13.01.2016.
Društvo

Sremska Mitrovica

Na­pred­nja­ci opi­sme­nju­ju

U cen­tru Srem­ske Mi­tro­vi­ce, na Tr­gu Ći­re Mi­le­ki­ća, pro­šlog pet­ka, 8. ja­nu­a­ra čla­ni­ce Uni­je že­na Grad­skog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke Srem­ska Mi­tro­vi­ca de­li­le su edu­ka­tiv­ne fla­je­re „Pi­ši pra­vil­no“ u okvi­ru obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na pi­sme­no­sti.

S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.