13.01.2016.
Ekonomija

Zakon o ozakonjenju objekata

Sprem­ni za pri­me­nu

Za­kon o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta je stu­pio na sna­gu 26. no­vem­bra 2015. godine, a po nje­mu će se iz­vr­ši­ti le­ga­li­za­ci­ja obje­ka­ta po ni­žim ce­na­ma. Pro­ce­na je da u Sr­bi­ji ima oko 1,5 mi­li­o­na ne­le­gal­nih obje­ka­ta, a za po­lo­vi­nu su nji­ho­vi vla­sni­ci već pod­ne­li zah­te­ve za le­ga­li­za­ci­ju. Svi oni tre­ba da sa­če­ka­ju po­ziv iz Op­šti­ne ili po­se­tu gra­đe­vin­ske in­spek­ci­je, po­tom se pla­ća tak­sa, a Op­šti­na po­sle to­ga do­no­si re­še­nje o le­ga­li­za­ci­ji i upi­su­je obje­kat u ka­ta­star.
U rum­skoj op­šti­ni ima oko 18.000 par­ce­la pod objek­ti­ma (u gra­du 8.705), a ka­ta­star je sve zah­te­ve ko­je je pre­u­zeo po pret­hod­nom Za­ko­nu o po­seb­nim uslo­vi­ma za upis pra­va svo­ji­ne na objek­ti­ma iz­gra­đe­nim bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le ob­ra­dio. Li­ca ko­ja su po­stu­pa­la po tom pret­hod­nom zah­te­vu sa­da ima­ju mo­guć­nost da po Za­ko­nu o oza­ko­nje­nju sa­mo pla­te tak­su.
– Pred­met oza­ko­nje­nja su svi objek­ti i de­lo­vi obje­ka­ta bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, po­moć­ni objek­ti, svi objek­ti i ra­do­vi ko­ji su iz­ve­de­ni u skla­du sa čl. 144 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, pod­zem­ni i nad­zem­ni vo­do­vi. Za­kon se ne pri­me­nju­je na objek­te ko­ji su iz­gra­đe­ni po pro­pi­si­ma ko­ji­ma ni­je pred­vi­đe­na oba­ve­za pri­ba­vlja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le (npr. za po­moć­ne objek­te ra­ni­je), ka­da je iz­da­ta pri­vre­me­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la i na voj­ne objek­te – ka­že za na­še no­vi­ne Ta­nja Dro­bac, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam i ko­mu­nal­no stam­be­ne po­slo­ve.
Pred­met oza­ko­nje­nja ne mo­gu da bu­du objek­ti ko­ji su iz­gra­đe­ni na kli­zi­šti­ma, ne­kom mo­čvar­nom tlu ili su sa­gra­đe­ni od ma­te­ri­ja­la ko­ji ni­je tra­jan, npr. rom­ska na­se­lja. Ta­ko­đe, i objek­ti ko­ji su iz­gra­đe­ni na po­vr­ši­na­ma jav­ne na­me­ne i pr­vom i dru­gom ste­pe­nu za­šti­će­ne pri­ro­de.
– Ni­je po­treb­no pod­no­si­ti no­ve zah­te­ve za oza­ko­nje­nje, va­že oni ko­ji su pod­ne­ti po pret­hod­nim po­stup­ci­ma le­ga­li­za­ci­je i ko­ji su pod­ne­ti do 29. