Aktuelno

Racionalizacija broja zaposlenih u sremskim opštinskim upravama

Sle­de ot­pu­šta­nja u jav­nom sek­to­ru

Sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih je­ste ne­po­pu­la­ran po­tez, po­seb­no pred iz­bo­re, ali do to­ga će sva­ka­ko do­ći, iz­ja­vi­la je pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Ko­ri Udo­vič­ki.
Go­vo­re­ći o usvo­je­nom Za­ko­nu o od­re­đi­va­nju mak­si­mal­nog bro­ja za­po­sle­nih ka­da je nje­no Mi­ni­star­stvo re­klo da 14.512 tre­ba da osta­ne bez po­sla do 1. fe­bru­a­ra, mi­ni­star­ka je re­kla da ima­ju po­dat­ke o to­me ko­li­ko je lju­di osta­lo bez po­sla do sep­tem­bra, ali da no­vi­jih in­for­ma­ci­ja ne­ma.
– Do po­čet­ka fe­bru­a­ra tre­ba da se do­ne­su no­ve si­ste­ma­ti­za­ci­je. Ulo­ži­li smo ve­li­ku ener­gi­ju da se ne sma­nju­je za­po­sle­nost pu­tem ma­njeg ot­po­ra. Ne­ka­da je to bi­lo ko ima ma­lo do pen­zi­je, a ne­ka­da su to naj­kva­li­tet­ni­ji lju­di. Sad ima­mo oja­đe­ne in­spek­ci­je gde su bi­li ma­hom sta­ri­ji lju­di. Sa­da smo (od ju­la do de­cem­bra) ra­di­li na to­me da sva­ki re­sor pred­vi­di, po stan­dar­di­ma, ko­li­ko bi tre­ba­lo sva­ki sek­tor da ima za­po­sle­nih. Ne sme da se ot­pu­šta čo­vek, mo­ra da se sma­nji broj rad­nih me­sta. To ni­je isto. Ne sme da bu­de ko se me­ni svi­đa ili ne svi­đa, već ka­ko da se or­ga­ni­zu­je po­sao dru­ga­či­je. Ni­je to isto kao da raz­mi­šlja­te o Ži­ki i Pe­ri već o rad­nim me­sti­ma ko­ja će za­u­vek bi­ti uga­še­na – ka­že mi­ni­star­ka Udo­vič­ki i do­da­je da će sva­ko ko ode do­bi­ti ot­prem­ni­nu.
Go­vo­ri­lo se i da će do kra­ja 2016. go­di­ne bez po­sla osta­ti 20.000 lju­di. Mi­ni­star­ka Udo­vič­ki ka­že da je to ve­lik broj ako se go­vo­ri o osta­ja­nju bez po­sla.
– Vr­lo je ne­pri­jat­no go­vo­ri­ti o broj­ka­ma, ali to ni­je cilj, su­šti­na je na­pra­vi­ti efi­ka­sni­ju jav­nu upra­vu – is­ti­če ona.
Ka­kva je si­tu­a­ci­ja u Sre­mu, da li op­šti­ne Ru­ma, Šid, Irig, Pe­ćin­ci i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima­ju vi­šak za­po­sle­nih, raz­go­va­ra­li smo sa pred­stav­ni­ci­ma ovih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va.
U skla­du sa Od­lu­kom Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je o mak­si­mal­nom bro­ju za­po­sle­nih na neo­d­re­đe­no vre­me u si­ste­mu dr­žav­nih or­ga­na, si­ste­mu jav­nih slu­žbi, si­ste­mu auto­nom­ne po­kra­ji­ne Voj­vo­di­ne i si­ste­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za 2015. go­di­nu uku­pan mak­si­ma­lan broj za­po­sle­nih u si­ste­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 1.010 za­po­sle­nih.
