Društvo

STRANAČKA PRE­PU­CA­VA­NJA U OP­ŠTI­NI RU­MA – Šta je po za­ko­nu, a šta ni­je?

Po­vo­dom skup­štin­ske od­lu­ke o pri­ba­vlja­nju ne­po­kret­no­sti u jav­nu svo­ji­nu ko­jom se odo­bra­va ne­po­sred­na raz­me­na objek­ta zgra­de u ko­joj se na­la­zio bi­o­skop „Teh­ni­ka“ i ze­mlji­šta po­red zgra­de za po­slov­ni pro­stor u JNA uli­ci, rum­ske de­mo­kra­te su pro­šle su­bo­te, 6. fe­bru­a­ra odr­ža­le kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re ko­joj je pri­su­stvo­vao i Mi­ro­slav Va­sin, pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske stran­ke.
Po re­či­ma Ne­na­da Bo­ro­vi­ća, pred­sed­ni­ka rum­skog DS, ova od­lu­ka je po nji­ma ne­za­ko­ni­ta i pro­tiv­prav­na, ali i su­prot­na i štet­na po jav­ni in­te­res.
– Od­lu­kom je po­ga­žen član 29 Za­ko­na o jav­noj svo­ji­ni, ko­ji re­gu­li­še da se ne­po­kret­no­sti mo­gu pri­ba­vlja­ti u jav­nu svo­ji­nu i otu­đi­va­ti pod uslo­vom da je pr­vo iz­vr­še­na pro­ce­na tr­ži­šne vred­no­sti ne­po­kret­no­sti i to od stra­ne nad­le­žnog po­re­skog or­ga­na – u slu­ča­ju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve to je Lo­kal­na po­re­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja, a ako ona ni­je for­mi­ra­na on­da je nad­le­žna re­pu­blič­ka Po­re­ska upra­va. U ovom slu­ča­ju pro­ce­nu su iz­vr­ši­le dve pri­vat­ne ku­će ko­je te nad­le­žno­sti ne­ma­ju – sma­tra Bo­ro­vić.
De­mo­kra­te is­ti­ču da po­sle pro­ce­ne tr­ži­šne vred­no­sti sle­di pri­ku­plja­nje jav­nih po­nu­da i od­re­đi­va­nje naj­po­volj­ni­je kroz po­stu­pak jav­nog nad­me­ta­nja. Za­kon o jav­noj svo­ji do­zvo­lja­va (čl. 30) da se mo­že ići i na raz­me­nu ne­po­kret­no­sti, ali tek uko­li­ko se do kup­ca ne do­đe kroz jav­no nad­me­ta­nje, ali i ta­da pro­ce­nu tr­ži­šne vred­no­sti mo­ra da iz­vr­ši sa­mo nad­le­žni po­re­ski or­gan. Za­to će se rum­ski DS pod­ne­ti Mi­ni­star­stvu za dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu zah­tev za oce­nu za­ko­ni­to­sti op­šteg ak­ta (od­lu­ka do­ne­ta na sed­ni­ci SO Ru­ma 2. fe­bru­a­ra), a ako se po­me­nu­ta od­lu­ka ne uki­ne, usle­di­će i kri­vič­na pri­ja­va.
De­mo­kra­te pod­se­ća­ju i da se pu­tem jav­nog nad­me­ta­nja otu­đi­la „pla­va zgra­da“ u Glav­noj uli­ci 119 za ko­ju je do­bi­je­no 186.000 evra i što su oni po­zdra­vi­li.
– U svom ra­du ne vo­dim se lič­nom ko­ri­šću, a ako je ima spre­man sam da od­go­va­ram za to. To su ola­ko i pa­u­šal­no iz­ne­te pri­med­be i ja ape­lu­jem na De­mo­krat­sku stran­ku, ako ima­ju ne­što pro­tiv me­ne ne­ka sva ta do­ku­men­ta što pre do­sta­ve nad­le­žnim or­ga­ni­ma, jer ne­mam šta da kri­jem – re­kao je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re 8. fe­bru­a­ra, po­vo­dom iz­ne­tih op­tu­žbi rum­skih de­mo­kra­ta Sla­đan Man­čić, pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne.
On je do­dao da je reč o pr­lja­voj kam­pa­nji ko­ja se vo­di pro­tiv nje­ga i SNS ko­ja je na vla­sti u Ru­mi, a ko­ja je pro­te­klu go­di­nu za­vr­ši­la sa svim iz­mi­re­nim oba­ve­za­ma (de­mo­kra­te osta­vi­le dug od 378 mi­li­o­na di­na­ra), sta­bi­li­zo­va­nim fi­nan­si­ja­ma, no­vim in­ve­sti­ci­ja­ma i rad­nim me­sti­ma i ko­ja je na do­brom pu­tu da po­sta­ne vo­de­ća op­šti­na u Sre­mu.
