Društvo

Protest meštana Obreža

Dr­vo­se­če uni­šta­va­ju šu­mu oko Obed­ske ba­re!

Me­šta­ni Obre­ža, se­la kod Obed­ske ba­re, pro­te­sto­va­li su pro­šle ne­de­lje zbog ba­ha­tog uni­šta­va­nja šu­me u naj­za­šti­će­ni­jem de­lu ovog Spe­ci­jal­nog re­zer­va­ta pri­ro­de. Ka­ko ka­žu pred­sed­nik Me­sne za­jed­ni­ce Obrež Zo­ran Jo­va­no­vić i me­šta­nin Zo­ran Pe­tro­vić, u pi­ta­nju je vi­še­go­di­šnja, još uvek mla­da hra­sto­va šu­ma, či­jom se se­čom na­ru­ša­va flo­ra i fa­u­na ovog Re­zer­va­ta. Me­šta­ni Obre­ža su ogor­če­ni i ima­ju na­me­ru da svo­je pro­te­ste iz­ne­su lič­no pred upra­vom Šum­skog ga­zdin­stva Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ko­je po­slu­je u sa­sta­vu Voj­vo­di­na­šu­ma.
– Obed­ska ba­ra je ne­kad bi­la po­zna­ta u ce­lom sve­tu po sta­ni­štu naj­ra­zli­či­ti­jih pti­ca, pre­ko 200 vr­sta, a sa­da je ono de­se­to­stru­ko si­ro­ma­šni­je. Voj­vo­di­na­šu­me go­di­na­ma uni­šta­va­ju ono što je ov­de stvo­re­no još za vre­me Ma­ri­je Te­re­zi­je, ka­da je pod­ruč­je po­šu­mlja­va­no zbog mo­čva­ra. Voj­vo­di­na­šu­me se po­na­ša­ju kao da je to nji­hov pri­vat­ni fe­ud, se­ku šu­me i pro­re­đu­ju ih to­li­ko da kroz njih već mo­gu i avi­o­ni da le­te. Lo­ve bez pla­na, a zbog za­glu­šu­ju­će puc­nja­ve smo osta­li i bez pti­ca. Ovo je na­ro­či­to iz­ra­že­no u po­sled­nje vre­me: kao da ovi Paj­ti­će­vi že­le da nam do­kraj­če šu­me, pre ne­go što odu sa vla­sti – ču­je­mo iz raz­go­vo­ra od Zo­ra­na Jo­va­no­vi­ća i Zo­ra­na Pe­tro­vi­ća.
Pro­la­ze­ći kroz šum­ski po­jas, vi­di­mo ise­če­na sta­bla. Ne­ka­da­šnje šu­me pod gra­bom i ja­se­nom, či­je se tlo ze­le­ni­lo od tra­ve, po­se­če­ne su da bi na tim po­vr­ši­na­ma bi­la za­sa­đe­na ka­nad­ska to­po­la u ko­joj ne ra­ste ni­šta sem tr­nja i ši­blja. Ti­me se sve vi­še sma­nju­je pro­stor za one po­ro­di­ce ko­je ži­ve od svi­njar­stva, njih oko sto­ti­nak. Me­šta­ni su ne­kad pu­šta­li svi­nje da se hra­ne ži­rom iz hra­sto­vih šu­ma, ali sa­da im šu­ma­ri to ne do­zvo­lja­va­ju, iako svi­nje či­ste šu­mu od tr­nja, ši­blja i ko­pri­ve.
– Ume­sto da pu­ste lju­de da uz­ga­ja­ju zdra­vu hra­nu i ima­ju od če­ga da pri­vre­đu­ju, ovi iz Voj­vo­di­na­šu­ma se ba­ha­te i uni­šta­va­ju šu­mu i šum­sko bo­gat­stvo, kao da im je to de­da osta­vio – ka­žu na­ši sa­go­vor­ni­ci.
Ka­ko ču­je­mo od njih, u po­sled­nje vre­me za­bra­nju­ju čak i pro­laz kroz šu­mu, kam­pe­ri­ma i pe­ca­ro­ši­ma, iako ured­no na­pla­ću­ju ri­bo­lo­vač­ku do­zvo­lu, kao i raz­ne eko­lo­ške i pi­taj bo­ga ka­kve sve re­ke­te, tak­se i tak­si­ce. Ta­ko je to, po si­ste­mu da dok je ova­ca, bi­će i džem­pe­ra. Ono što je osmi­sli­la još Ma­ri­ja Te­re­zi­ja, ba­ha­ti paj­ti­ćev­ski pse­u­do­fe­u­dal­ci ho­će da do­kraj­če.
Iako smo vi­še pu­ta po­ku­ša­li da do­bi­je­mo ob­ja­šnje­nje od di­rek­to­ra Šum­skog ga­zdin­stva Srem­ska Mi­tro­vi­ca Đor­đa Cvet­ko­vi­ća, to nam ni­je po­šlo za ru­kom, jer je bio ne­do­stu­pan za na­še no­vi­na­re.

Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.