Mak­si­ma­lan broj za­po­sle­nih u Grad­skoj upra­vi za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve je 68, u GU za ur­ba­ni­zam, ko­mu­nal­ne i in­spek­cij­ske po­slo­ve 29, u GU za pri­vre­du i pred­u­zet­ni­štvo 9, u GU za bu­džet i fi­nan­si­je 35, u GU za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu 11, u GU za obra­zo­va­nje 6, u GU za zdrav­stve­nu, so­ci­jal­ne i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne 20, GU za po­ljo­pri­vre­du 4, Struč­na slu­žba Skup­šti­ne Gra­da 4, Grad­sko pra­vo­bra­ni­la­štvo 3. U jav­nim pred­u­ze­ći­ma mak­si­ma­lan broj za­po­sle­nih u JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 49 (ukup­no za­po­sle­no 53), u JKP Vo­do­vod 161 (tre­nut­no za­po­sle­no 168), u JKP Ko­mu­na­li­je 184 (ukup­no za­po­sle­no 205), u JKP „To­pli­fi­ka­ci­ja“ 36 (ukup­no za­po­sle­no 38), u JP „Srem-gas“ 32 (ukup­no za­po­sle­no 35), u JKP Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja „Srem – Ma­čva“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca 15 (ukup­no za­po­sle­no 27). Pre­ma od­lu­ci Vla­de Sr­bi­je Agen­ci­ja za ru­ral­ni raz­voj Gra­da mo­že da ima 4 (ukup­no za­po­sle­no 5), Sir­mi­jum put 4 (ukup­no za­po­sle­no 5), Bi­bli­o­te­ka „Gli­go­ri­je Vo­za­ro­vić“ 20 (u 2015. za­po­sle­no 31, plan u 2016. go­di­ni 25 za­po­sle­nih), Ga­le­ri­ja „La­zar Vo­za­re­vić“ 5 (ukup­no za­po­sle­no 5), Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re 17 (ukup­no za­po­sle­no 20), Isto­rij­ski ar­hiv „Srem“ 18 (za stal­no za­po­sle­no 18, na neo­d­re­đe­no 5), Mu­zej Sre­ma 14 (ukup­no za­po­sle­no 16), Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“ 11 (ukup­no za­po­sle­no 11), Usta­no­va za ne­go­va­nje kul­tu­re „Srem“ 4 (ukup­no za­po­sle­no 8), Cen­tar za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“ 14 (ukup­no za­po­sle­no 20), Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja 4 (ukup­no za­po­sle­no 6), Usta­no­va „Atlet­ski sta­di­on“ 5 (ukup­no za­po­sle­no 6), PSC „Pin­ki“ 11 (ukup­no za­po­sle­no 16).
Ka­ko na­vo­di gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić oko če­tr­de­se­tak lju­di bi­će ot­pu­šte­no, po raz­li­či­tim osno­va­ma, ka­ko po osno­vu od­la­za­ka u pen­zi­ju, sti­mu­la­tiv­nih ot­prem­ni­na, a isto ta­ko i pro­gla­še­nja teh­no­lo­ških vi­ško­va.
– Bi­će ot­pu­šta­nja u Vo­do­vo­du, Ko­mu­na­li­ja­ma, u tri usta­no­ve kul­tu­re, u jed­noj usta­no­vi spor­ta i u tri grad­ske upra­ve, a re­gu­li­sa­će­mo i pro­blem u Re­gi­o­nal­noj de­po­ni­ji „Srem – Ma­čva“, či­ji su osni­va­či gra­do­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Ša­bac, a svi za­po­sle­ni se vo­de na Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ima­mo pra­vo na 1.010 za­po­sle­nih, a ka­da se spro­ve­de ra­ci­o­na­li­za­ci­ja, ima­će­mo ne­što ma­nje od 1.000 za­po­sle­nih. U grad­skoj upra­vi je za­po­sle­no 179, uklju­ču­ju­ći i na­čel­ni­ke, za­me­ni­ke na­čel­ni­ka, po­moć­ni­ke gra­do­na­čel­ni­ka, pra­vo­bra­ni­o­ca i nje­govog za­me­nika, i taj broj će bi­ti sma­njen za osam. Kul­tu­ra ima 126 za­po­sle­nih uklju­ču­ju­ći i di­rek­to­re, a broj za­po­sle­nih će bi­ti sma­njen na 120 rad­ni­ka. Na­ma u ovom tre­nut­ku fa­li re­al­no gra­đe­vin­skih, ko­mu­nal­nih in­spek­to­ra i ur­ba­ni­sta i mo­ra­će­mo na­pra­vi­ti pro­sto­ra za nji­ho­vo za­po­sle­nje. Isto ta­ko ima­mo ne­ve­ro­vat­nu si­tu­a­ci­ju, ko­ja je pro­pust za­ko­no­dav­ca, a to je da se in­sti­tu­ci­je ko­je oba­vlja­ju de­lat­nost na te­ri­to­ri­ji ce­log Sre­ma, mi­slim na Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re i Ar­hiv Sre­ma vo­de na na­ma, fi­nan­si­ra ih Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Da ne­ma to­ga, mi bi ima­li ma­njak za­po­sle­nih – iz­ja­vio je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
U skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o na­či­nu utvr­đi­va­nja mak­si­mal­nog bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru i od­lu­ke o mak­si­mal­nom bro­ju za­po­sle­nih na neo­d­re­đe­no vre­me u si­ste­mu dr­žav­nih or­ga­na, jav­nih slu­žbi, si­ste­mu AP Voj­vo­di­ne i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve utvr­đe­no je da rum­ska op­šti­na mo­že ima­ti mak­si­mal­no 759 za­po­sle­nih.
