Aktuelno

Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice

Po­ziv Vla­di da re­ši pro­blem ot­pa­da pre star­ta „Mi­tro­sa“

AKTUELNO NOVO copyГра­до­на­чел­ник Срем­ске Ми­тро­ви­це Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић по­звао је Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де и Вла­ду Ср­би­је да ре­ше про­блем са од­ла­га­њем ани­мал­ног от­па­да. Он је до­пи­сни­ку Ра­дио Но­вог Са­да ре­као да „ни­ко не сме ни да по­ми­сли шта ће би­ти ако се про­блем не ре­ши пре не­го што „Ми­трос“ поч­не са ра­дом“.
Пре­стан­ком ра­да ин­ђиј­ске Енер­го-зе­ле­не по­ја­вио се про­блем од­ла­га­ња ани­мал­ног от­па­да ко­ји све че­шће за­вр­ша­ва у ре­ка­ма, на њи­ва­ма, ка­на­ли­ма и атар­ским пу­те­ви­ма па чак и крај ма­ги­страл­них пу­те­ва. Гра­до­на­чел­ник Срем­ске Ми­тро­ви­це Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић за­то је јав­но по­звао Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де и Вла­ду Ср­би­је да овај про­блем хит­но ре­ше.
– По­сто­је­ћи пра­вил­ни­ци за­бра­њу­ју ко­ри­шће­ње сточ­них ја­ма, а ни­ко не ка­же шта ра­ди­ти са ани­мал­ним от­па­дом ка­да ка­фи­ле­ри­је не мо­гу да га пре­у­зму. Тро­ши­мо огром­не па­ре, при­вре­ме­но са­ни­ра­мо про­бле­ме, а ни­шта се трај­но не ре­ша­ва. До­шли смо у ап­сурд­ну си­ту­а­ци­ју и апе­лу­јем на Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де и на Вла­ду Ср­би­је да по­во­дом ани­мал­ног от­па­да не­што учи­не – ре­као је Не­ди­мо­вић за Ра­дио Но­ви Сад.
Ка­ко је об­ја­снио гра­до­на­чел­ник Срем­ске Ми­тро­ви­це, град је до­шао у крај­ње не­ло­гич­ну си­ту­а­ци­ју: из­дво­је­на су сред­ства за при­ку­пља­ње ани­мал­ног от­па­да и сред­ства за на­бав­ку хлад­ња­ча – кон­теј­не­ра у ко­је би се скла­ди­штио ани­мал­ни от­пад до тран­спор­та у ка­фи­ле­ри­ју, а на све то се до­го­ди­ло да ин­ђиј­ска „Енер­го-зе­ле­на“ не ра­ди.
– Не смем ни да по­ми­слим шта ће се до­го­ди­ти ка­да „Ми­трос“ поч­не да ра­ди и у ка­кву ће­мо си­ту­а­ци­ју до­ћи с про­бле­ми­ма око без­бед­ног укла­ња­ња ани­мал­ног от­па­да. На­рав­но, има­мо и сто­ча­ре ко­ји тра­же и же­ле да се тај про­блем ре­ши. А са­да се све ре­ша­ва, мо­гу сло­бод­но да ка­жем, на су­ма­нут на­чин. Град тро­ши огром­на сред­ства да чи­сти њи­ве, ка­на­ле и ло­кал­не пу­те­ве од уги­ну­ле сто­ке, а тај но­вац мо­же­мо упо­тре­би­ти та­ко што би суб­вен­ци­о­ни­са­ли гра­ђа­не да ани­мал­ни от­пад од­ла­жу у са­бир­не цен­тре и да га по­том од­во­зи­мо у ка­фи­ле­ри­је. Ми у овом тре­нут­ку не­ма­мо та­кву ка­фи­ле­ри­ју – ис­ти­че Не­ди­мо­вић.
Он ука­зу­је да ће, ако се про­блем бр­зо не ре­ши, са до­ла­ском про­ле­ћа и ле­та и ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра „на­ста­ти пра­ви ха­ос“.
– Ми ће­мо у Ла­ћар­ку чи­сти­ти пољ­ске пу­те­ве и око­ли­ну се­ла од ани­мал­ног от­па­да на пот­пу­но при­ми­ти­ван на­чин: чи­сти­ти и за­ко­па­ва­ти. Он­да ће не­ко до­ћи да нам при­го­во­ри да то ра­ди­мо на не­за­ко­нит на­чин. Не­ка не­ко ка­же шта и ка­ко да ура­ди­мо на за­ко­нит на­чин, ка­ко да укло­ни­мо ани­мал­ни от­пад ако не­ма ка­фи­ле­ри­је спрем­не да га пре­у­зме, а не сме­мо да га за­ко­па­мо. Одво­ји­ли смо сред­ства за те на­ме­не, али не­ка нам са­мо ка­жу где да но­си­мо ани­мал­ни от­пад – по­ру­чио је Не­ди­мо­вић.
Ина­че, основ­на иде­ја град­ских вла­сти би­ла је да се фор­ми­ра цен­тар где би гра­ђа­ни при­ја­вљи­ва­ли уги­ну­ле жи­во­ти­ње. Град­ске слу­жбе би из­ла­зи­ле на те­рен, ани­мал­ни от­пад сме­шта­ле у кон­теј­не­ре – хлад­ња­че ко­је би би­ле на не­ко­ли­ко ло­ка­ци­ја и по­том би се не­ко­ли­ко пу­та не­дељ­но ани­мал­ни от­пад од­во­зио у ка­фи­ле­ри­је. За те на­ме­не је у град­ском бу­џе­ту пла­ни­ра­но из­ме­ђу 10 до 12 ми­ли­о­на, а са­да се ве­ли­ке па­ре тро­ше на укла­ња­ње ди­вљих де­по­ни­ја са ле­ше­ви­ма жи­во­ти­ња без трај­ног ре­ше­ња про­бле­ма.

Srempressportal

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.