10.02.2016.
Sport

MAR­KO TO­MI­ĆE­VIĆ NO­VI ČLAN KA­JA­KA­ŠKOG KLU­BA „VAL“ IZ SREM­SKE MI­TRO­VI­CE – Iz Mi­tro­vi­ce u Rio

Ka­ja­ka­ški klub „Val“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce po­stao je bo­ga­ti­ji za no­vog čla­na, Mar­ka To­mi­će­vi­ća, ko­ji je ka­ri­je­ru za­po­čeo u Be­če­ju, a do sa­da je ve­slao za klu­bo­ve iz Ze­mu­na i Šap­ca. To­mi­će­vić je 2. fe­bru­a­ra u mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći u pri­su­stvu gra­do­na­čel­ni­ka Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća, na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­je Ne­di­ća, di­rek­to­ra ka­ja­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je Mi­ro­sla­va Alek­si­ća i pred­stav­ni­ka KK „Val“ pot­pi­sao pri­stup­ni­cu za ovaj klub.
Mar­ko To­mi­će­vić je član se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je i ve­sla­će na ovo­go­di­šnjim Olim­pij­skim igra­ma u Bra­zi­lu.
– Ka­ja­ka­ški klub „Val“ mi se svi­đa, ima du­gu tra­di­ci­ju i re­zul­ta­te iza se­be, te je za me­ne od­go­vor­nost ali i čast da se tak­mi­čim za ovaj klub. Šest olim­pi­ja­ca je ve­sla­lo za ovaj klub, ja sam sed­mi i ve­ru­jem da ću bi­ti pr­vi olim­pi­jac ko­ji je do­neo me­da­lju. Do­go­vo­re­no je da će se klub re­no­vi­ra­ti i da će do­bi­ti je­dan no­vi sjaj, pa se na­dam da će se ve­li­ki broj de­ce od­lu­či­ti da se ba­vi ovim spor­tom – is­ta­kao je To­mi­će­vić,
Iz Ka­ja­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je po­ru­ču­ju da je pot­pi­si­va­nje Mar­ko­ve pri­stup­ni­ce za KK „Val“ od­li­čan po­tez i da oče­ku­ju da Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­sta­ne cen­tar ovog spor­ta u Sr­bi­ji.
– Kao sport­ski di­rek­tor po­sta­vio sam se­bi ne­ke ci­lje­ve, a to je da u ka­ja­ka­škom spor­tu na­pra­vi­mo ne­ko­li­ko ka­ja­ka­ških cen­ta­ra. Po­red Bač­ke Plan­ke, No­vog Sa­da, Šap­ca, na ve­li­ka vra­ta se Srem­ska Mi­tro­vi­ca vra­ća na na­šu ka­ja­ka­šku sce­nu. Oni ima­ju mla­de, per­spek­tiv­ne ka­ja­ka­še, ali uz po­moć Gra­da ovaj klub će usko­ro ima­ti i se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­tiv­ce, uz Mar­ka ko­ji je do­šao da po­ja­ča se­ni­or­sku eki­pu. Mar­ko je na pret­hod­na dva pr­ven­stva sve­ta osva­jao bron­za­ne me­da­lje. Mi­slim da će nje­gov do­la­zak u ovaj klub pred­sta­vlja­ti pod­strek za mla­de Mi­trov­ča­ne i Mi­trov­čan­ke da se ba­ve ka­ja­kom, da se ka­jak klub oma­so­vi. Za­hva­lju­ju­ći sred­stvi­ma ko­je će Grad ulo­ži­ti u klub, stvo­ri­će se uslo­vi da se klub oma­so­vi i da se još bo­lje ra­di sa de­com – iz­ja­vio je Mi­ro­slav Alek­sić, sport­ski di­rek­tor ka­ja­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je.

S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.