Na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća ko­ja je odr­ža­na 27. ja­nu­a­ra do­ne­ta je od­lu­ka o mak­si­mal­nom bro­ju za­po­sle­nih u si­ste­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve rum­ske op­šti­ne za 2015. go­di­nu, a o njoj će se iz­ja­sni­ti i od­bor­ni­ci SO Ru­ma na pr­voj na­red­noj sed­ni­ci.
Obra­zla­žu­ći ovu od­lu­ku Du­šan Lju­bi­šić, na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve je is­ta­kao da je po­nu­đe­ni pred­log do­bar i da je ura­đen uz kon­sul­ta­ci­je sa jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma, te da su u njoj tak­sa­tiv­no na­bro­ja­ni svi oni ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz bu­dže­ta, ko­li­ko ima­ju sa­da za­po­sle­nih, ko­li­ko će ih bi­ti uma­nje­no, a ne­gde, zbog obi­ma po­sla i uve­ća­no – sve ka­ko se ne bi re­me­tio nor­ma­lan pro­ces ra­da.
U or­ga­ni­ma Op­šti­ne ima ukup­no 143 za­po­sle­na, 140 u Op­štin­skoj upra­vi, dva u Op­štin­skom pra­vo­bra­ni­la­štvu i je­dan u Skup­šti­ni op­šti­ne Ru­ma i tu ne­ma po­tre­be za ra­ci­o­na­li­za­ci­jom.
Ka­da je reč o jav­nim slu­žba­ma i usta­no­va­ma vi­šak od po jed­nog rad­ni­ka bi­će u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, Za­vi­čaj­nom mu­ze­ju i Kul­tur­nom cen­tru, tri ih je vi­še u UP­VO „Po­le­ta­rac“, a de­vet u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji. Isto­vre­me­no, zbog po­ve­ća­nog obi­ma po­sla, pre sve­ga zbog ba­ze­na, u Sport­skom cen­tru je pred­vi­đe­no šest iz­vr­ši­la­ca vi­še – da­kle, ukup­no 252 rad­ni­ka.
U jav­nim pred­u­ze­ći­ma je mo­gu­će da ra­di ukup­no 360 rad­ni­ka – u JP „Gas – Ru­ma“ pred­vi­đe­no je sma­nje­nje za dva iz­vr­ši­o­ca, kao i u JUP „Plan“ i „Stam­be­no“, a če­ti­ri ma­nje u JP „Vo­do­vod“. Ta­ko­đe, zbog po­ve­ća­nja obi­ma po­sla ve­za­no za pre­u­zi­ma­nje od­vo­že­nja sme­ća po se­li­ma, kao i ure­đi­va­nja se­o­skih gro­ba­lja JP „Ko­mu­na­lac“ će ima­ti osam iz­vr­ši­la­ca vi­še, a Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Ru­me jed­nog i to sa­o­bra­ćaj­nog in­že­nje­ra zbog po­ve­ra­va­nja po­sla jav­nog pre­vo­za ovom pred­u­ze­ću, kao i vo­đe­nje bri­ge o za­kup­ni­na­ma za sve op­štin­ske lo­ka­le. U me­snim za­jed­ni­ca­ma je če­ti­ri za­po­sle­na (od ra­ni­jih de­vet) i to u Do­brin­ci­ma, Ni­kin­ci­ma, Pla­ti­če­vu i Hrt­kov­ci­ma, dok će pre­o­sta­lih pet pre­u­ze­ti JP „Ko­mu­na­lac“ jer su ti rad­ni­ci već bri­nu­li o gro­blji­ma i či­sto­ći, ali u okvi­ru me­sne za­jed­ni­ce.
Da­kle, ako sa­be­re­mo po­me­nu­te ci­fre vi­šak je 27 rad­ni­ka, dok je po­treb­no do­dat­nih 15 u po­me­nu­tim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma zbog pro­ši­re­nja obi­ma po­sla.
Du­šan Lju­bi­šić je is­ta­kao da je bi­lo di­le­ma ve­za­no za iza­bra­na i po­sta­vlje­na li­ca, ko ula­zi u pro­ces ra­ci­o­na­li­za­ci­je pa su tra­ži­li uput­stvo nad­le­žnog Mi­ni­star­stva iz ko­ga su do­bi­li od­go­vor da iza­bra­na li­ca ne ula­ze me­đu li­ca na ko­je se Za­kon od­no­si, ali da po­sta­vlje­na ula­ze, i reč je o če­ti­ri li­ca – jav­ni pra­vo­bra­ni­lac, na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve, se­kre­tar SO i po­moć­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne.
