Sport

FUT­SAL: DE­US RO­LO­PLAST MO­ŠIĆ PRED NA­STA­VAK SE­ZO­NE – Šam­pi­on­ske am­bi­ci­je

U pe­tak, 22. ja­nu­a­ra ru­ko­vod­stvo Klu­ba ma­log fud­ba­la De­us Ro­lo­plast Mo­šić, odr­ža­lo je kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re u pro­sto­ri­ja­ma PSC Pin­ki u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, po­vo­dom pred­sta­vlja­nja ti­ma i nje­go­vih am­bi­ci­ja pred po­če­tak dru­gog de­la se­zo­ne u Pr­voj fut­sal li­gi Sr­bi­je.
Kon­fe­ren­ci­ju je vo­dio Sa­ša Bu­ga­dži­ja, pred­sed­nik klu­ba, no­vi­na­ri­ma se obratio i tre­ner De­jan Ma­jes, a pri­su­stvo­va­li su teh­nič­ki di­rek­tor Bra­ti­slav Do­sta­nić i igrač Slo­bo­dan San­trač.
Pred­sed­nik klu­ba Sa­ša Bu­ga­dži­ja na­ja­vio je naj­vi­še am­bi­ci­je De­u­sa u dru­gom de­lu se­zo­ne, pod­se­tiv­ši da je ovaj mi­tro­vač­ki klub od­mah na­kon ula­ska u Pr­vu fut­sal li­gu Sr­bi­je, na kra­ju pr­ve po­lu­se­zo­ne za­u­zeo tre­će me­sto. Bu­ga­dži­ja je na­ja­vio i po­ja­ča­nja, a na­gla­sio je da klub sa fi­nan­sij­ske tač­ke gle­di­šta sto­ji ve­o­ma čvr­sto i da je De­us Ro­lo­plast Mo­šić ozbilj­ni­ji tim ne­go ika­da do sa­da.
– De­us Ro­lo­plast Mo­šić je na kra­ju pr­ve po­lu­se­zo­ne za­u­zeo po­zi­ci­ju na ko­joj de­li tre­će me­sto, a sa­mo pet bo­do­va za­o­sta­je za pr­vo­pla­si­ra­nim ti­mom. Upra­vo po­či­nje­mo sa pri­pre­ma­ma za dru­gi deo tak­mi­čar­ske se­zo­ne i tre­nut­ni pla­sman nam da­je za pra­vo da sa ve­li­kom na­dom oče­ku­je­mo do­bre re­zul­ta­te. Ovaj tim ko­ji je tek ušao u Pr­vu fut­sal li­gu Sr­bi­je, ne bo­ri se za op­sta­nak, već za šam­pi­on­sku ti­tu­lu. Vi­de­će­mo ko­li­ko je to re­al­no, a pra­vi­mo tim ko­ji mo­že da se su­prot­sta­vi svi­ma, da po­be­di Kal­ču u pr­vom ko­lu i da na­pad­ne Eko­no­mac u go­sti­ma. Mo­gu da ka­žem da će je­dan od naj­bo­ljih igra­ča Sr­bi­je Vla­di­mir La­zić, ko­ji je igrao za nas, a ko­ji je po­vrat­nik iz ka­zah­stan­skog ti­ma Tul­par, za ko­ji je na­stu­pao u Li­gi šam­pi­o­na, sa­da po­no­vo na­stu­pi­ti za De­us. Igra­će i Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac ko­jem is­ti­če su­spen­zi­ja i jed­no od naj­ve­ćih po­ja­ča­nja je po­vra­tak Slo­bo­da­na San­tra­ča. San­trač je svo­je zna­nje po­ka­zao u kup tak­mi­če­nju gde smo sa ne­ve­ro­vat­nom la­ko­ćom osvo­ji­li Kup Voj­vo­di­ne. Ta­kvu su­per­i­or­nost ni­je po­ka­za­la do sa­da ni jed­na eki­pa iz Voj­vo­di­ne. Iako smo sa ne­ki­ma ras­ki­nu­li sa­rad­nju, mo­gu slo­bod­no da ka­žem da sa ovom tro­ji­com o ko­ji­ma sam go­vo­rio, sa­da ima­mo ja­či tim ne­go što je bio u pr­vom de­lu se­zo­ne. Na­ja­vlju­jem do­bre par­ti­je De­us Ro­lo­plast Mo­ši­ća, ne sa­mo na do­ma­ćem ne­go i na go­stu­ju­ćim te­re­ni­ma. Kra­jem fe­bru­a­ra od­i­gra­će se spek­ta­ku­lar­na utak­mi­ca u Mi­tro­vi­ci, ka­da će­mo ugo­sti­ti Kal­ču u ko­joj će mi­tro­vač­ka pu­bli­ka na­ro­či­to uži­va­ti. Uz naj­vi­še am­bi­ci­je u li­ga­škom tak­mi­če­nju, tu su i one ve­za­ne za Kup Sr­bi­je, gde smo se na­kon osvo­je­nog Ku­pa Voj­vo­di­ne di­rekt­no pla­si­ra­li. Ina­če, klub je fi­nan­sij­ski sta­bi­lan, spon­zo­ri su osta­li isti, iza nas sto­ji, na­rav­no, ja­ka fir­ma „Ro­lo­plast Mo­šić“, do­ve­li smo fi­zi­o­te­ra­pe­u­ta, obez­be­di­li sve uslo­ve i za­i­sta smo tim za sva­ko po­što­va­nje. Lič­no, za­do­vo­ljan sam od­no­som pre­ma igri na­ših igra­ča i ako ta­ko na­sta­ve ne­će bi­ti pro­ble­ma. Uz tre­ne­ra Ma­je­sa, ko­ji je vo­dio šam­pi­on­ski tim Mar­bo i igra­ča ka­kav je San­trač, sva­ka­ko da su na­ša oče­ki­va­nja ve­li­ka, a pod­se­ćam, am­bi­ci­je su naj­vi­še – re­kao je Sa­ša Bu­ga­dži­ja.
De­jan Ma­jes, tre­ner De­u­sa, po­tvr­dio je Bu­ga­dži­ji­ne re­či. Sa aspek­ta stru­ke na­ja­vio je atrak­tiv­nu igru i utak­mi­ce u ko­joj će uži­va­ti Mi­trov­ča­ni, kao i osta­tak Sr­bi­je ko­ji pra­ti fut­sal. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma re­al­no je oče­ki­va­ti naj­vi­ši pla­sman De­u­sa u se­zo­ni 2015/2016.

A. Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.