Sla­đan Man­čić je re­kao da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­ku­ša­la da zgra­du biv­šeg bi­o­sko­pa „Teh­ni­ke“, oko ko­je se i vo­di ova ras­pra­va, pro­da ili iz­da u za­kup, ali da ni­je bi­lo za­in­te­re­so­va­nih i da zgra­da kao ta­kva je sa­da sa­mo tro­šak.
– For­mi­ra­li smo i ko­mi­si­ju ko­ja vo­di po­sao ve­zan za raz­me­nu, a njen iz­ve­štaj će bi­ti na Op­štin­skom ve­ću i po­tom po­no­vo pred od­bor­ni­ci­ma. Lo­kal ko­ji do­bi­ja­mo u za­me­nu je funk­ci­o­na­lan i na ime nje­go­vog za­ku­pa mo­že­mo go­di­šnje da pri­ho­du­je­mo u op­štin­ski bu­džet oko 1,5 mi­li­o­na di­na­ra. Iza ce­log po­stup­ka sto­je nad­le­žne slu­žbe Op­šti­ne, Di­rek­ci­je za iz­grad­nju Ru­me i ko­mi­si­ja ko­ja se sa­sto­ji od struč­nih li­ca i za­to mi je ne­shva­tlji­vo za­što se DS ob­ru­ši­la na ovu raz­me­nu. Moj za­da­tak je da bri­nem o in­te­re­si­ma Op­šti­ne i ceo ovaj po­stu­pak je tran­spa­ren­tan i ja­van – re­kao je Man­čić.
On je uka­zao i na to da je ospo­re­na pro­ce­na i ve­šta­če­nje Cen­tra za ve­šta­če­nje i pro­ce­ne iz No­vog Sa­da, ali da su oni ra­di­li i pro­ce­nu pri­li­kom pro­da­je „pla­ve zgra­de“ na ko­ju de­mo­kra­te ni­su ima­le pri­med­bi.
Ka­da je reč o za­šti­ti op­štin­skih in­te­re­sa, Man­čić je uka­zao da Op­šti­na ima do­sta lo­ka­la i obje­ka­ta ko­ji se da­ju u za­kup i da su op­štin­sku od­lu­ku o to­me me­nja­li u de­cem­bru pro­šle go­di­ne upra­vo da bi se sa za­kup­ci­ma mo­gli pot­pi­sa­ti no­vi ugo­vo­ri u ko­ji­ma bi te za­kup­ni­ne bi­le re­al­no pro­ce­nje­ne.
– Pri­me­ti­li smo da je u pre­ko 30 obje­ka­ta za­kup­ni­na iz­u­zet­no ni­ska, a to su ugo­vo­ri ko­ji su pot­pi­si­va­ni ka­da je DS bi­la na vla­sti. Na pri­mer, za ne­ke objek­te po­čet­na ce­na za­ku­pa je bi­la oko 62.000 di­na­ra, a iz­dat je za sve­ga 4.977 di­na­ra, da­kle ce­ne su vi­še­stru­ko pu­ta ni­že. Pa ja pi­tam de­mo­kra­te ko­li­ko su oni ošte­ti­li op­štin­ski bu­džet na ovaj na­čin – is­ta­kao je Sla­đan Man­čić.
On je do­dao da će se ura­di­ti i pro­ce­na ze­mlji­šta po­red objek­ta biv­šeg bi­o­sko­pa „Teh­ni­ka“ te da će i to bi­ti pred­met ugo­vo­ra o raz­me­ni, kao i da će se in­ve­sti­tor ugo­vo­rom oba­ve­za­ti da će, po­red što će kom­plet­no re­no­vi­ra­ti ovu sta­ru zgra­du, i za­po­sli­ti 20 li­ca ka­ko je is­ta­kao u pi­smu o na­me­ra­ma.
Na ovoj kon­fe­ren­ci­ji Man­čić je ko­men­ta­ri­sao i pro­ziv­ku zbog ku­po­vi­ne no­ve „ško­de“, is­ta­kav­ši da je „ško­da“ ku­plje­na pre vi­še me­se­ci za 2,9 mi­li­o­na di­na­ra plus PDV i da ta­da ni­ko ni­je imao pri­med­bi na tu ku­po­vi­nu ko­ja je oba­vlje­na u sklo­pu ob­na­vlja­nja vo­znog par­ka.
– Ima­li smo auto­mo­bi­le ko­ji su sta­ri pet­na­e­stak go­di­na i vi­še nas je ko­šta­la nji­ho­va če­sta po­prav­ka, ta­ko da sma­nju­je­mo i ob­na­vlja­mo naš vo­zni park – re­kao je Man­čić.

Smi­lja Dža­ku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.