– Mi smo prak­tič­no dve go­di­ne u ra­ci­o­na­li­za­ci­ji, jer od po­čet­ka va­že­nja Ured­be o za­bra­ni za­po­šlja­va­nja (de­cem­bar 2013. go­di­ne) sva ona me­sta ko­ja su upra­žnje­na, od­la­skom u pen­zi­ju ili na ne­ki dru­gi na­čin – ni­smo ih po­pu­nja­va­li i ta­ko do­la­zi­mo do bro­ja od še­zde­se­tak li­ca ma­nje na te­re­tu op­štin­skog bu­dže­ta. Zna­či, do­šlo je do pri­rod­nog od­li­va. Sve to je uti­ca­lo da se broj za­po­sle­nih sma­nji – ka­že na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve Op­šti­ne Ru­ma Du­šan Lju­bi­šić.
Sa­da je na pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma da ura­de si­ste­ma­ti­za­ci­ju i na osno­vu to­ga se pro­gla­ša­va­ju teh­no­lo­ški vi­ško­vi, a ka­ko će se to re­gu­li­sa­ti za­vi­si od re­gu­la­ti­ve ko­ja va­ži za po­me­nu­to prav­no li­ce.
Op­šti­na Šid, kao što je i re­če­no na po­sled­njem skup­štin­skom za­se­da­nju odr­ža­nom 30. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, ne­ma po­tre­bu za ra­ci­o­na­li­za­ci­jom ni­ti u jed­nom or­ga­ni­za­ci­o­nom de­lu ko­ji je ob­u­hva­ćen lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom. Ka­ko je is­ta­kao na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve Op­šti­ne Šid Rom­ko Pa­pu­ga, ne po­sto­ji po­tre­ba za ra­ci­o­na­li­za­ci­jom ka­ko u Op­štin­skoj upra­vi, ta­ko ni u osta­lim or­ga­ni­ma kao što je Skup­šti­na, pred­sed­nik Op­šti­ne, Op­štin­sko pra­vo­bra­ni­la­štvo, kao ni u usta­no­va­ma, jav­nim pred­u­ze­ći­ma i me­snim za­jed­ni­ca­ma.
Ka­ko na­vo­di Pa­pu­ga, kod svih or­ga­ni­za­ci­o­nih obla­sti broj za­po­sle­nih na neo­d­re­đe­no vre­me je u okvi­ri­ma ono­ga što i je­ste u ukup­noj ma­si, a to je 478 rad­ni­ka ko­li­ko im za­kon i do­zvo­lja­va.
– Ono što nas za­kon oba­ve­zu­je je­ste da sva­ko pre­ma Od­lu­ci o mak­si­mal­nom bro­ju za­po­sle­nih, ras­po­re­đu­je rad­ni­ke u okvi­ru si­ste­ma­ti­za­ci­je. U od­no­su na ra­ni­ja re­še­nja u okvi­ru si­ste­ma­ti­za­ci­je mo­gu bi­ti pred­vi­đe­na rad­na me­sta sa­mo za broj za­po­sle­nih na neo­d­re­đe­no vre­me, a ne rad­ni­ka na od­re­đe­no, što je mo­žda za nas prav­ni­ke čud­no re­še­nje. Ali je za­kon za­u­zeo ta­kav stav i mo­ra se po­što­va­ti. Mi ima­mo oba­ve­zu do­sta­vi­ti od­lu­ke o mak­si­mal­nom bro­ju za­po­sle­nih Mi­ni­star­stvu za fi­nan­si­je i Mi­ni­star­stvu za dr­žav­nu upra­vu i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, što smo u za­kon­skom ro­ku i uči­ni­li. Isto ta­ko od na­šeg re­sor­nog mi­ni­star­stva do­bi­li smo zah­tev da do 5. fe­bru­a­ra po­ša­lje­mo za­ključ­ke o to­me da li je si­ste­ma­ti­za­ci­ja iz­vr­še­na i da li je bi­lo even­tu­al­nih od­la­za­ka u pen­zi­ju. Mi oče­ku­je­mo da će Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je već u fe­bru­a­ru do­ne­ti no­vi okvir o bro­ju za­po­sle­nih za ovu go­di­nu, po ko­me bi do 30. ju­na svi ko­ji su ima­li po­tre­bu da vr­še ra­ci­o­na­li­za­ci­ju to i uči­ni­li. Zna­mo da je pri­me­na ovog za­ko­na do 2018. go­di­ne. Iako ni­smo bi­li ob­u­hva­će­ni ra­ci­o­na­li­za­ci­jom, to ne zna­či da u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du ne­će­mo ima­ti ne­ki vi­šak za­po­sle­nih – re­kao je Rom­ko Pa­pu­ga.

E. M. N.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.