Intervju

ALEK­SAN­DAR ALIM­PIĆ, UPRAV­NIK KA­ZNE­NO PO­PRAV­NOG ZA­VO­DA – Ve­li­ki pla­no­vi no­vog uprav­ni­ka

Pro­šla go­di­na bi­la je ve­o­ma zna­čaj­na za Ka­zne­no po­prav­ni za­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Na če­lu mi­tro­vač­kog Za­tvo­ra 1. ju­la 2015. go­di­ne do­šao je Mi­trov­ča­nin Alek­san­dar Alim­pić, Usta­no­va je obe­le­ži­la 120 go­di­na po­sto­ja­nja, re­no­vi­ran je Ho­tel Srem, a na­kon sko­ro dve de­ce­ni­je, na hi­po­dro­mu su odr­ža­ne Ko­njič­ke tr­ke. Pri­li­kom po­se­te KP Za­vo­du pro­šlog no­vem­bra mi­ni­star prav­de Ni­ko­la Se­la­ko­vić je na­ja­vio za ovu go­di­nu po­nov­no po­kre­ta­nje štam­pa­ri­je, kao i plan da se u na­red­nim go­di­na­ma iz­gra­di no­vi pa­vi­ljon u okvi­ru Za­tvo­ra.
Uprav­nik mi­tro­vač­kog Za­vo­da Alek­san­dar Alim­pić za M NO­VI­NE ka­že da je za­do­vo­ljan onim što je us­peo da re­a­li­zu­je to­kom se­dam me­se­ci, ko­li­ko se na­la­zi na če­lu ove Usta­no­ve. Upra­vlja naj­ve­ćim Za­tvo­rom u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi, u ko­jem bo­ra­vi pre­ko dve hi­lja­de osu­đe­nih li­ca. Iz­grad­nja no­vog pa­vi­ljo­na je u pla­nu, ove go­di­ne će bi­ti za­vr­še­na kom­plet­na do­ku­men­ta­ci­ja, a ka­ko oče­ku­je Alim­pić, sa iz­grad­njom bi tre­ba­lo da se kre­ne na­red­ne go­di­ne.
– Ka­zne­no po­prav­ni za­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima pre­ko 2.000 osu­đe­ni­ka i mi da­le­ko pre­ma­šu­je­mo broj osu­đe­nih li­ca ko­je ima­mo da bi mo­gli bi­ti po stan­dar­di­ma. Iz­grad­njom no­vog pa­vi­ljo­na i sa ovim bro­jem osu­đe­nih li­ca bi­će­mo na pri­hva­tlji­vom ni­vou. Ali la­ko je su­di­ti ne­kom sa stra­ne, gle­da­ti i kri­ti­ko­va­ti. Za­tvor kao za­tvor ne bi tre­bao da bu­de ve­li­ka te­ma ni bri­ga gra­đa­na. Osu­đe­ni­ci su sa­mo lju­di, me­đu nji­ma ima do­brih lju­di, pa­tri­o­ta, ro­do­lju­ba, ko­ji su se po­ka­ja­li i ko­ji ho­će da do­pri­ne­su da ovo dru­štvo po­sta­ne bo­lje. Ni­je stra­šno bi­ti sa osu­đe­ni­ci­ma i ra­di­ti sa nji­ma, ako se po­štu­je ono što se ka­že. Ja ih ne­ću la­ga­ti, kao što ni oni me­ne ne sme­ju la­ga­ti. Ima­mo reč ko­ja se po­štu­je i ko­ja mo­ra da bu­de pri­o­ri­tet. To što se do­go­vo­ri­mo, to će­mo is­po­što­va­ti – is­ti­če Alim­pić i na­ja­vlju­je ula­ga­nja u za­tvor­ski deo Usta­no­ve.
– Re­no­vi­ra­će­mo dom­sku bol­ni­cu, sta­vlja­mo PVC sto­la­ri­ju, bi­će kom­plet­no re­kon­stru­i­sa­na osu­đe­nič­ka ku­hi­nja, sre­di­će­mo od­ma­ra­li­šte, u ko­jem uglav­nom bo­ra­ve sta­ri­ja li­ca. Tu će­mo ta­ko­đe za­me­ni­ti sto­la­ri­ju i sa­ni­tar­ne čvo­ro­ve. Po­če­će­mo i sa po­sta­vlja­njem ku­ći­ca za po­ro­dič­ne po­se­te osu­đe­nih li­ca. Ako ne ove go­di­ne, on­da si­gur­no sle­de­će će­mo kom­plet­no iz­me­sti­ti po­ro­dič­ne po­se­te iz de­la ho­te­la, gde ih sa­da pri­ma­ju osu­đe­na li­ca, u krug za­tvo­ra – ka­že uprav­nik mi­tro­vač­kog Za­tvo­ra.
