20.01.2016.
Društvo

Poseta prvoj rumskoj bebi rođenoj u 2016.

Da­ro­vi za Alek­san­dru

Alek­san­dra Lju­šti­na je pr­va be­ba ro­đe­na u 2016. go­di­ni u rum­skoj op­šti­ni. Ona se ro­di­la 1. ja­nu­a­ra u 15 ča­so­va u po­ro­di­li­štu srem­sko­mi­tro­vač­ke bol­ni­ce.
Alek­san­dra je ma­lo „po­žu­ri­la“ da bi bi­la pr­va, pa je ro­đe­na sa 2,2 ki­lo­gra­ma i 50 cen­ti­me­ta­ra du­ži­ne, a po re­či­ma ma­me Sa­nje sve je pro­te­klo bez pro­ble­ma.
Ran­ko i Sa­nja ima­ju i sed­mo­go­di­šnju kćer­ku Anu ko­ja je uče­ni­ca pr­vog raz­re­da Osnov­ne ško­le „Du­šan Jer­ko­vić“.
Ana se naj­vi­še ob­ra­do­va­la se­stri­ci, pa lju­bo­mo­re ne­ma ne­go po­ma­že maj­ci oko be­be, po­go­to­vo kod ku­pa­nja.
Pr­vu rum­sku be­bu u no­voj go­di­ni 15. ja­nu­a­ra ob­i­šao je pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić, ko­ji je če­sti­tao ro­di­te­lji­ma, uru­čio im pa­ket sa neo­p­hod­nim stva­ri­ma za be­bu, kao i še­ta­li­cu. Vred­nost pa­ke­ta je 10.000 di­na­ra, ali su ro­di­te­lji do­bi­li i nov­ča­ni deo po­klo­na u vi­si­ni od 50.000 di­na­ra. Svo­ju pr­vu zva­nič­nu po­se­tu Alek­san­dra je pre­spa­va­la.
– Ro­đe­nje de­te­ta je sva­ka­ko ve­li­ka ra­dost za sva­ku po­ro­di­cu, ali i za na­šu op­šti­nu. Na mo­je za­do­volj­stvo, već 1. ja­nu­a­ra ro­di­la se pr­va rum­ska be­ba, a mi već go­di­na­ma pri­pre­ma­mo be­bi pa­ket i nov­ča­ni deo za te pr­ve be­be i ta­ko će bi­ti i ubu­du­će. Ma­ma Sa­nja će pod­ne­ti zah­tev, s ob­zi­rom da je ne­za­po­sle­na, i za nov­ča­nu po­moć ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma ko­ju rum­ska op­šti­na da­je go­di­nu da­na, uz me­se­čan iz­nos od 10.000 di­na­ra – re­kao je pri­li­kom po­se­te Sla­đan Man­čić.
Ma­ma Sa­nja ka­že da je po­ro­đaj pro­te­kao bez pro­ble­ma, ma­da se Alek­san­dra ro­di­la ne­što pre pred­vi­đe­nog ter­mi­na.
– Ja­ko me je pri­jat­no iz­ne­na­di­la ova po­dr­ška rum­ske op­šti­ne, ni­sam je oče­ki­va­la i pre­sreć­na sam – re­kla nam je Sa­nja.
Muž Ran­ko sam ra­di u „Mi­ta­su“ ta­ko da će i nov­ča­na po­dr­ška ko­ju rum­ska op­šti­na da­je ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma do­sta zna­či­ti ovoj po­ro­di­ci.

S. DŽ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.