20.01.2016.
Sport

Završen Zimski turnir u Futsalu u Sremskoj Mitrovici

Pu­kla pe­tar­da u fi­na­lu

Po bro­ju eki­pa naj­ve­ći, 28. Me­đu­na­rod­ni tur­nir u fut­sa­lu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­vr­šen je u pe­tak, 15. ja­nu­a­ra. Uče­stvo­va­lo je 116 eki­pa u šest ka­te­go­ri­ja, a uče­stvo­va­li su naj­bo­lji igra­či ma­log fud­ba­la iz Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.
U pe­tak uve­če u PSC „Pin­ki“ od­i­gra­no je šest fi­na­la.
PI­O­NI­RI: Srem 1 Agro­ži­to (S.M.) – Maj drims (Laćarak) 2:3
STA­RI­JI VE­TE­RA­NI: Gradski (Šabac) – Dok (Šabac) 0:3
KA­DE­TI: VS Ba­vet fish co­orp (Ku­zmin) – Optika Ku­bu­rić (S.M.) 3:1
MLA­ĐI VE­TE­RA­NI: Gold šped Dol­če kaza (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) – Mi­tro­pre­voz (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) 2:4
OMLA­DIN­CI: Ma­i­sa­do­ur (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) – Sambi Taski (Srem­ska Mi­tro­vi­ca) 2:5
SE­NI­O­RI: KMF Euro mo­tus (Be­o­grad) – Lampone Meridian (No­vi Sad) 3:0
Što se ti­če fi­na­la u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, ni­je zgo­reg po­me­nu­ti da je za eki­pu iz Be­o­gra­da bra­nio stan­dard­ni gol­man fut­sal re­pre­zen­ta­ci­je Ni­ko­la Jo­si­mo­vić, a da su na­stu­pa­li biv­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci: Igor So­šo, Želj­ko Bo­ro­je­vić i Mi­lan Ži­vić. S dru­ge stra­ne, za no­vo­sad­sku eki­pu na­stu­pi­la su čak če­tvo­ri­ca stan­dard­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca Sr­bi­je u fut­sa­lu: Alek­sa An­to­nić, Bo­ris Či­zmar, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac i Mar­ko Pr­šić.
Tre­ba­lo bi se osvr­nu­ti i na fi­na­le omla­di­na­ca. Iako je eki­pi Sam­bi Ta­ski to­kom ce­log tur­ni­ra, a na­ro­či­to u po­sled­njoj utak­mi­ci zvi­ždao sko­ro ceo „Pin­ki“, to ih ni­je spre­či­lo da se „pro­še­ta­ju“ kroz od­bra­nu pro­tiv­nič­ke eki­pe. Na po­čet­ku utak­mi­ce Ma­i­sa­do­ur je bio na­iz­gled opa­sni­ji, me­đu­tim, dva so­lid­na kon­tra­na­pa­da Sam­bi­ju je do­ne­lo 2:0. Zvi­žda­nje se iz mi­nu­ta u mi­nut po­ja­ča­va­lo, a na­kon iz­jed­na­če­nja na 2:2, usle­di­lo je op­šte odu­še­vlje­nje na tri­bi­na­ma. U jed­nom mo­men­tu iz­gle­da­lo je kao da će eki­pa Sam­bi­ja da po­klek­ne, a on­da su se za­re­đa­li no­vi kon­tra­na­pa­di i Ma­i­sa­do­ur je na kra­ju no­ka­u­ti­ran sa ve­li­kih 5:2. Ve­ro­vat­no Mi­trov­ča­ni i osta­la pu­bli­ka ni­su mo­gli sport­ski da pod­ne­su pri­su­stvo igra­ča iz Par­ti­za­na i još po­ne­kog od po­zna­tih klu­bo­va u re­do­vi­ma Sam­bi­ja, ali 5:2 do­volj­no go­vo­ri o od­no­si­ma sna­ga u omla­din­skom fi­na­lu, ta­ko da su se oni ma­lo­broj­ni na tri­bi­na­ma ra­do­va­li.
Od­lič­ja i pe­ha­re, kao i nov­ča­ne na­gra­de, eki­pa­ma su po­de­li­li Ili­ja Ne­dić, na­čel­nik GU za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu i To­mi­slav Jan­ko­vić, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Be­o­grad­ska eki­pa, po­bed­nik fi­na­la se­ni­o­ra, od­ne­la je nov­ča­nu na­gra­du od 600.000 di­na­ra.

A. Ćo­sić
Ž. Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.