On još do­da­je da će se me­nja­ti i spolj­na sto­la­ri­ja na uprav­noj zgra­di, zgra­di fi­nan­si­ja, ko­mer­ci­ja­le i de­žur­ne slu­žbe.
Alim­pić sa po­no­som is­ti­če i da sva­ka pri­vred­na gra­na ko­ja funk­ci­o­ni­še u okvi­ru Usta­no­ve po­slu­je po­zi­tiv­no.
– To su me­tal­ski i drv­ni po­gon, po­ljo­pri­vre­da i ho­te­li­jer­stvo. Po­ve­ća­na je pro­duk­tiv­nost kra­va na far­mi, pa sa istim bro­jem kra­va ko­je se mu­zu, mi dnev­no ima­mo 200 li­ta­ra mle­ka vi­še, što je na me­seč­nom ni­vou 6.000 li­ta­ra mle­ka vi­še ne­go što smo ima­li ra­ni­je. Po­ve­ća­li smo stoč­ni fond, za­te­kao sam 630 svi­nja, sa­da ima­mo oko 800 svi­nja, što je ne­ki op­ti­mum i ka­pa­ci­tet ko­ji za­do­vo­lja­va na­še po­tre­be. To zna­či da mo­že­mo da ser­vi­si­ra­mo sve po­tre­be na­ših za­po­sle­nih ko­ji ku­pu­ju me­so kod nas na ra­te, even­tu­al­no da ser­vi­si­ra­mo i osu­đe­nič­ku men­zu i da u kon­ti­nu­i­te­tu ob­na­vlja­mo stoč­ni fond. Za­te­kao sam na far­mi 120 ova­ca, sa­da ih ima­mo pre­ko 200, ko­li­či­nu pi­li­ća ko­je to­vi­mo smo uve­ća­li za 200 od­sto, a ima­će­mo i hi­lja­du ko­ka no­si­lja. Po­sle 20 go­di­na ospo­so­bi­li smo me­ša­o­nu hra­ne, ko­ja je po­sto­ja­la ali ni­je imao ko da je re­mon­tu­je. Za­hva­lju­ju­ći me­ša­o­ni hra­ne mi će­mo na go­di­šnjem ni­vou ima­ti ta­kve ušte­de da će­mo mo­ći da ku­pi­mo dva no­va trak­to­ra. Ob­na­vlja­mo i po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju, ku­pi­li smo iz sop­stve­nih sred­sta­va trak­tor, plug i se­tvo­spre­mač, či­ja je ukup­na vred­nost se­dam mi­li­o­na di­na­ra. Sred­stvi­ma iz IPA fon­do­va nam sle­di na­bav­ka dva trak­to­ra, dva plu­ga i ne­ko­li­ko pri­ključ­nih ma­ši­na – po­no­sno pri­ča Alek­san­dar Alim­pić.
Uprav­nik is­ti­če da je se u okvi­ru Usta­no­ve pro­iz­vo­di po­ljo­me­ha­ni­za­ci­ja, kao i da se pro­iz­vo­di iz me­tal­ske ra­di­o­ni­ce iz­vo­ze u Ho­lan­di­ju.
