Društvo

KRI­MI­NAL­NO: Mi­tro­vač­ki DS na pre­va­ru opljač­kao grad­ski bu­džet

Od sil­nih kri­mi­nal­nih rad­nji, ve­za­nih za Raz­voj­nu ban­ku Voj­vo­di­ne i po­kra­jin­ski Fond za raz­voj, za ko­je se te­re­ti De­mo­krat­ska stran­ka, „sit­ni­ji“ slu­ča­je­vi, ko­ji se ti­ču de­lo­va­nja žu­tih lo­po­va na ni­vou op­šti­na i gra­do­va, osta­ju ne­ka­ko po stra­ni. Afe­ra ko­ja ovih da­na iz­bi­ja na vi­de­lo, ti­če se kri­mi­nal­nog na­či­na na ko­ji je De­mo­krat­ska stran­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na pre­va­ru, zlo­u­po­tre­bi­la bu­džet Gra­da, ošte­tiv­ši ga za mi­li­on­ski iz­nos.
Pred­sta­va za ko­ju su od­go­vor­ni pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra DS dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić i pred­sed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra GO DS Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ne­nad Le­ma­jić, po­či­nje u le­to 2014, tač­ni­je 10. ju­la iste go­di­ne. Upra­vi za bu­džet i fi­nan­si­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sti­že jed­no za­ni­mlji­vo oba­ve­šte­nje, ko­jim se Upra­va za bu­džet oba­ve­šta­va da je Grad­ski od­bor DS pro­me­nio te­ku­ći ra­čun, te da im se no­vac ko­ji do­bi­ja­ju za re­dov­ne ak­tiv­no­sti, ubu­du­će upla­ću­je na no­vi ra­čun. Ono što tre­ba zna­ti je­ste da je u to vre­me ra­čun De­mo­krat­ske stran­ke u de­be­loj blo­ka­di, zbog ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za, kao i svi stra­nač­ki pred­ra­ču­ni. Mi­tro­vač­ki de­mo­kra­ti su se, na­i­me, do­se­ti­li da no­vac ko­ji ne mo­gu da ko­ri­ste sa blo­ki­ra­nog te­ku­ćeg ra­ču­na, pre­u­sme­re na ne­ki dru­gi ra­čun. Baš pa­met­no. Ali i kri­mi­nal­no.
Ovo oba­ve­šte­nje Grad­skoj upra­vi za bu­džet, is­pod ko­ga sto­ji pe­čat Grad­skog od­bo­ra DS i pot­pis pre­po­šte­nog dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća (ako je to nje­gov pot­pis, to jest, osim ako ni­je i on fal­si­fi­ko­van?), upu­ću­je slu­žbe­ni­ke grad­skog bu­dže­ta na no­vi te­ku­ći ra­čun, ko­ji po sa­zna­nji­ma M NO­VI­NA ne pri­pa­da De­mo­krat­skoj stran­ci.
Či­ji je to te­ku­ći ra­čun, ko­ji pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra DS, pre­po­šte­ni dr Ken­dri­šić Mi­ro­slav u svom oba­ve­šte­nju Grad­skoj upra­vi za bu­džet, pred­sta­vlja kao no­vi ra­čun De­mo­krat­ske stran­ke? Pre­po­šte­ni dr Ken­dri­šić, ko­ji ina­če na sve na­či­ne iz­be­ga­va pi­ta­nja na­ših no­vi­na­ra, i ovaj put ni­je že­leo da od­go­va­ra na na­ša pi­ta­nja. Na pi­ta­nja, ko­ja smo mu po nje­go­voj lič­noj že­lji pro­sle­di­li po­štom, ni­je ta­ko­đe sma­trao za shod­no da od­go­vo­ri.
Ta­ko smo osta­li us­kra­će­ni za nje­go­vo lič­no ob­ja­šnje­nje da li je lič­no pot­pi­sao do­pis, od­no­sno oba­ve­šte­nje upu­će­no Grad­skoj upra­vi za bu­džet.
Ka­ko nam je re­kao na­čel­nik Grad­ske upra­ve za bu­džet, u 2014. i 2015. go­di­ni, upla­će­no je iz grad­skog bu­dže­ta pre­ko mi­li­on i sto hi­lja­da di­na­ra za ak­tiv­no­sti Grad­skog od­bo­ra DS Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Na­čel­nik upra­ve za bu­džet Du­ško Ša­ro­ško­vić je za M NO­VI­NE re­kao da ne mo­že da od­go­vo­ri na pi­ta­nje da li broj ovog te­ku­ćeg ra­ču­na za­i­sta pri­pa­da De­mo­krat­skoj stran­ci, s ob­zi­rom da nje­go­va slu­žba ne otva­ra i ne vo­di te­ku­će ra­ču­ne, ali da je po­stu­pio po oba­ve­šte­nju ko­je je do­bio od nad­le­žnog su­bjek­ta i pot­pi­sa­no od ovla­šće­nog li­ca.
Pre­ma sa­zna­nji­ma do ko­jih su do­šle M NO­VI­NE, ra­čun ko­ji je sa pot­pi­som dr Ken­dri­šić Mi­ro­sla­va na­ve­den u oba­ve­šte­nju Grad­skoj upra­vi za bu­džet, uop­šte ne pri­pa­da De­mo­krat­skoj stran­ci u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Pre­ma Za­ko­nu o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih ak­tiv­no­sti, u pi­ta­nju je kri­mi­nal­no de­lo.
Pi­ta­nja smo upu­ti­li i pre­po­šte­nom Ne­na­du Le­ma­ji­ću, pred­sed­ni­ku Iz­vr­šnog od­bo­ra DS, ali ni on nam ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje. Pre­po­šte­nog Ne­na­da Le­ma­ji­ća smo pi­ta­li da li je kao la­žan te­ku­ći ra­čun DS, na­ve­den broj jed­nog pri­vat­nog udru­že­nja, ko­je bi nje­mu mo­ra­lo bi­ti po­zna­to, ali do mo­men­ta za­klju­če­nja ovog bro­ja M NO­VI­NA, od nje­ga ni re­či.
Da li je Grad­ski od­bor De­mo­krat­ske stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci na kri­mi­na­lan na­čin zlo­u­po­tre­bio bu­džet Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca? Či­ji je za­pra­vo te­ku­ći ra­čun, ko­ji je kao ku­ka­vi­či­je ja­je pod­met­nut kao ra­čun Grad­skog od­bo­ra DS? Da li će se ovim po­za­ba­vi­ti Tu­ži­la­štvo i Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci?

Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.