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne. Isto va­ži i za objek­te za ko­je ni­je pod­net zah­tev za le­ga­li­za­ci­ju ali su vi­dlji­vi na sa­te­lit­skom snim­ku iz 2015. go­di­ne i mi taj sni­mak oče­ku­je­mo uskoro. Kod onih ko­ji ni­su pod­ne­li zah­tev ide gra­đe­vin­ska in­spek­ci­ja na te­ren i vr­ši­će po­pis, iza­šao je i obra­zac po­pi­sne li­ste, ra­di­mo pro­gram po­pi­sa, pa će­mo po nje­mu od­re­di­ti zo­ne ka­ko će se ići. Za sa­da ne­ma po­tre­be da for­mi­ra­mo ko­mi­si­je, ima­mo pe­to­ro lju­di ko­ji mo­gu ići na te­ren i mi­slim da će to bi­ti do­volj­no. I sa­mi gra­đa­ni mo­gu da pri­ja­ve gra­đe­vin­skoj in­spek­ci­ji da ima­ju ne­ki ne­za­ko­nit obje­kat da bi in­spek­ci­ja iza­šla na te­ren, sa­či­ni­la za­pi­snik, do­ne­la re­še­nje o ru­še­nju i to re­še­nje se pro­sle­đu­je nad­le­žnom or­ga­nu ko­ji na osno­vu to­ga po­kre­će po­stu­pak – ob­ja­šnja­va po­stu­pak Ta­nja Dro­bac.
U rum­skoj op­šti­ni ima 2.185 pred­me­ta po pret­hod­noj le­ga­li­za­ci­ji, a ve­ro­vat­no je da ima još to­li­ko ne­le­gal­nih obje­ka­ta, mo­žda i vi­še.
Pod oza­ko­nje­nje spa­da­ju ne sa­mo stam­be­ni, ne­go i svi po­moć­ni objek­ti ta­ko da će njih si­gur­no bi­ti pu­no, po­go­to­vo po se­li­ma. Za sni­ma­nje kom­plet­ne si­tu­a­ci­je je rok od go­di­nu da­na od da­na do­no­še­nja za­ko­na, 26. no­vem­bar 2016. godi­ne.
– Vi­de­će­mo ka­kva će bi­ti di­na­mi­ka i da li će nam bi­ti do­volj­ni sa­mo na­ši za­po­sle­ni ili će­mo an­ga­žo­va­ti ne­ke do­dat­ne ko­mi­si­je. Di­gi­tal­ni plan i ba­za po­da­ta­ka iz ka­ta­stra će se upo­re­đi­va­ti sa sa­te­lit­skim snim­kom. Vi­de­će­mo ka­ko će­mo se or­ga­ni­zo­va­ti, mo­žda će to iz­i­ski­va­ti i ne­ki po­sao po­pod­ne, jer mno­go lju­di ra­di pre pod­ne i ne­ma ni­kog ku­ći – do­da­je na­čel­ni­ca Ta­nja Dro­bac.
Re­ci­mo još da je za obje­kat do 100 me­ta­ra kva­drat­nih tak­sa 5.000 di­na­ra, do 200 me­ta­ra kva­drat­nih 15.000 di­na­ra, do 300 kva­drat­nih me­ta­ra 20.000, a pre­ko 300 kva­drat­nih me­ta­ra 50.000 di­na­ra.
Ka­da je reč o ko­mer­ci­jal­nim objek­ti­ma tak­sa do 500 kva­dra­ta je 250.000 di­na­ra, za objek­te od 500 do 1.000 kva­drat­nih me­ta­ra po­la mi­li­o­na di­na­ra, za one do 1.500 kva­dra­ta mi­li­on di­na­ra i pre­ko te kva­dra­tu­re tri mi­li­o­na di­na­ra.
Oni ko­ji po­sle do­no­še­nja za­ko­na bu­du gra­di­li bez do­zvo­le ne­će ima­ti mo­guć­no­sti da na ovaj na­čin le­ga­li­zu­ju te objek­te. A ko je ta­ko gra­dio dr­ža­va će ot­kri­va­ti po­mo­ću sa­te­lit­skog snim­ka te­re­na na ko­jem će bi­ti za­be­le­že­ni svi objek­ti ko­ji po­sto­je u da­tom tre­nut­ku. Sni­mak te­re­na će bi­ti na ras­po­la­ga­nju Mi­ni­star­stvu gra­đe­vi­nar­stva, a mo­ći će da se uve­ća do de­ta­lja du­ži­ne 20 cen­ti­me­ta­ra.
Ovaj sni­mak je na­pra­vi­la jed­na ame­rič­ka kom­pa­ni­ja ko­ja je spe­ci­ja­li­zo­va­na za ova­kve po­slo­ve. Da­kle, sve što se bu­de na­la­zi­lo na te­re­nu, a ne­ma ga na po­me­nu­tom snim­ku, a gra­đe­no je ne­le­gal­no bi­će sru­še­no.

S. Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.