– Ima­ju­ći u vi­du u ka­kvoj se si­tu­a­ci­ji na­la­zi pri­vre­da u na­šoj dr­ža­vi, mi funk­ci­o­ni­še­mo so­lid­no. Onog mo­men­ta ka­da je KP Za­vod iz­gu­bio tr­ži­šte što se pro­da­je fel­ni ti­če, ni­ko se po­sle to­ga ni­je ba­vio tr­ži­štem i pla­si­ra­njem no­vog pro­iz­vo­da. Mi smo u to­me us­pe­li. Tre­nut­no ra­di­mo sred­nje te­ške i te­ške dr­lja­če, ima­mo or­ga­ni­zo­va­nu pro­iz­vod­nju i sa jed­nom fir­mom smo sklo­pi­li ugo­vor da se na­še dr­lja­če pla­si­ra­ju ne sa­mo u dr­ža­vi, već i u ino­stran­stvu. Što se pri­ko­li­ca ti­če, tre­ba da ra­di­mo se­ri­ju pri­ko­li­ca za Po­be­du iz Bač­ke Pa­lan­ke. Mo­že­mo da se po­hva­li­mo sa­rad­njom sa bro­do­gra­di­li­štem Va­ha­li, za ko­je ra­di­mo pri­rub­ni­ce. Ov­de to ni­ko ni­je ra­dio, to je nov pro­iz­vod ko­ji smo mi po­nu­di­li po bo­ljim uslo­vi­ma od tr­ži­šnih, a da­je­mo pro­iz­vod od­lič­nog kva­li­te­ta. Do­go­vo­re­no je da taj pro­iz­vod pre­ko po­sred­ni­ka iz­vo­zi­mo za Ho­lan­di­ju. Is­pi­pa­va­mo tr­ži­šte i bo­ri­mo se da ugo­vo­ri­mo ve­li­ku se­rij­sku pro­iz­vod­nju pri­rub­ni­ca za ho­land­sko tr­ži­šte – na­vo­di Alim­pić.
Za ot­pri­li­ke dva me­se­ca tre­ba­la bi sa ra­dom da poč­ne i sa­vre­me­na štam­pa­ri­ja u okvi­ru ko­je će sto­ti­nak osu­đe­nih li­ca bi­ti an­ga­žo­va­no. Ma­ši­ne za štam­pa­ri­ju su u pro­ce­su na­bav­ke, a nji­ho­va vred­nost je 6,5 mi­li­o­na di­na­ra.
– Mi već sa­ra­đu­je­mo sa Osnov­nim su­dom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, gde će­mo im štam­pa­ti sav po­tre­ban kan­ce­la­rij­ski ma­te­ri­jal. Ima­mo već ka­pa­ci­tet da štam­pa­mo 12.000 ko­ver­ti dnev­no. U in­te­re­su Mi­ni­star­stva prav­de i Upra­ve za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja je da upo­sli­mo što vi­še osu­đe­nih li­ca. U na­šem Za­vo­du će­mo ra­di­ti i PVC i alu­mi­ni­jum­sku sto­la­ri­ju, ra­di­mo ko­va­ne ogra­de. Sve ovo je u za­čet­ku i ide­mo oba­zri­vo. Raz­go­va­rao sam sa zva­nič­ni­ci­ma iz cr­kve, da opre­ma­mo en­te­ri­je­re za cr­kve, na­i­šao sam na do­bar glas. To je ja­ko bit­no zbog osu­đe­ni­ka, zbog po­ka­ja­nja de­la ko­ja su uči­ni­li. Oni uko­li­ko mo­gu da i ma­lo do­pri­ne­su da cr­kva bu­de bo­lja, oni će ra­do to oba­vi­ti – na­gla­ša­va Alim­pić.
Pla­no­va je mno­go, am­bi­ci­je su ve­li­ke. Sve što se ula­že u za­tvor i oko za­tvo­ra, je iz sop­stve­nih sred­sta­va, ali uz po­dr­šku Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Upra­ve za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja. Uprav­nik Alek­san­dar Alim­pić is­ti­če da će, kao što je i obe­ćao, ove go­di­ne sa ra­dom po­če­ti ško­la ja­ha­nja, čim se pro­lep­ša vre­me. Bi­će uve­de­na i ču­var­ska slu­žba ko­ja će ču­va­ti po­lja, jer je pro­šle go­di­ne ukra­den ku­ku­ruz sa 3,5 hek­ta­ra ze­mlji­šta. Zbog to­ga će ču­va­ri na ko­nji­ma obi­la­zi­ti nji­ve. Ove go­di­ne, pre­ma ka­len­da­ru Ko­njič­kog sa­ve­za Sr­bi­je na mi­tro­vač­kom hi­po­dro­mu bi­će odr­ža­na dva ko­njič­ka da­na, 29. ma­ja i 2. ok­to­bra, a na­ba­vljen je i en­gle­ski konj ga­lo­per. Po­čet­kom ju­na bi­će or­ga­ni­zo­van Fe­sti­val va­tro­me­ta, a plan je da se i kros RTS vra­ti u Srem­sku Mi­tro­vi­cu i da hi­po­drom bu­de pun de­ce i omla­di­ne.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.