je i po­ka­zu­je du­al­no obra­zo­va­nje na de­lu, s ob­zi­rom na to da u „Va­ha­li“ na prak­su do­la­ze uče­ni­ci Sred­nje teh­nič­ke ško­le „Ni­ko­la Te­sla“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Pre­mi­jer je po­tvr­dio da je, uko­li­ko bu­de po­tre­be, dr­ža­va sprem­na da po­dr­ži do­dat­no za­po­šlja­va­nje u bro­do­gra­di­li­štu „Va­ha­li“, jer je to u in­te­re­su či­ta­vog kra­ja.
– Ovaj brod po­ka­zu­je na sim­bo­li­čan na­čin po­di­za­nje no­ve sna­ge na­še ze­mlje. Da­nas je va­žan dan, ne sa­mo zbog za­vr­šet­ka jed­nog ogrom­nog po­sla, već i što po­sao iz­grad­nje bro­da uvek ozna­ča­va i po­če­tak ve­li­kog pu­ta. Ne po­sto­ji u isto­ri­ji sa­vr­še­ni­je sred­stvo za taj put od bro­da, put se na­sta­vlja za­hva­lju­jući va­ma i da­nas kre­će­mo ka no­vom, ne­po­zna­tom, ka no­vim ot­kri­ći­ma i no­vom na­pret­ku. Tri stva­ri su po­treb­ne za taj za­da­tak i sve tri ste vi ov­de po­ka­za­li: hra­brost da se čo­vek od­va­ži na ta­ko da­lek put, ve­li­ki rad i ve­li­ko zna­nje. To su ujed­no i naj­ve­ći plo­do­vi po­sla ko­ji ste za­vr­ši­li, za­to što bez hra­bro­sti, zna­nja i ra­da ovaj brod, kao i na­ša Sr­bi­ja ne bi mo­gli nig­de, osta­la bi na­su­ka­na, na­kri­vlje­na i na­pu­šte­na, bez ika­kve na­de za sve one ko­ji dru­gi brod osim nje ne­ma­ju. Zna­nje ko­je ste po­ka­za­li iz­gra­div­ši ova­kav brod, mo­de­ran, teh­no­lo­ški sa­vr­šen, spo­so­ban za sve ve­tro­ve ko­ji ga čekaju, to zna­nje je da­nas upra­vo ona moć ko­ja na­šem bro­du, na­šoj Sr­bi­ji omo­gu­ća­va da osta­ne na pra­vom kur­su i da iz­beg­ne sve spru­do­ve, olu­je, vr­tlo­ge ko­ji vre­ba­ju na nje­nom pu­tu – is­ta­kao je Alek­san­dar Vu­čić.
On je na­veo da sva­ko ko bu­de upra­vljao „bro­dom“, od­no­sno Sr­bi­jom, mo­ra­će da ima hra­brost da obez­be­di lju­di­ma da mo­gu da ra­de i da za­ra­de, a onaj ko to ne bu­de mo­gao ne­će mo­ći da upra­vlja.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić is­ta­kao je da su bro­do­vi sim­bo­li za pre­la­zak ve­li­kih pro­sto­ra, za uplo­vlja­va­nje u mir­ne lu­ke.
– Sa „Va­ha­li­jem“ Mi­tro­vi­ca i Sr­bi­ja si­gur­no idu pre­ma mir­noj lu­ci i hva­la vam svi­ma što či­ni­te sva­ki dan da bi na­ša za­jed­ni­ca iz­gle­da­la bo­lje. Za­hva­lju­ju­ći „Va­ha­li­ju“ ima­mo je­dan do­bar brend, ima­mo sma­nje­nje spolj­no­tr­go­vin­skog de­fi­ci­ta, jer sva­ki ovaj brod ko­šta oko 20,30 mi­li­o­na evra i sve je na­me­nje­no za iz­voz. Sa aspek­ta re­gi­o­na, po­no­vo oži­vlja­va­mo ka­pa­ci­te­te na re­ka­ma, ko­ji du­go go­di­na ni­su po­sto­ja­li, a sa aspek­ta lo­ka­la, ima­mo za­po­sle­nih vi­še od 300 ra­ni­ka i ima­mo in­kor­po­ri­ra­nost ove kom­pa­ni­je u lo­kal­nu za­jed­ni­cu, ko­ja po­ma­že na po­lju kul­tu­re, spor­ta i obra­zo­va­nja – iz­ja­vio je mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
Vla­snik bro­do­gra­di­li­šta „Va­ha­li“ Vin­sent Be­ker, kon­sta­tu­ju­ći da je „Va­ha­li“ Za­sa­vi­ca jed­na od vo­de­ćih gra­di­te­lja reč­nih bro­do­va, po­ru­čio je da Sr­bi­ja mo­že da bu­de po­no­sna što je nje­no bro­do­gra­di­li­šte naj­bo­lje.
– Bro­do­vi ko­ji se gra­de su srp­ski pro­iz­vod, ko­je su Sr­bi di­zaj­ni­ra­li i iz­gra­di­li, a na­ši kli­jen­ti su ve­o­ma za­do­volj­ni po­slom oba­vlje­nim ov­de u Za­sa­vi­ci. Ono što je na­pra­vlje­no u Sr­bi­ji zna­či is­po­ru­če­no na vre­me i kva­li­tet­no – re­kao je Be­ker.
On je do­dao da kom­pa­ni­ja „Va­ha­li“ ra­di sve vi­še po­slo­va na sva­kom bro­du i da se na­da da će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­če­ti i sa ra­do­vi­ma na kom­plet­nom za­vr­ša­va­nju bro­do­va.
Am­ba­sa­dor Ho­lan­di­je u Sr­bi­ji Hen­drik van den Dol iz­ja­vio je da je „Va­ha­li“ do­bar pri­mer to­ga ka­ko ino­va­tiv­ni pri­stup omo­gu­ća­va pro­iz­vod­nju vi­so­kog kva­li­te­ta.
– Pre ne­ko­li­ko go­di­na „Va­ha­li“ je od­lu­čio da poč­ne da po­slu­je u Sr­bi­ji i, evo nas da­nas ov­de, gde kr­sti­mo 27 put­nič­ki brod ko­ji je „Va­ha­li“ pro­iz­veo u Sr­bi­ji – re­kao je am­ba­sa­dor Ho­lan­di­je.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.